Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 30/5/2022 z dnia 21 lipca 2022 r.

Sprawozdanie Nr 30/5/2022

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji

Posiedzenie w dniu 21 lipca 2022 roku- Ratusz

 

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Poński - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak- Zastępca Burmistrza,

Pani Aneta Przyłucka- Sekretarz Sandomierza,

Pan Piotr Wójtowicz- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI),

Pani Katarzyna Knap- Sawicka- Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu, 
i Turystyki (czyt.: KPSiT).

Pani Adrianna Wójcik- Pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (czyt.: PŚZ),

Pan Grzegorz Świtalski – Prezes Fundacji „Sandomierska”,

Pani Izabela Wiśniewska- Sekretarz Fundacji „Sandomierka”,

Pani Katarzyna Batko- Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej” (czyt.: LOT PZS),

Obecni radni: Pan Robert Kurosz, Pan Andrzej Bolewski.

Ad. 1

Pan Janusz Poński stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji.

Ad. 2

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Analiza wydarzeń kulturalnych w zakresie promocji miasta oraz przyjęcie sprawozdania z przebiegu imprez miejskich zorganizowanych w bieżącym roku.
  4. Omówienie punktu z planu pracy pn. „Pozyskiwanie środków zewnętrznych jako element rozwoju miasta”.
  5. Sprawy różne. Wnioski komisji.
  6. Zamknięcie obrad.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Porządek obrad został przyjęty.

 

Ad.3

Analiza wydarzeń kulturalnych w zakresie promocji miasta oraz przyjęcie sprawozdania z przebiegu imprez miejskich zorganizowanych w bieżącym roku.

Przewodniczący komisji na wstępie swej wypowiedzi przedstawił powód zwołania obrad w tematyce poświęconej formie oraz organizacji wydarzeń
w mieście. Zwrócił uwagę, że ostatnie komentarze w przestrzeni publicznej/medialnej mieszkańców jak również zaangażowanych osób w organizację danej imprezę są mało przychylne. Dodał, że komisja ma na celu wypracowanie konstruktywnych wniosków poprawy zaistniałej sytuacji oraz przeanalizowanie zasadności organizowania przez miasto cyklicznych wydarzeń. Radny Janusz Poński  poprosił o omówienie ww. punktu porządku obrad Panią Katarzynę Knap- Sawicką, która przedstawiła sprawozdanie
z przebiegu imprez miejskich przygotowanych w bieżącym roku w formie prezentacji multimedialnej (wersja papierowa prezentacji stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania).

Wśród zgromadzonych zostały poruszone tematy:

- lokalizacji imprez plenerowych organizowanych w obrębie Starego Miasta oraz zasadności ich przeniesienia w inne punkty np. Plac 3-go Maja, Błonie, bulwar,

-  późniejszej daty dot. terminu inauguracji sezonu turystycznego ze względu na małą frekwencję osób oraz nieprzewidywalną aurę pogodową (w 2022 r. otwarcie sezonu rozpoczęło się 9 kwietnia),

- danych statystycznych prowadzonych przez SCK ilustrujących rzeczywistą ilość osób biorących udział w imprezach,

-  niewystarczającego budżetu przewidzianego na promocję miasta,

- analizy programu wszystkich imprez i ograniczenia się do kilku wybranych,

- potrzeby generowania dochodów z imprez i turystyki dla miasta.

Radny Andrzej Bolewski zwrócił uwagę na starzenie się i wyludnienie miasta. Dodał, że należy patrzeć przez pryzmat jego rozwoju i szukania środków zewnętrznych w celu odciążenia budżetu gminy. Podkreślił, że mieszkańcy i lokalna społeczność powinna zacząć czerpać profity
z turystycznego miasta. Mówca zwrócił uwagę, aby branża hotelarska, turystyczna, gastronomiczna itp. partycypowały w kosztach organizacji wydarzeń.

Z kolei, w kontekście odbywającego się co roku Festiwalu Filmów Niezwykłych radny wyraził zdziwienie, że festiwal odbywa się w mieście,
w którym nie ma, spełniającej standardy sali kinowej. Zaapelował, by samorząd podjął działania zmierzające do rewitalizacji istniejącej sali
w prawobrzeżnej części miasta przy ul. Portowej, która może pomieścić 200 osób.

