Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Różanej i Wojska Polskiego"

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Sandomierz pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Różanej i Wojska Polskiego . § 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2022 rok w wysokości 331.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100) na ww. zadanie.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowach pomiędzy Gminą Sandomierz, a Powiatem Sandomierskim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (6,49KB)