Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 23/4/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r. - cześć I

PROTOKÓŁ 23/4/2022
KOMISJA REWIZYJNA

posiedzenie w dniu 19 sierpnia 2022 roku – część I.

Posiedzeniu przewodniczył radny Sylwester Łatka- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni spóźnieni: Pani Agnieszka Frańczak- Szczepanek, Pan Janusz Poński.

Radni nieobecni: Pani Kazimiera Bednarska, Pan Andrzej Lebida, Pan Marek Strugała, Pani Renata Kraska, Pan Marek Chruściel.

Zaproszeni:
Pani Aneta Przyłucka- Sekretarz Sandomierza,
Pani Angelika Kędzierska, Pan Rafał Bodura- Przedstawiciele Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego (czyt.: Wydział NK),
Pani Monika Dębowska, Pan Tomasz Ćwiertnia- Audytorzy Wewnętrzni Urzędu Miejskiego,
Pan Piotr Wójtowicz- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI).

Przedstawiciele Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sandomierzu w osobach: dr Piotra Sołtyka – Prezesa oraz Pana Zbigniewa Lipko- Kierownika Zakładu Komunikacji Miejskiej (czyt.: ZKM), Pana Piotra Kołodzieja- Mistrza Sekcji Ruchu i Kontroli Przewozów.

Ad.1 Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Sylwester Łatka powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący mając quorum wśród Państwa radnych odczytał porządek obrad i przystąpił do głosowania.

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Kontrola komunikacji miejskiej w zakresie realizacji zadania własnego Gminy Sandomierz poprzez zakup autobusów w 2021 roku.

4.Spotkanie z audytorem wewnętrznym oraz przyjęcie informacji
o prowadzonych kontrolach.

5.Omówienie punktu z planu pracy komisji pn. „Przeprowadzenie analizy wysokości dotacji dla podmiotów działających w zakresie pożytku publicznego pod względem przeprowadzonej kontroli”.

6.Sprawy różne. Wnioski komisji.

7.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.3 Kontrola komunikacji miejskiej w zakresie realizacji zadania własnego Gminy Sandomierz poprzez zakup autobusów w 2021 roku.

Przewodniczący komisji przypomniał, że powyższy temat kontroli wynika z planu pracy komisji na 2022 rok. Radny Sylwester Łatka poprosił pracownika biura rady o rozdanie członkom komisji przygotowanego przez Pana Rafała Bodurę pomocniczego zestawienia z lat 2018-2021 obrazującego koszty i przychody dot. komunikacji miejskiej.

Mówca poprosił przedstawiciela z ramienia burmistrza- Panią Angelikę Kędzierską o omówienie zagadnienia. Naczelnik Wydziału NK oznajmiła, że temat jest obszerny i w toku dyskusji okaże się, które informację będą niezbędne i istotne. Pani Angelika Kędzierska opowiedziała o specyfice przebudowy infrastruktury przystankowej na terenie Gminy Sandomierz
w ramach projektu "Transport miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego" .

Dodała, że powyższy projekt jest w trakcie realizacji. Zakupiono sześć autobusów na kwotę 6.000.000,00 złotych, które wyjechały na sandomierskie ulice w zeszłym roku. Pozostał remont infrastruktury przystankowej, którym zajmuje się Referat Techniczno- Inwestycyjny. Odbyły się dwa przetargi na powyższe zadanie jednak nie udało się wyłonić wykonawcy.  Daje to możliwość zamawiającemu podjęcie negocjacji z wykonawcami, aby udzielić zamówienia z tzw. „wolnej ręki”. Mimo tego, sytuacja powszechnie panująca na rynku budowlanym, wzrastające koszty materiałów budowlanych sprawiają, że nie ma  chętnych wykonawców na przystąpienia do zadania.

