Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LIV/524/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31-08-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia z Powiatami Opatowskim, Staszowskim, Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art.10g ust. 2 pkt. 1 i 2, art. 74 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.), Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia pomiędzy Powiatami Opatowskim, Staszowskim, Sandomierskim, a nastepującymi Gminami: Sandomierz, Klimontów, Koprzywnica, Opatów, Osiek, Ożarów, Zawichost, Pacanów, Staszów, Dwikozy, Lipnik, Łoniów, Łubnice, Obrazów, Połaniec, Rytwiany, Samborzec, Tarłów, Wilczyce, Wojciechowice, o treści, jak w załączniku do niniejszej uchwały, w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021- 2030.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Porozumienie po jego zawarciu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLIV/426/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 1 grudnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia z Powiatem Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LIV/524/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31-08-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia z Powiatami Opatowskim, Staszowskim, Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokal.pdf (581,47KB)

DOCXUzasadnienie LIV/524/2022.docx (6,56KB)

PDFZalacznik1 LIV/524/2022.pdf (185,22KB)

PDFUchwała Nr LIV-524-2022 - głosowanie.pdf (928,73KB)