Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 22/3/2022 z dnia 02 czerwca 2022 r.

PROTOKÓŁ 22/3/2022
KOMISJA REWIZYJNA
Posiedzenie w dniu 2 czerwca 2022 r.

Posiedzeniu przewodniczył radny Sylwester Łatka- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny spóźniony: Pan Marek Chruściel.

Radni nieobecni: Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Pan Janusz Poński

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Sandomierza,
Pani Aneta Przyłucka - Sekretarz Sandomierza,
Pani Barbara Grębowiec - Skarbnik Sandomierza,
Pan Rafał Binięda - Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu (czyt.: PEC).

Obecna: Z.W.*) - Mieszkanka Sandomierza

Ad.1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Pan Sylwester Łatka powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad.

Do obrad komisji dołączył radny Marek Chruściel.

Przewodniczący mając quorum wśród Państwa radnych odczytał porządek obrad i przystąpił do głosowania.

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Omówienie raportu o stanie gminy za 2021 rok.
4.Omówienie sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok.
5.Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza za 2021 rok.
6.Sprawy różne. Wnioski komisji.
7.Zamknięcie obrad.

Głosowano – 9za” - jednogłośnie.

Ad.3. Omówienie raportu o stanie gminy za 2021 rok.

Przewodniczący komisji przypomniał, że powyższy dokument został rozesłany drogą elektroniczną w dniu 19.05 br. przez pracownika biura rady na skrzynki mailowe radnych w celu wcześniejszego zapoznania się z obszerną treścią.

Radny Sylwester Łatka poprosił o omówienie ww. dokumentu Panią Anetę Przyłucką. Zapytał obecnych o pytania bądź uwagi. W wyniku braku chętnych wśród radnych, przewodniczący komisji udzielił głosu Pani Z.W.*). Mieszkanka wyraziła swoje zdanie twierdząc, że porównanie z innymi gminami jest niepotrzebne.

Pani Aneta Przyłucka odparła, że przytoczone porównanie wynika z wniosku radnych z poprzednich lat o uwzględnienie danych w raporcie. 

Wobec braku uwag radny Sylwester Łatka przystąpił do głosowania.

Głosowano - 4 „za”, 0 „przeciw”, 5 „wstrzymujących się”. 

Ad.4. Omówienie sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok.

Radny Sylwester Łatka poprosił o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec w celu omówienia sprawozdań finansowych za 2021 rok.

Skarbnik Sandomierza rzetelnie i szczegółowo zreferowała powyższy dokument (rozesłany drogą elektroniczną do członków komisji w dniu 29.04 br.) pod względem:

 1. bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.,
 2. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2021,
 3. zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.,
 4. rachunku zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Skarbnik Sandomierza omówiła metodę i tryb przygotowywania ww. dokumentu.

Radny Marcin Świerkula zapytał o przychody z tyt. PIT i CIT w stosunku do poprzednich lat?

Pani Barbara Grębowiec oznajmiła, że nie posiada takiego porównania na dzisiejszą komisję. Natomiast omówiła ww. przychody z podatku:

- od osób fizycznych,

- rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek,

- od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok (referowanego na poprzednim posiedzeniu komisji w dniu 11 maja br.) Opowiedziała również o procesie windykacji zaległości podatkowych.

Radny Andrzej Bolewski odniósł się do ogólnej kondycji budżetu gminy. Zwrócił uwagę na generowanie kosztów przez jednostki będące w strukturze urzędu oraz stowarzyszenia. Dodał, że niektóre stowarzyszenia powielają formę działalności jak poszczególne referaty/wydziały urzędu. Mówca podkreślił, że należy wnikliwie przyjrzeć się zadłużeniu i gospodarce gminy.

