Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 43/6/2022 z dnia 27 czerwca 2022r.

Sprawozdanie Nr 43/6/2022

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług

z dnia 27 czerwca 2022 roku

Urząd Miejski

 

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

 

Godz. rozpoczęcia obrad: 13:00

Godz. zakończenia obrad: 15:15

 

Posiedzeniu przewodniczył radny Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

 

Obecni jak w załączonej liście obecności, stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

 

Radni nieobecni: Jerzy Żyła, Marek Chruściel.

Radny spóźniony: Piotr Chojnacki.

Radni usprawiedliwieni.

 

Zaproszeni goście:

 1. Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza;
 2. Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza;
 3. Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 4. Edyta Sobieraj – Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 5. Zygmunt Hara – Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 6. Dariusz Kozieja – przedstawiciel PGKiM w Sandomierzu;
 7. Karol Pawlica - przedstawiciel PGKiM w Sandomierzu.

 

W posiedzeniu komisji uczestniczyli również mieszkańcy Sandomierza, jak niżej:

 1. Zuzanna Wychowańska;
 2. Katarzyna Guz.

 

Ad. 1.

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 10 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

 

Ad. 2.

Przyjęcie porządku obrad.

 

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opiniowanie Raportu o stanie gminy za 2021 rok.
 4. Sprawy różne, wnioski komisji.
 5. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

 

Następnie poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik Głosowania:

„za” –9;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

 

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

 

Ad. 3.

Opiniowanie Raportu o stanie gminy za 2021 rok.

 

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że Raport o stanie Gminy Sandomierz za 2021 rok jest wynikiem obowiązywania art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Organ wykonawczy, co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy za rok poprzedni, który musi zawierać: realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Sekretarz miasta wymieniła zagadnienia dot. funkcjonowania miasta jakie zostały poruszone w tegorocznym raporcie.

 

Na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług przybył radny Piotr Chojnacki. Komisja obraduje w składzie 10 osób.

 

Z. W. mieszkanka Sandomierza poruszyła kwestię budżetu obywatelskiego i placu zabaw na terenie Starego Miasta.

 

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że w ramach budżetu obywatelskiego największą aprobatę uzyskał pomysł rycerskiego placu zabaw na ul. Mariackiej, który będzie jedynie stylizowany na wzór rycerski a nie będzie terenem oddanym Rycerstwu Ziemi Sandomierskiej.

 

Radny Sylwester Łatka: Kto jest właścicielem gruntu, na którym zlokalizowany jest plac zabaw?

 

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że właścicielem terenu jest w 100% Gmina Sandomierz.

 

Rozgorzała dyskusja na ten temat.

 

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że teren placu zabaw oraz sąsiadujący z nim budynek jest własnością gminy. Kwestią otwartą jest jego zagospodarowanie i przeznaczenie. W najbliższym czasie będzie dokonywana aktualizacja zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Miasta.

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji poddał treść Raportu o stanie Gminy Sandomierza za 2021 rok pod głosowanie.

Wynik Głosowania:

„za” –8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 2.

 

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie opinii pozytywnej nad treścią Raportu o stanie Gminy Sandomierz za 2021 rok.

 

Ad. 4

Sprawy różne, wnioski komisji.

 

Radny Piotr Chojnacki zwrócił uwagę na potrzebe uporządkowania zieleni miejskiej na terenie placu zabaw przy ul. Wielowiejskiej. W tym kontekście zwrócił uwagę na znaczne koszty nasadzeń krzewów, o które służby miejskie nie dbają, doprowadzając do ich uschnięcia. To z kolei naraża gminę na dodatkowe wydatki.

 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że samorząd nie zabezpieczył środków w budżecie gminy na pielęgnacje zieleni miejskiej. Radny odniósł się do Parku Zdrowotnego zlokalizowanego przy ul. Baczyńskiego mówiąc, że tego typu obiekty wymagają szczególnej opieki ze strony miasta. Na koniec stwierdził, że samorząd nie może oszczędzać na utrzymaniu czystości w mieście.

 

Radny Janusz Poński stwierdził konieczność przeanalizowania w budżecie miasta na 2023 rok możliwość utworzenia grupy ds. utrzymania zieleni miejskiej oraz wykonywania drobnych remontów w infrastrukturze. Takie rozwiązanie usprawni funkcjonowanie miasta i przyspieszy administracyjne procedury.   

 

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza odniósł się do słów radnego Janusza Pońskiego mówiąc, że jest to ciekawy pomysł wart przeanalizowania przez samorząd.

 

Z. W. mieszkanka Sandomierza zaapelowała o usunięcie śmietniczek z terenów podwórek na Starym Mieście.

 

K. G. mieszkanka Sandomierza z kolei zaproponowała budowę wiat śmietnikowych.

 

Radny Jacek Dybus poruszył następujące kwestie:

 1. konieczność wykonania przez odpowiednie służby zadaszenia przystanku zlokalizowanego na ul. Mickiewicza na wysokości Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;
 2. konieczność montażu dwóch – trzech ławek na ul. Wojska Polskiego;
 3. konieczność interwencji władz samorządowych w sprawie strzelania przez sadowników kulkami antygradowymi, co powoduje susze na terenie miasta;
 4. dbania o czystość na terenie Parku Saskiego przy ul. Mickiewicza;
 5. konieczność określenia przez władze gminy w planach zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych zwłaszcza w północnych częściach miasta;
 6. zniesienie statutu zabytku w stosunku do tzw. „carskich koszar”.