Powyższą wypowiedź kontynuował Pan Piotr Wójtowicz dodając, że zakres drobnych i różnorodnych prac przy zlokalizowanych przystankach w całym mieście nie cieszą się powodzeniem. Dotychczasowe firmy realizujące inwestycje miejskie nie są zainteresowanie wykonaniem infrastruktury przystankowej, ponieważ preferują prace liniowe, drogowe. Naczelnik Wydziału RPI dodał, że inwestycję ciężko podzielić na dwie części.     Podkreślił istotny fakt, że jeśli zadanie nie zostanie ukończone w całości gmina będzie musiała zwrócić zakupione autobusy.

         Przewodniczący komisji udzielił głosu Panu Piotrowi Sołtykowi, który oznajmił, że spółka PGKiM-u uważnie przygląda się specyfikacji robót dot. remontu przystanków. Jeśli udałoby się wydłużyć czas realizacji ww. inwestycji do przetargu przystąpiłby PGKiM.

Z kolei, radny Andrzej Bolewski zwrócił  uwagę na fakt, że wszystkie projekty np. monitoringu czy zakupu autobusów były konsultowane na wielu posiedzeniach komisji w celu wypracowania wniosków/ sugestii. Jednak
w końcowych projektach ujęte są inne rozwiązania tj. w przypadku lokalizacji przystanków, kamer czy ustalania linii autobusowych.

Radny Sylwester Łatka zwrócił się do przedmówcy z informacją, iż spotkanie Zespołu ds. wyznaczania linii autobusowych odbyło się w dniu 16 sierpnia br. 

Radny Andrzej Bolewski zapytał o brakującą linię autobusową  na trasie Koćmierzów- Lwowska Bis- Wielowieś. Poprosił o zawarcie porozumienia
z  Tarnobrzegiem.

Pani Angelika Kędzierska odpowiedziała, że środki pieniężne projektu „Transport miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego” są dedykowane na zakup autobusów oraz remont infrastruktury przystankowej. Świadczenie usług komunikacyjnych prowadzonych przez spółkę miejską PGKiM rodzi koszty, które wzrosły
w bieżącym roku. Naczelnik Wydziału NK omówiła kursujące w mieście linie autobusowe. Przyznała, że na mapie Sandomierza są miejsca, które nie posiadają połączeń autobusowych, chociażby wspomniany Koćmierzów, ulica Krakowska, Nadbrzezie, Powiśle. Zespół ds. linii autobusowych widzi potrzeby mieszkańców, ale każda nowa linia generuje znaczne koszty. Mówczyni dodała, że sytuacja finansowa gminy jest trudna.

Pan Piotr Sołtyk przedstawił wzrost cen paliwa, porównał stawkę wozokilometra do innych miast oraz zwrócił uwagę na podwyżkę płacy minimalne. Prezes PGKiM-u oświadczył, że spółka robi wszystko, aby gmina płaciła jak najniższą stawkę rekompensaty.

Radny Marcin Świerkula odniósł się do poruszonej kwestii terminu zakończenia ww. zadania. Zasugerował, aby wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o przedłużenie terminu zakończenia inwestycji dot. przebudowy infrastruktury przystankowej na terenie Gminy Sandomierz.

Pan Piotr Wojtowicz dodał, że wspomniany urząd nie posiada możliwości prawnych, aby przedłużyć termin ze względu na zakończenie unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego (2022 rok-ostatni okres rozliczeniowy).

Radny dodał, że należy znaleźć rozwiązanie na utworzenie nowych połączeń linii autobusowych, aby systematycznie eliminować nieskomunikowane miejsca. Zasugerował zbilansowanie kosztów utworzenia nowych linii
w kierunku Koćmierzowa czy Nadbrzezia wzrostem kosztów biletów autobusowych.

Radny Marcin Świerkula sformułował wniosek o oficjalne wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przedłużenia terminu zakończenia  inwestycji dot. przebudowy infrastruktury przystankowej na terenie Gminy Sandomierz
w ramach projektu "Transport miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego".

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału radnego Andrzeja Bolewskiego.

