Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miasta Sandomierza

uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody w budżecie :

Dz. 756 Rozdz. 75618 § 0270 o kwotę 90 878,22 zł
Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 358 988,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 0720 o kwotę 501,56 zł
RAZEM: 450 367,78 zł

2. Zmniejsza się wydatki w budżecie :

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 83 150,00 zł
Dz. 600 Rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 4 000,00 zł
Dz. 600 Rozdz. 60078 § 4270 o kwotę 78 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6050 o kwotę 10 000,00 zł
Dz. 710 Rozdz. 71004 § 4390 o kwotę 33 850,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 1 200,00 zł
Dz. 754 Rozdz. 75495 § 4210 o kwotę 75 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90019 § 4300 o kwotę 10 000,00 zł
RAZEM: 295 200,00 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie :

Dz. 600 Rozdz.60014 § 6300 o kwotę 131 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4790 o kwotę 358 988,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 2360 o kwotę 10 000,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4010 o kwotę 57 217,33 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4110 o kwotę 10 259,07 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4120 o kwotę 1 401,82 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 6 000,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4700 o kwotę 6 000,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4350 o kwotę 501,56 zł
Dz. 900 Rozdz. 90001 § 6050 o kwotę 153 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90005 § 6230 o kwotę 10 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92605 § 4190 o kwotę 1 200,00 zł
RAZEM: 745 567,78 zł

 

 

 

5. § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody w kwocie 254.878,22 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 254.878,22 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)”. ”;
§ 2. 1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 10 „Dotacje celowe w 2022 r.” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 11 „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

 

 

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (14,94KB)

PDFZalacznik1.pdf (266,12KB)

PDFZalacznik2.pdf (160,43KB)

PDFZalacznik3.pdf (204,39KB)

PDFZalacznik4.pdf (131,88KB)

PDFZalacznik5.pdf (127,62KB)