 

Radny Andrzej Bolewski poruszył kwestię uruchomienia dodatkowej linii komunikacji miejskiej obejmująca tereny Koćmierzowa i Nadbrzezia. Dodał, że ten postulat był poruszany i zgłaszany już wielokrotnie.

 

Radny Piotr Chojnacki poparł słowa radnego Andrzeja Bolewskiego. Dodał, że w budżecie miasta na 2022 rok nie ma zabezpieczonych środków na tego typu zadanie. Wyraził nadzieje, że w przyszłorocznym budżecie miasta środki te zostaną zabezpieczone. Na koniec powiedział, że w tym roku zostaną wybudowane parkingi z trwającego jeszcze projektu.

 

Radny Marek Strugała krytycznie wypowiedział się na temat funkcjonowania paneli fotowoltaicznych i ich wpływu na zdrowie ludzi.

 

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że kwestia strzelania kulami antygradowymi dot. dwóch miejsc. Strzały, które słyszą mieszkańcy dot. wystrzałów hukowych odstraszających szpaki z okolicznych sadów.

Sandomierz w ramach czwórporozumienia zgłosił potrzebę sieciowej komunikacji elektrycznej lub wodorowej.

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji przedstawił pisma, które wpłynęły do Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. Jednym z takich pism jest wniosek Komisji Rewizyjnej dot. sytuacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz cen za centralne ogrzewanie.

 

Radny Sylwester Łatka powiedział, że na Komisji Rewizyjnej przedstawiciele PEC – u stwierdzili, że podwyżki są konsekwencją wzrostu cen gazu. Do tego dochodzi brak termomodernizacji budynków na Starym Mieście, brak podzielników, mierników itd. Te elementy z kolei są w gestii zarządcy kamienic, czyli spółki PGKiM a nie PEC – u.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług opuścił radny Marek Strugała. Komisja obraduje w składzie 9 osób.

 

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że rozmowy dot. sytuacji w PEC- u oraz wokół cen za centralne ogrzewanie odbywają się od dłuższego czasu w rożnych konfiguracjach w tym z przedstawicielami obydwu spółek komunalnych.

Zastępca Burmistrza przedstawił również problemy w dziedzinie cen za ogrzewanie jakie występują w innych gminach, a które zostały zaprezentowane na odbywającej się w Warszawie specjalnej konferencji ciepłowników. Dodał, że samorząd podejmie wszelkie możliwe działania, by cena za centralne ogrzewanie była jak najniższa dla mieszkańców Starego Miasta. Takie rozwiązanie spowoduje niestety wzrost cen dla przedsiębiorców. Na koniec powiedział, że w najbliższym czasie zapadną ostateczne decyzje.

 

Radny Sylwester Łatka wyraził obawy co do mechanizmów płatności przez mieszkańców za ciepło od 1 lipca w kontekście wypowiedzianych umów przez PEC. Dodał, że aktualny stan będzie generował dodatkowe straty.

 

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że z dniem 1 lipca PEC wypowiedział umowy mieszkańcom, co do sposobu i sytemu rozliczania ciepła a z kolei PGKiM broni się przed przejęciem tych obowiązków. Radny przypomniał, że obydwie spółki są własnością gminy, które muszą ze sobą współpracować dla dobra mieszkańców. Spółki powinny znaleźć takie rozwiązania strukturalne, które spowodują uzyskanie od Skarbu Państwa dotacji do zakupu gazu przez miasto, co przełoży się na niższe rachunki za ciepło dla mieszkańców m.in. Starego Miasta.

 

Zygmunt Hara radca prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że dostarczycielem ciepła po określonej cenie uzgodnionej z URE jest spółka PEC. W ostatnim czasie ceny gazu wzrosły kilkukrotnie, co przekłada się na wzrost cen ciepła. Samorząd szuka takiego rozwiązania, by nie rozliczać zakupu ciepła a rozliczać zakup gazu. Zgodnie z prawem energetycznym chroni spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Budynki na terenie Starego Miasta połączone są siecią ciepłowniczą pod którą są również podpięte lokale użytkowe oraz instytucje publiczne. W związku z powyższym z punktu widzenia PEC-u nie ma możliwości zakupu gazu po niższych cenach dla mieszkańców, gdyż prawo energetyczne nie obejmuje mieszkańców lokali komunalnych.

