Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.) art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 roku poz. 1990 ze zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu przy ul. Żydowskiej, Obręb Lewobrzeżny, oznaczonej nr ewid. 1094/2 o pow. 0,0115 ha na rzecz właścicieli przyległej nieruchomości zabudowanej o nr ewid. 1094/1 . Sprzedaż działki nr ewid. 1094/2 następuje w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie .docx

PDFZalacznik1 .pdf