Radna Agnieszka Frańczak- Szczepanek zgodziła się z przedmówcą i dodała, aby w uchwale budżetowej na kolejny rok zabezpieczyć odpowiednią wysokość środków finansowych na promocję. Poparła decyzję o przeniesieniu wielkich imprez ze Starówki w inne części miasta ze względu na liczne prośby mieszkańców i dewastację płyty rynku. Mówczyni zasugerowała, aby rozpatrzeć obniżenie wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej pobieranej w trakcie sezonu turystycznego.

Pani Katarzyna Batko oznajmiła, że w Sandomierzu powinien powstać  dom kultury z kinem. Poruszyła temat promocji w mieście oraz zwróciła uwagę na fakt, że Sandomierz jest drogim miastem. Mówczyni dodała, że wydarzenia kulturalne organizowane przez zewnętrzne firmy są lepiej przygotowane. Pani Katarzyna Batko nawiązała do formy organizowania wydarzeń przez LOT oraz poprosiła o zweryfikowanie i obniżenie zbyt wysokiej jednorazowej stawki za opłaty targowej (35zł/m2).

Mówczyni zwróciła uwagę na przedwczesny termin sezonu turystycznego nie poparty konsultacjami z innymi instytucjami tj. PTTK, LOT, SCK oraz rycerstwem. 

Radny Janusz Poński poruszył temat odwołanego Festiwalu Dookoła Wody- Dnia Wisły. Poprosił o wypowiedź Pana Grzegorza Świtalskiego, aby przedstawił szczegóły zaistniałej sytuacji.  Jednocześnie zaznaczył, że na kolejne posiedzenie komisji zostanie ponownie zaproszona Pani Katarzyna Radziwiłko – Dyrektor SCK w celu ustosunkowania się do zdarzenia.

Prezes „Fundacji Sandomierska”  wspólnie z Panią Izabelą Wiśniewską szczegółowo wyjaśnili powyższą sytuację, omawiając również zapisy umowy pomiędzy SCK a ww. fundacją.  Mówcy podkreślili słowo „jakość”, które jest kluczowe podczas organizacji imprez. Dodali, że takim sztandarowym wydarzeniem był Festiwal Dookoła Wody odbywający się regularnie od 20 lat.

Członkowie komisji wyrazili swoje niezadowolenie co do odwołanego wydarzenia.  Przewodniczący komisji nadmienił, że Pani Katarzyna Kubacka- Seweryn – pomysłodawca i organizator cyklicznego wydarzenia jakim jest Festiwal Filmów i Spotkań Niezwykłych w Sandomierzu również niezbyt przychylnie wyrażała się na temat współpracy z Dyrektor SCK i zastanawia się czy kontynuować kolejną edycję przytoczonego festiwalu w naszym mieście.  

Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji odniósł się do słów zgromadzonych i wyjaśnił, że imprezy zostały przeniesione z płyty rynku
w inne lokalizacje miasta na wnioski mieszkańców i radnych.  Ponadto, budżet  przeznaczony na kulturę i promocję miasta jest zbyt niski w stosunku do oczekiwań. Pan Piotr Wójtowicz wyjaśnił również, że budynek Kamienicy Oleśnickich po planowanym remoncie będzie przeznaczony pod centrum kultury wraz z informacją turystyczną. Zdaniem mówcy wnioskowana podwyżka przez komisję podwyżka cen biletów wejściowych na obiekt PTT (Podziemną Trasę Turystyczną) powinna być adekwatna do stanu obiektu. Zasugerował, aby w pierwszej kolejności zainwestować w ulepszenie  infrastruktury podziemi. PTT jest zawilgocona i zagrzybiona.

         Radny Janusz Poński powiedział, że ważny jest kompromis i dialog. Należy wypracować formułę, powołać grupę przedstawicieli z różnych branży oraz zorganizować cykliczne spotkania w celu wypracowania wspólnego stanowiska i skutecznego przekazu informacji co do wydarzeń i planów. Dodał, że równie istotne jest przeanalizowanie kalendarza imprez na kolejny rok.

         Radny Robert Kurosz zapytał Pana Grzegorza Świtalskiego o termin i zapisy pierwszej umowy przesłanej przez SCK dot.  Festiwalu Dookoła Wody.