 

Radny Mariusz Prezgot powiedział, że problemy związane z dostarczaniem i rozliczaniem za centralne ogrzewanie znane są od kilku lat, a w Sandomierzu w stosunku do innych gmin zawsze było drogo. Radny powiedział, że ceny zakupu surowców nie mają znaczenia, spółki komunalne powinny zostać połączone, bo to wygeneruje realne oszczędności, zmianie powinien ulec regulamin dostarczania ciepła na Starym Mieście oraz należy wprowadzić system powszechnego opomiarowania.

 

Zygmunt Hara radca prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że będzie ustawowy obowiązek opomiarowania mieszkań. Dodał, że na terenie Starego Miasta są również wieloletnie zaniedbania w dziedzinie termomodernizacji.

 

Radny Mariusz Prezgot nie zgodził się z tezami radcy prawnego.

 

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że połączenie spółek jest pewnym rozwiązaniem, ale pod warunkiem wykazania efektu synergii. W obecnej sytuacji prawnej połączenie spółek uniemożliwi zakup gazu z wykorzystaniem ulgi, gdyż po połączeniu stanie się ona zawodowym producentem ciepła.

 

Radny Andrzej Bolewski poruszył kwestie bezpieczeństwa energetycznego miasta oraz możliwości wykorzystywania środków unijnych z nowej perspektywy finansowej na przeprowadzenie modernizacji energetycznej w ramach Zielonego Ładu.

 

Radny Janusz Poński złożył wniosek o powołanie przez Burmistrza Miasta zespołu, złożonego z fachowców, ds. opracowania działań i przygotowania rozwiązań dot. wysokości cen i sposobu rozliczeń za centralne ogrzewanie.

 

Z. W. mieszkanka Sandomierza wyraziła słowa oburzenia w stosunku do funkcjonującego systemu rozliczania za centralne ogrzewanie na terenie Starego Miasta.

 

K. G. mieszkanka Sandomierza odniosła się do zapisów zawartych w regulaminie rozliczania za centralne ogrzewanie obowiązującego na terenie Starego Miasta stwierdzając, że regulamin nie jest dostosowany do aktualnych ustawowych przepisów prawa w tym zakresie, który zakazuje zbiorowego rozliczania za ciepło i wprowadza nowe standardy rozliczania. Na koniec zaproponowała by w statucie spółki PEC pojawił się zapis, że spółka jest organizacją pożytku publicznego dzięki czemu kupowałaby gaz po niższych stawkach.

 

Radny Mariusz Prezgot powiedział, że prawo konsumenckie nakazuje opomiarować użytkowników systemu centralnego ogrzewania. Dodał, że mieszkańcy nie zniosą kolejnych podwyżek za centralne ogrzewanie. Na koniec również negatywnie odniósł się do obowiązującego regulaminu.

 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że nie ma systemu idealnego. W przypadku centralnego ogrzewania zawsze będą występować straty ciepła, chociażby przez tzw. części wspólne budynku, co negatywnie odbije się na wysokości rachunku dla zwykłego mieszkańca. Z kolei jako prezes spółdzielni mieszkaniowej przeprowadza termomodernizacje budynków mieszkalnych, co generuje realne oszczędności. Następnie przedstawił w praktyce funkcjonowanie systemu rozliczania za ciepło na terenie spółdzielni w prawobrzeżnej części miasta.

 

Radny Jacek Dybus poparł wniosek radnego Janusza Pońskiego dot. powołania przez Burmistrza Miasta zespołu, złożonego z fachowców, ds. opracowania działań i przygotowania rozwiązań dot. wysokości cen i sposobu rozliczeń za centralne ogrzewanie.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług opuścili radni: Andrzej Bolewski i Piotr Chojnacki. Komisja obraduje w składzie 7 osób.

 

K. G. mieszkanka Sandomierza powiedziała, że połączenie spółek wygeneruje oszczędności chociażbym w postaci redukcji kosztów zarządu. W miarę upływu czasu pracownicy będą odchodzić na emerytury w połączonych działach księgowości, kadr itd.

 

Radny Mariusz Prezgot poruszył kwestię podzielników ciepła i ich wpływu na wysokość rachunków za ciepło.

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji poddał wniosek radnego Janusza Pońskiego pod głosowanie.

Wynik Głosowania:

„za” –7;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

 

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie wniosku formalnego radnego Janusza Pońskiego.

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji przedstawił pisma, które zostały przekazane do komisji, jak niżej:

 1. Ryszard Bargiel mieszkaniec Sandomierza złożył pismo w sprawie możliwości technicznych dot. opomiarowania lokali mieszkalnych przy ul. Opatowska 2a i 4.
 2. Radny Mariusz Prezgot złożył wniosek do Komisji Rewizyjnej w sprawie udostępnienia informacji o sposobie oraz cenie zakupu paliwa gazowego do celów grzewczych przez PEC w Sandomierzu. Odpowiedź została udzielona przez przedsiębiorstwo.
 3. Informacja PEC w sprawie braku obecności przedstawiciela spółki na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

 

Ad. 5.

Zamknięcie obrad.

 

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług

Andrzej Majewski

 

Sprawozdanie sporządził:

Sebastian Rutyna, Inspektor,

Wydział Organizacyjny

UM Sandomierz