Pani Barbara Grębowiec odpowiedziała, że na posiedzeniach Komisji Budżetu i Finansów regularnie powtarzała o złej sytuacji finansowej miasta. Na posiedzeniu ww. komisji w dniu 24 maja br. zadeklarowała, że przygotuje dla burmistrza oraz rady miasta program naprawczy z uwzględnieniem miejsc, w których można znaleźć oszczędności. Jednak podczas obrad trwającej komisji Skarbnik Sandomierza oznajmiła, że nie jest w stanie tego zrealizować. Wymieniła kolejno miejsca, do których dokłada się z budżetu gminy najwięcej pieniędzy: oświata i wychowanie (ok. 17.000.000zł), OPS (ok. 6-7.000.000zł), odpady komunalne (ok.1.000.000zł), MOSiR (ok. 6.000.000zł), wynagrodzenia pracownicze (ok.50.000.000zł). Przypomniała, że rząd planuje dwukrotne podwyższenie płacy minimalnej w przyszłym roku. Mówczyni kontynuowała omawiając plany związane z emisją obligacji, zadania wynikające programu rewitalizacji oraz Polskiego Ładu. Pani Barbara Grębowiec porównała poniesione wydatki wobec spółki miejskiej PGKiM
w latach 2020-2021, za której usługi gmina płaci więcej o ok. 1.500.000 zł oraz doposażenie/ remonty placów zabaw, które wzrosło o 20%.

Radny Andrzej Bolewski zasugerował, aby zasłużeni pracownicy odeszli na emeryturę w urzędzie i jednostkach podległych gminie.

Radny Marek Chruściel sformułował wniosek o przygotowanie przez merytoryczny wydział zestawienia wpływów finansowych do budżetu gminy wszystkich stowarzyszeń/fundacji/organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność wraz z poziomem dotacji otrzymanej z budżetu.

Głosowano - 7 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”.

Mówca kontynuował dodając, aby gmina odstąpiła od programu rewitalizacji miasta. Inwestycje przewidziane w powyższym programie nie przyniosą zysków (biblioteka, park).

Pani Barbara Grębowiec wspólnie z Panem Januszem Stasiakiem powiedzieli, że  jedyną inwestycją, która może w przyszłości zwrócić część kosztów to przebudowa placu targowego na ul. Przemysłowej.

Zastępca Burmistrza oświadczył, że program rewitalizacji musi być zakończony.

Radny Marek Strugała zasugerował, aby ograniczyć zakres prac w projekcie modernizacji placu targowego, np. zrezygnować z ogrodzenia.   

Radny Andrzej Lebida dodał, że inwestycje z programu rewitalizacji mają służyć mieszkańcom Sandomierza.

Radny Marcin Świerkula wyraził swoje zdanie oznajmiając, że giełda przynosi dochody do budżetu gminy. Należy w nią inwestować i rozwijać.

Pani Barbara Grębowiec wymieniła wszystkie inwestycje z programu rewitalizacji oraz poniesione koszty.

Radny Marek Strugała opuścił salę obrad.

Radny Marek Chruściel sformułował wniosek o podniesienie cen biletów wejściowych na Bramę Opatowską oraz Podziemną Trasę Turystyczną.

Głosowano - 7 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Radny Andrzej Bolewski nie wziął udziału w głosowaniu.

Radny Sylwester Łatka udzielił głosu Pani Z.W.*), która poruszyła temat zadłużenia miasta, sposobu odzyskiwania zaległości oraz kosztów przeprojektowywania inwestycji, które ponosi gmina.

Nie zgodziła się ze stwierdzeniem skarbnika, że od poprzedniej kadencji regularnie była przekazywana informacja o złej kondycji finansowej budżetu.

Pani Barbara Grębowiec odniosła się do słów mieszkanki twierdząc, że ostateczną decyzję zawsze podejmuje burmistrz. Jednak w związku z wyjściem mieszkanki z sali obrad radny Marek Chruściel zwrócił się do skarbnika o nieustosunkowywanie się do ww. wypowiedzi Pani Z.W.*).

Przewodniczący komisji wobec braku pytań i uwag przystąpił do głosowania sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok.

Głosowano - 5 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się”.

Ad.5. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza za 2021 r.

Radny Sylwester Łatka odczytał:

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza za 2021 r.

\Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Sandomierza po analizie:

- sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2021 rok,
- informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na dzień 31.12.2021 r.,
- sprawozdań finansowych  Gminy  Sandomierz za 2021 rok,

i zapoznaniu się z Uchwałą Nr 29/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2021 rok oraz przeprowadzeniu kontroli gospodarki finansowej za 2021 rok

wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza do formalnego przekazania wniosku na drogę legislacyjną Radzie Miasta Sandomierza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

Uzasadnienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierz za 2021 rok.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2021 rok, sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2021 rok przedłożonymi przez Burmistrza Miasta wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika Miasta, oceniła wykonanie budżetu za 2021 r. następująco:

Zaplanowane  dochody  budżetowe w wysokości  145.466.500,15 zł, zmienione   uchwałami  Rady Miasta  oraz  zarządzeniami  Burmistrza Miasta  do  kwoty 150.192.578,13 zł zostały wykonane w kwocie  142.745.401,05 zł, co stanowi 95,04% planu. Dochody własne Gminy  zrealizowano na kwotę 74.375.525,59 zł stanowią  one 52,10% dochodów ogółem  wykonanych w 2021 roku. Zaległości  z tytułu  podatków i opłat  oraz innych  należności  niepodatkowych (wraz z odsetkami i pozostałymi  należnościami  ubocznymi) stanowią  kwotę  18.293.743,78 zł i wzrosły  w stosunku  do  analogicznego  okresu roku poprzedniego  o kwotę  1.732.624,62 zł.

Zaległości podatkowe zmalały w stosunku  do roku ubiegłego o kwotę 58.472,60 zł.

W strukturze dochodów najwyższą pozycję stanowią wpływy z podatków i opłat – 56.567.468,91 zł,  co  stanowi  39,63 % do dochodów ogółem w tym:

 • podatki i opłaty lokalne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych –  wykonanie 27.630.809,21 zł,  w tym wpływy z podatku od nieruchomości   – 16.619.587,92 zł,
 • udziały we wpływach  z podatku dochodowego (od osób fizycznych i prawnych) stanowiącego dochód budżetu państwa – wykonanie 28.936.659,70 zł, 

oraz

 • dotacje przeznaczone na cele bieżące i inwestycje w tym  dotacje dla OPS – 49.166.134,25  zł, co stanowi  24,58%  ogólnego wykonania dochodów,
 • subwencja ogólna (oświatowa) – 15.488.662 zł,
 • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych
  w zakresie wychowania przedszkolnego – 803.666,15 zł.

W 2021 roku Gmina Sandomierz pozyskała, w formie dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, fundusze na realizację własnych zadań w wysokości  12.750.219,81 zł.

Gmina otrzymała również w 2021 roku środki na uzupełnienie  subwencji ogólnej  z tyt. utraconych dochodów  w kwocie 3.983.033,00 zł.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że podejmowane działania na rzecz osiągnięcia planowanych dochodów budżetowych oraz czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych były właściwe, a dochody według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej zrealizowano na poziomie ogólnego wskaźnika realizacji dochodów.

Zaplanowane  wydatki w wysokości 156.036.865,16 zł, zmienione uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami  Burmistrza Miasta do kwoty 159.196.199,16 zł  wykonano w kwocie 140.155.294,65  zł, co stanowi  88,04 % planu.

Wydatki  majątkowe  zostały  zrealizowane  w kwocie 22.653.259,23 zł i stanowiły 64,28%  ogólnych  wydatków, a wykonanie wydatków bieżących wyniosło 117.502.035,42 zł i stanowiło 94,80%  ogólnej  kwoty  wydatków.

Wykonane wydatki  bieżące  nie przekroczyły kwoty wykonanych dochodów  bieżących, co spełnia  wymogi  z art. 242 ust. 2  ustawy o  finansach  publicznych.

W strukturze  wydatków  największy udział  stanowią wydatki:

 • na Oświatę i wychowanie oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą – kwota wydatków wykonanych 36.758.673,00 zł,
 • na Pomoc  społeczną i  Rodzinę – łączna  kwota wydatków wykonanych  38.126.715,77 zł.