Członkowie komisji zgodnie uznali, że ceny biletów autobusowych są zbyt niskie przy wzroście paliwa/ropy.

Radny Sylwester Łatka zwrócił się do Pani Angeliki Kędzierskiej z pytaniem, czy rozważana jest podwyżka cen biletów autobusowych?

Naczelnik Wydziału NK powiadomiła, że należy zastanowić się nad każdą możliwością obniżenia istniejących kosztów związanych z komunikacją miejską. Wspomniana podwyżka jest nieunikniona bilet normalny o 0,40 gr., bilet ulgowy o 0,20 gr. Mówczyni pokreśliła, że powyższe zamierzenie musi zostać poprzedzone dogłębną analizą chociażby ze względu na utrzymanie poszczególnych wskaźników w wyniku rozpoczęcia trwałości projektu, np.
w kwestii ilości wykonanych przejazdów oraz zachowania konkurencyjnych cen. Pani Angelika Kędzierska przypomniała, że ostatnia podwyżka cen biletów autobusowych miała miejsce w 2011 roku.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że sytuacja wojny na Ukrainie oraz okres pandemii stały się wytłumaczeniem dla wielu spraw. Zwrócił się do obecnych z apelem o dochowanie konsekwencji w podejmowaniu decyzji oraz działań popartych wcześniej przeanalizowanymi dokumentami.

Naczelnik Wydziału RPI w międzyczasie trwającej dyskusji skonsultował się
z Panią Adrianą Wójcik- pracownikiem Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miejskiego, która przekazała, że burmistrz odbył spotkanie z Panem Jackiem Sułkiem- Dyrektorem Departamentu Inwestycji i Rozwoju. Urząd Marszałkowski przedstawił swoje stanowisko brzmiące jednoznacznie. Jeśli uda wyłonić się wykonawcę gmina ma za zadanie rozliczyć zakup autobusów oraz zmniejszyć zakres prac dot. przebudowy infrastruktury przystankowej. Pozostałe środki pieniężne gmina będzie zobligowana zwrócić.  

Mówca dodał, że dużym utrudnieniem jest współpraca z konserwatorem zabytków. Poprosił obecnych o wstawiennictwo i przeprowadzenie rozmów
z ww. instytucją w celu łagodniejszego podejścia do inwestycji.

Pan Piotr Wojtowicz dodał, że gmina chce zrealizować zadanie w całości.

Radny Marcin Świerkula dopytał o terminy ogłoszonych dwóch przetargów na ww. zadanie.

Radna Agnieszka Frańczak- Szczepanek nawiązała do słów radnego Andrzeja Bolewskiego dbającego o skomunikowanie prawej strony miasta.  Zwróciła uwagę, że lewa strona Sandomierza również potrzebuje utworzenia nowych linii autobusowych np. na ulicy Staromiejskiej, Krakówce i Rokitku. Mówczyni zapytała, czy w pracach budowlanych przystanków są przewidziane lampy z oświetleniem. Radna dodała, że wzdłuż ul. Koseły w trzech miejscach jest zbyt ciemno.

Pan Piotr Wójtowicz odparł, że projekt przewiduje nową wiatę przystankową, zatoczkę oraz chodnik. Z kolei, zagęszczenie lamp oświetleniowych zostanie wykonane w ramach bieżącej konserwacji. Naczelnik Wydziału RPI poprosił o złożenie stosowej interpelacji w powyższej kwestii.

Radny Janusz Poński zapytał Pana Zbigniewa Lipko, czy eksploatowane przez rok nowe autobusy spełniły swoją rolę.

Przedstawiciel PGKiM-u oznajmił, że autobusy firmy Solaris sprawują się dobrze. Z kolei, Pan Piotr Sołtyk podziękował burmistrzowi, sekretarz
i naczelnikowi wydziału NK za zaangażowanie i zakup nowych pojazdów.

