Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LIV/525/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31-08-2022 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu stanowiący załącznik do uchwały Nr XLVII/621/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r., zmieniony uchwałą Nr XXI/260/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 maja 2020 r. zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu, zmieniony uchwałą Nr XLVII/452/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu w sposób następujący:
1) Paragraf 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Ośrodek działa w oparciu o przepisy prawa, w szczególności: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 4) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; 5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 6) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych; 7) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 10) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 12) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 13) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; 14) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 15) ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym; 16) ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym; 17) ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym; 18) niniejszego statutu”. ”;

2) Paragraf 2 otrzymuje brzmienie:
„Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w przepisach i dotyczące: 1) pomocy społecznej; 2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 4) kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; 5) świadczeń rodzinnych; 6) pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych; 7) realizacji rodzinnego kapitału opiekuńczego w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług w przypadku marnotrawienia albo wydatkowania niezgodnie z celem kapitału wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 8) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 9) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; 10) dodatków mieszkaniowych; 11) dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c-5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; 12) udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o których mowa w art. 90c ustawy o systemie oświaty; 13) dodatku osłonowego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym; 14) dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LIV/525/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31-08-2022 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu..pdf (298,53KB)

DOCXUzasadnienie LIV/525/2022.docx (6,34KB)

PDFUchwała Nr LIV-525-2022 - głosowanie.pdf (924,95KB)