Gmina Sandomierz w 2021 roku udzieliła dotacji celowych i podmiotowych z budżetu na łączną kwotę 7.543.603,58 zł.

Gmina Sandomierz z kwoty 22.653.259,23 zł wydatków majątkowych zrealizowała  następujące inwestycje:

 • rewaloryzacja Parku Miejskiego – 3.016.963,26 zł,
 • przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej – 4.037.886,41zł
 • modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego w Gminie Sandomierz –  4.045.983,60 zł,
 • infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych – 422.323,00 zł,
 • ożywienie terenów poprzemysłowych - przebudowa placu targowego przy ul. Przemysłowej (dokumentacja) – 43.850,00 zł,
 • termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej  Nr 4-1.818.356,53zł,
 • zakup autobusów  - 6.715.800,00 zł,
 • budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – 91.986,90 zł,
 • przebudowa przejść dla pieszych ul. Schinzla oraz ul. Dobkiewicza i Schinzla (dokumentacja) -  35.400,00 zł,
 • budowa drogi J. Iwaszkiewicza – 155.155,29 zł,
 • budowa drogi boczna  Westerplatte – 132.226,30 zł,
 • budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych   -  450.863,49 zł,
 • modernizacja ul. Rokitek (dokumentacja) - 36.654,00zł,
 • pojazd służbowy – 158.200,50 zł,
 • przebudowa budynku Przedszkola  Samorządowego nr 7 – 338.127,00 zł,
 • budowa oświetlenia ulicy Partyzantów – 63.960,00 zł,
 • budowa oświetlenia  ul. Stara Prochownia  - 24.108,00 zł,
 • budowa oświetlenia (projekty) ul. Mściowska, Jaśminowa, Pogodna  - 27.798,00 zł,
 • budowa placu zabaw przy ul. K.K. Baczyńskiego  - 74.803,75 zł,
 • montaż altany śmietnikowej przy ul. Portowej – 17.958,00 zł,
 • modernizacja altany śmietnikowej ul. Długosza – 31.332,74 zł,
 • kosiarka wrzecionowa do boisk – 60.605,05 zł,
 • dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu  - 350.457,91 zł na :

- przebudowę skrzyżowania ul. Mickiewicza i A. Krajowej-210.422,41 zł,
- przebudowa drogi powiatowej ul. Koseły – 53.935,50 zł,
- przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Różanej i W. Polskiego (dokumentacja) - 86.100,00zł

 • dotacje na wymianę starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne urządzenia grzewcze oraz  dotacje na dofinansowanie budowy przyłączy  kanalizacji sanitarnej 75.528,10 zł.

W zakresie wydatków majątkowych Gmina w 2021 roku podwyższyła kapitał zakładowy spółki PGKiM w Sandomierzu o kwotę 100.000,00 zł na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Stara Prochownia i Rolniczej.

Zgodnie  z opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej nie stwierdzono  przekroczeń  planowanych  wydatków budżetowych  stosownie z zapisami art. 254 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.

Ostatecznie budżet  zamknął się  nadwyżką  w kwocie  2.590.106,40 zł  przy planowanym  deficycie  w wysokości  9.003.621,05 zł.

Stan  zadłużenia  Gminy  na  31 grudnia 2021 roku  wynosi 38.750.000,00 zł. 

Należności Gminy Sandomierz  na koniec 2021 roku wynoszą 21.999.101,58 zł, w tym  należności wymagalne – 18.293.743,78 zł – są to w szczególności zaległości z tytułu podatków i opłat, a także niezwrócone świadczenia
z funduszu  alimentacyjnego. Pozostałe należności (niewymagalne) stanowią kwotę 3.705.357,80 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku  Miasto Sandomierz nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Podsumowując uzasadnienie do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza za realizację budżetu za 2021 r. stwierdza się, że przy realizacji kierowano się zasadą celowości i gospodarności w wydatkach. Nie stwierdzono naruszenia kryterium legalności i rzetelności przy gospodarowaniu środkami budżetowymi.

