Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznych miasta Sandomierza
nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznych (BIP)

    Informacje publiczne będące w posiadaniu Burmistrza Miasta Sandomierza, które nie zostały udostępnione w BIP mogą być udostępnione na wniosek.


Wniosek może być złożony pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), platformy e-puap, drogą telefoniczną, bądź ustnie do protokołu.

Wnioskodawca powinien dokładnie wskazać, jaką informację publiczną chce otrzymać, w jakiej formie chce otrzymać informację publiczną (wydruk, skan, ksero, plik komputerowy, wiadomość e-mail, inne formy) i do jakiego

miejsca informacja ta ma być mu przekazana (np. na adres zamieszkania, na inny adres,  adres poczty elektronicznej, itp.).


Podmiot składający wniosek nie ma obowiązku podawania szczegółowych danych własnych. Odnośnie wniosków kierowanych drogą mailową zaleca się jednak podanie danych identyfikacyjnych w postaci imienia i nazwiska, bądź nazwy wnioskodawcy, gdyż w przypadku wniosków anonimowych składanych drogą mailową istnieje niebezpieczeństwo odrzucenia takiego wniosku jako spam przez programy zabezpieczające systemy informatyczne Urzędu, co może uniemożliwić rozpoznanie wniosku.

Wniosek w postaci pisemnej należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Sandomierzu - 27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu - w budynku Urzędu, Plac Poniatowskiego 3, parter.

Wniosek nie wymaga szczegółowej formy. Powinien jednak zawierać dane umożliwiające kontakt z wnioskodawcą (np. adres, adres e-mail, numer telefonu) co ułatwia i przyspiesza postępowanie, zwłaszcza w przypadku konieczności uzupełnienia braków wniosku lub konieczności powiadomienia wnioskodawcy o niemożności udostępnienia informacji publicznej w sposób lub w formie określonych we wniosku. W tym ostatnim bowiem przypadku ustawa wymaga zachowania formy pisemnej. Także odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej następuje w formie pisemnej decyzji.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - pisemny, bądź skierowany  drogą elektroniczną - powinien zawierać jednoznaczne wskazanie, że wnioskodawca chce udostępnienia informacji publicznej, co pozwoli na podjęcie w stosunku do tego wniosku właściwej procedury gwarantującej możliwie szybkie jego załatwienie.

Wniosek powinie zawierać wskazanie, w jaki sposób i w jakiej formie informacja publiczna ma być udostępniona - pisemnie, elektronicznie, poprzez platformę e-puap, w formie skanu, kserokopii, pliku, itp. - tak, jak to określa art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
 

Wniosek w formie elektronicznej (e-mail) należy skierować na adres e-mail Urzędu Miejskiego w Sandomierzu:

Skierowanie wniosku pod inny adres mailowy Urzędu może spowodować opóźnienie w jego załatwieniu. W takim też wypadku bezskuteczny jest zarzut bezczynności lub przewlekłości postępowania w załatwieniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

       Udostępnienie informacji na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja ta zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku. Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniania w formie ustnej lub pisemnej, nawet bez pisemnego wniosku. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Wyjątkowo Burmistrz Miasta może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom związanym ze wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępnienia informacji.  


      Jak już wspomniano wyżej, odmowa udzielenia informacji publicznej następuje w drodze decyzji Burmistrza Miasta Sandomierza. Odmowa udzielenia informacji publicznej może nastąpić ze względu na ochronę informacji niejawnych, ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych, ochronę danych osobowych, prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
 

Dostęp mieszkańców  do informacji publicznej realizowany jest poprzez  jawność posiedzeń organów  kolegialnych pochodzących z  powszechnych wyborów. Posiedzenia Rady Miasta Sandomierza i jej Komisji są jawne. Każda osoba ma prawo wstępu na sesję Rady Miasta Sandomierza oraz na posiedzenia komisji stałych Rady Miasta.

DOCXPrzykład wniosku o udostępnienie informacji publicznej.docx (15,11KB)
 

Informację sporządził: Jacek Szkodziński - inspektor ds. informacji publicznej