Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 125.1/2022/SK z dnia 21 czerwca 2022 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E  N R 125.1/2022/SK

B U R M I S T R Z A   M I A S T A    S A N D O M I E R Z A

z dnia 21.06.2022 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

         Na podstawie  art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sandomierza
Marcin Marzec

 

Załącznik do Zarządzenia nr 125.1/2022/SK
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 21.06.2022 r.

Plan finansowy  na 2022 rok dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

  1. W zakresie dochodów:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Stan środków pieniężnych na 21.06.2022 r.

(zł)

750

 

 

Administracja publiczna

8 538,51

 

75095

 

Pozostała działalność

8 538,51

 

 

2700

Środki  na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane 
z innych źródeł

8 538,51

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

1 280 340,00

 

75495

 

Pozostała działalność

1 280 340,00

 

 

2700

Środki  na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane 
z innych źródeł

1 280 340,00

758

 

 

Różne rozliczenia

117 558,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

117 558,00

 

 

2700

Środki  na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane 
z innych źródeł

117 558,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

238 480,00

 

85395

 

Pozostała działalność

238 480,00

 

 

2700

Środki  na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane 
z innych źródeł

238 480,00

Razem dochody:

 

1 644 916,51

  1. W zakresie wydatków:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Stan środków pieniężnych na 21.06.2022 r.

(zł)

750

 

 

Administracja publiczna

8 538,51

 

75095

 

Pozostała działalność, w tym:

8 538,51

 

 

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

8 538,51

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

1 280 340,00

 

75495

 

Pozostała działalność, w tym:

1 280 340,00

 

 

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

4 352,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 275 988,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

117 558,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe, w tym:

101 571,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 082,32

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 107,98

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

414,28

 

 

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

14 878,45

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

58 243,94

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

28,92

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

21 815,11

 

80104

 

Przedszkola, w tym:

15 987,00

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 218,00

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

14 769,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

238 480,00

 

85395

 

Pozostała działalność, w tym:

238 480,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

233 276,00

 

 

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

4 466,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników

738,00

 

 

 

 

 

Razem wydatki:

 

1 644 916,51

 

PDFZarzadzenie nr 125 1 2022 SK.pdf