Na tle powyższego, wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium jest w pełni uzasadniony.

Pan Sylwester Łatka  poprosił o głosowanie. Zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku?

Wniosek wraz z uzasadnieniem został przyjęty w głosowaniu jawnym przez 7 (siedmiu) członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza. Komisja Rewizyjna składa się z 11 (jedenastu) radnych.

Głosowano: 4 (cztery) „za”, 0 (zero) „przeciw”, 3 (trzy) „wstrzymujących się”.

Opinia pozytywna.

Nie wziął udziału w głosowaniu:

 1. Marek Chruściel;
 2. Marek Strugała.

Radni nieobecni na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej:

 1. Agnieszka Frańczak-Szczepanek;
 2. Janusz Poński

Ad.6. Sprawy różne, wnioski komisji.

Radny Sylwester Łatka odczytał treść wniosku radnego Mariusza Prezgota z dnia 26.05.2022r. (data wpływu do urzędu 27.05.2022 r.) w sprawie udostępnienia informacji o sposobie oraz cenie zakupu paliwa gazowego do celów grzewczych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o w Sandomierzu  skierowanego do Komisji Rewizyjnej.

Pan Rafał Binięda przekazał pisemną odpowiedź znak: PEC/DT/301/2022  z dnia 01.06.2022r. na ww. wniosek radnego.

Radny Mariusz Prezgot poruszył temat opomiarowania mieszkań na Starym Mieście w ciepłomierze (mierniki zużycia ciepła), wysokości i sposobu naliczania cen za ciepło. Mówca dodał, że spółka PEC jest „zbędna w mieście”. Zapytał: „dlaczego starania Pańskie o tańszy gaz dla gospodarstw domowych nie udały się”?

Prezes PEC-u odpowiedział, że prace ww. materii są w trakcie. Aktualnie cena paliwa gazowego uzależniona jest od notowań kontraktów terminowych na giełdzie. W obecnym roku cena kształtuje się w wysokości 450-500 zł za MWh. Przedsiębiorstwo energetycznie nie spełnia wymogów z ustawy z dnia 26.01.2022 r. o ochronie taryf dla odbiorców indywidualnych.

Pan Janusz Stasiak zwrócił uwagę na sytuację odbiorców lokali użytkowych oraz indywidualnych własności gminy. Zapytał, czy gmina jako zarządzający może sprzedać ogrzewanie? Zastępca Burmistrza dodał, że sytuacja jest trudna i złożona.

Radny Andrzej Bolewski pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego SBM „Sandomierz” na ul. Baczyńskiego oświadczył, że proces gospodarki cieplnej nadzoruje poprzez modernizację węzłów, opomiarowanie mieszkań w podzielniki zużycia ciepła, windykację opłat za c.o. Mówca kontynuował dodając, że gmina ma problem z systemem dystrybucji i zarządzaniem gospodarką cieplną, a także skuteczną windykacją zaległości za ogrzewanie. Budynki na Starym Mieście  są nieocieplone i posiadają przestarzałe instalacje.

Pan Rafał Binięda zwrócił się do obecnych z informacją, że kwestie regulaminu ogrzewania Starego Miasta, podzielników ciepła w mieszkaniach oraz docieplenia budynków były poruszane wielokrotnie na posiedzeniach Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług oraz podczas prezentacji na jednej z sesji Rady Miasta w Ratuszu. Zadaniem PECU jest wyprodukowanie i dostarczenie ciepła. Prezes PEC dodał, że „zarządzanie i oszczędności ciepła powinny być na pierwszym miejscu”. Cena węgla od 1 maja br. zdrożała trzykrotnie. Dodał, że PEC otrzymał umowę od PGG z pięciokrotnym wzrostem cen węgla jaki jest na rynku. Mówca poruszył temat składania wniosku taryfowego o obniżkę ceny za gaz.

Dopowiedział: „to wszystko co Państwo mówicie, te wszystkie zarzuty wobec mnie to nie są zarzuty wobec PEC-u. Proszę sobie to jasno uświadomić.”