Przewodniczący komisji zapytał dwukrotnie czy jej członkowie potrzebują dodatkowych informacji, dokumentów w celu dokładnego zapoznania się z tematyką kontroli w powyższym punkcie porządku obrad?

W związku z brakiem uwag, wniosków o dodatkowe materiały radny Sylwester Łatka podziękował zaproszonym za udział i przystąpił do omówienia punktu 4.  

Ad.4 Spotkanie z audytorem wewnętrznym oraz przyjęcie informacji o prowadzonych kontrolach.

         Przewodniczący komisji poprosił Pana Tomasza Ćwiertnię o przedstawienie informacji nt. przeprowadzonych audytów wewnętrznych i kontroli przez Zespół ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w latach 2021- 2022.

Pan Tomasz Ćwiertnia powiedział, że w wymienionych latach zostało przeprowadzonych 6 audytów wewnętrznych, 2 czynności sprawdzające oraz
1 kontrola dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej w Sandomierzu. 

Audyty przeprowadzone w 2021 roku:

1.Ocena organizacji i wybranych elementów gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu,

2. Ocena organizacji i wybranych elementów gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu,

3. Ocena organizacji i wybranych elementów gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej Nr 2 um. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu,

4. Ocena organizacji i wybranych elementów gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu.

Audyty przeprowadzone w 2022 roku:

1.Ocena organizacji i wybranych elementów gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu,

2. Ocena organizacji i wybranych elementów gospodarki finansowej Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu.

Zakres przeprowadzonych audytów wewnętrznych dotyczył: wewnętrznych uregulowań, zarządzania zasobem ludzkim, wydatków budżetowych, zamówień publicznych, dochodów budżetowych, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń, gospodarki samochodami służbowymi.

Pan Tomasz Ćwiertnia poinformował o ilości wydanych zaleceń podmiotom kontrolowanym. Nadmienił również przyczyny powstałych nieprawidłowości. Ponadto, w 2021 roku przeprowadzono czynności sprawdzające dotyczące przeprowadzonych audytów tj.:

1.Ocena działalności Straży Miejskiej w Sandomierzu.

2.Ocena prawidłowości gospodarki materiałowej i magazynowej Zakładu Oczyszczania Miasta.

Mówca dodał, że w 2021 roku została przeprowadzona 1 kontrola dot. prowadzenia szkolenia sportowego w piłce siatkowej w Międzyszkolnym Uczniowskim Klubie Sportowym „PIĄTKA” z siedzibą w Sandomierzu.

Radny Andrzej Bolewski zwrócił uwagę na przerost zatrudnienia kadry administracji i obsługi w przedszkolach i szkołach samorządowych.  Zapytał,

w jakim zakresie w szkołach prowadzona jest działalność gospodarcza innych branżowych podmiotów na podstawie umowy użyczenia sali gimnastycznej, sal lekcyjnych? Jakie są z tego tytułu przychody? Na co przeznaczane są ewentualne zyski?

Pan Tomasz Ćwiertnia oznajmił, że jednym z obszarów audytu było zarządzanie zasobem ludzkim, czyli zbadanie struktury zatrudnienia, zakresów czynności pracowników, prowadzenia akt osobowych pracowników, umów o pracę, ewidencji czasu pracy, wydawanie świadectw pracy oraz systemu ocen pracowniczych. Mówca dodał, że niektóre zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane przez dyrektorów poszczególnych szkół.

Radny Sylwester Łatka powiadomił, że wszystkie przytoczone wyżej informacje są możliwe  do wglądu w wersji papierowej w biurze rady.

Salę obrad opuścił radny Marcin Świerkula. Radny Sylwester Łatka poinformował, że Komisja Rewizyjna nie posiada quorum. Obecnych jest 5 radnych. Przewodniczący komisji przerwał obrady i oświadczył, że kontynuacja posiedzenia odbędzie się w dniu 2 września br.    

Sylwester Łatka  – Przewodniczący Komisji

Protokołowała:
Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu