Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LIV/522/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31-08-2022 zmieniająca uchwałę NR LXII/803/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.), Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXII/803/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz § 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, pedagogów specjalnych w wymiarze określonym poniżej: 1) pedagog - 22 godziny; 2) psycholog - 22 godziny; 3) logopeda - 22 godziny; 4) terapeuta pedagogiczny - 22 godziny; 5) doradca zawodowy - 18 godzin; 6) pedagog specjalny - 22 godziny. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2022 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LIV/522/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31-08-2022 zmieniająca uchwałę NR LXII/803/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 4.pdf (257,81KB)

DOCXUzasadnienie LIV/522/2022.docx (5,66KB)

PDFUchwała Nr LIV-522-2022 - głosowanie.pdf (929,60KB)