Pan Janusz Stasiak poinformował, że miejsce wynajmu terenu na imprezy plenerowe na płycie rynku musi być drogie. Należy zastanowić się nad obniżką wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej pobieranej w trakcie sezonu turystycznego poza Starym Miastem. Zastępca Burmistrza zaapelował o większą empatię i wzajemne porozumienie podczas organizacji wydarzeń. Trudności w relacjach organizatorów imprez nie mogą finalnie odbijać się  na odwołaniu corocznych festiwali skierowanym przede wszystkim dla mieszkańców.  

Przewodniczący komisji podziękował wszystkim za zabranie głosu
w dyskusji i przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad.

 

Ad.4

Omówienie punktu z planu pracy pn. „Pozyskiwanie środków zewnętrznych jako element rozwoju miasta”.

         Radny Janusz Poński udzielił głosu Pani Adrianie Wójcik w celu przedstawienia informacji dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych.

Mówczyni oznajmiła, że w 2022 roku nastąpił koniec poprzedniej finansowej perspektywy unijnej. Obecnie realizowane są projekty na podstawie zawartych umów od 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Nowa ww. perspektywa jeszcze nie została ogłoszona. W bieżącym roku został złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora i dofinansowania inwestycji w wysokości 400.000 zł. Umowa z ww. urzędem została podpisana. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Ponadto, gmina otrzymała dotację finansową z rządowego programu „Polski Ład” na dwa zadania:

-„Przebudowa budynku Kamienicy Oleśnickich i Oficyny” (7.000.000,00 zł)

-„Przebudowa krytej pływalni i kompleksowa modernizacja pomieszczeń” (15.000.000,00 zł).

W dniu 15 czerwca ukazały się wstępne promesy. Gmina ma 9 miesięcy na ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy powyższych inwestycji.

Oprócz tego, gmina złożyła wniosek do programu „Dostępny urząd” zgłaszając do projektu budynek Ośrodka Pomocy Społecznej. Wartość zadania wynosi 68.500,00 zł.

         Radny Janusz Poński podziękował za przedstawione informacje.

Ad.5

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Salę obrad opuścił radny Tomasz Malinowski.

Przewodniczący komisji oświadczył, że na kolejne posiedzenie ponownie zostanie zaproszona Pani Katarzyna Radziwiłko w celu przedstawienia sprawozdania z ostatnich wydarzeń kulturalnych w mieście.  

Radny Janusz Poński powiadomił zgromadzonych o piśmie Poczty Polskiej S.A Region Sieci w Kielcach znak: RSKi.KS.212.1.2022.GP z dnia 15 lipca 2022r.
w sprawie zapowiedzi wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego na potrzeby placówki pocztowej.  Członkowie komisji wspólnie uznali, że poczta musi funkcjonować na Starym Mieście, ale w innej lokalizacji. Być może
w budynku na ul. Rynek 20.

Radni oraz zaproszeni goście poruszyli tematy: przeznaczenia Kamienicy Oleśnickich pod działalność SCK i CIT, ograniczenia ilości imprez
w Sandomierzu, jasne rozdzielenie zakresu obowiązków i organizacji imprez przez SCK oraz Referat Promocji Urzędu Miejskiego, a także zbyt wysokich biletów postoju na parkingu przy bulwarze zarządzanym przez klub piłki nożnej  SKS Sandomierz.

         Radny Janusz Poński zwrócił uwagę na głośne wystrzały armat rycerstwa sandomierskiego na Starówce w sobotę i niedzielę. Mówca zwrócił się do Naczelnika Wydziały RPI o kontakt z Panem Karolem Burym – Kasztelanem Chorągwi Ziemi Sandomierskiej o wcześniejszą zapowiedź i uprzedzenie mieszkańców/ turystów o planowanym wystrzale z armaty.  Pozwoli to na uniknięcie stresujących momentów dla wszystkich zgromadzonych na płycie rynku. 

Przewodniczący komisji poddał do głosowania sformułowane wnioski:

1.Wniosek o aktywizację branży turystycznej w doraźnych imprezach poprzez partycypację kosztów.

2.Wniosek o przeprowadzenie analizy kalendarza imprez na 2023 rok.

3.Wniosek o rozpatrzenie obniżenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej pobieranej w trakcie sezonu turystycznego.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnego Tomasza Malinowskiego.

 

Ad.6

Zamknięcie obrad.

Pan Janusz Poński podziękował wszystkim zgromadzonym za udział
w dyskusji.  Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.


Janusz Poński – Przewodniczący Komisji

 

Protokołowała:

Marlena Lasek

Podinspektor

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu