Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr  LIV/521/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31-08-2022 zmieniająca uchwałę nr XIX/182/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559 z późn. zm.) oraz art. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U.2021.1082 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik do uchwały NR XIX/182/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza
 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr  LIV/521/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31-08-2022 zmieniająca uchwałę nr XIX/182/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz.pdf (585,67KB)

DOCXUzasadnienie  LIV/521/2022.docx (9,26KB)

DOCXZałącznik nr a1  LIV/521/2022.docx (5,71KB)

PDFUchwała Nr LIV-521-2022 - głosowanie.pdf (922,56KB)