Radny Mariusz Prezgot zapytał o proces włączenia koegeneracji gazowej w system i okres, w którym zostanie uruchomiona.

Pan Rafał Binięda oznajmił, że włączenie nastąpi w miesiącu czerwcu/lipcu. Jednak jej prace rozpoczną się dopiero w styczniu. Gaz i prąd jaki będzie używany do kogeneracji będzie rozliczany po cenie giełdowej, po kontraktach terminowych, które będą wykupowane na poszczególne okresy. 

Radny kontynuował dopytując o zyski wynikające z kogeneracji?

Prezes PEC-u oznajmił, że zyskiem będzie chociażby nie kupowanie węgla i wyjście na tzw. „zero”. Ciepło będzie z odzysku i z produkcji prądu.

Zastępca Burmistrza powiedział, że były zorganizowane spotkania mające na celu ochronę mieszkańców taryfą 2 zł/m 3 a nie 4-5 zł.

Radna Kazimiera Bednarska poruszyła temat mieszkańców egzystujących w domach, którzy również muszą zaopatrzyć się  na sezon zimowy w drożejący węgiel. Dodała, że „wszyscy ponosimy opłaty”.  Należy egzekwować od mieszkańców regularnego uiszczania opłat, zastanowić się na ociepleniem budynków mieszkalnych.

Radny Marek Chruściel zwrócił uwagę, że mieszkańcy będący w lokalach należących do spółdzielni mieszkaniowej sami pokrywają koszty związane z opomiarowaniem zużycia ciepła na grzejnikach. Zapytał, „dlaczego mieszkańcom w lokalach komunalnych ma się wszystko należeć? Należy znaleźć złoty środek. Pomocną rękę podaje PEC, pomocną rękę podaje miasto mówiąc, że będą się starać o uzyskanie niższej taryfy za gaz. Nie obwiniajmy za wszystko PEC, że ceny poszły w górę”.

Mówca zwrócił się do radnego Mariusz Prezgota z pytaniem, „jaka jest wina PEC-u, że ceny za ciepło są tak wysokie”?

Radny Mariusz Prezgot oznajmił, że po pierwsze nie ma takiego domu jednorodzinnego, aby ponosił koszty ogrzewania gazem czy węglem jak mieszkanie ogrzewane przez PEC. Po drugie, wspólnota na ul. Ogrodowej zrezygnowała z usług PEC ze względu na wysokie rachunki.

Przytoczył przykład mieszkania 50-metrowego, którego ogrzewanie na Starym Mieście wynosi ponad 550 zł miesięcznie. Zdaniem mówcy miasto bierze odpowiedzialność za brak ocieplenia budynków, brak wymiany dachów, okien w mieszkaniach komunalnych.

Radny Marcin Świerkula zwrócił się do Zastępcy Burmistrza o zamieszczenie czytelnej informacji w ogólnodostępnych środkach masowego przekazu  dla mieszkańców w sprawie możliwości złożenia w Ośrodku Pomocy Społecznym przysługującego dodatku osłonowego.

Przewodniczący komisji nie widząc wśród członków więcej pytań, udzielił głosu Pani Z.W.*).

Mieszkanka Sandomierza wyraziła swój sprzeciw wobec propozycji radnego Sylwestra Łatki o przeniesieniu pisma Pana Mariusz Prezgota do Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. Zapytała Prezesa PEC-u o argumenty przemawiające za niekorzystnym byciem w sandomierskiej,  lokalnej grupie zakupowej? Ile osób zatrudnionych w PEC-u w wieku emerytalnym odeszło z pracy? Dlaczego prezes tak późno poczynił kroki o wystąpienie o osłonę odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu?

Pan Rafał Binięda odparł, że do 31.12.2021 r. spółka uzyskiwała lepszą cenę niż w grupie zakupowej. W kwestii zatrudnienia osób Prezes PEC oświadczył, że nie potrafi na chwilę obecną podać konkretnych liczb. Zadeklarował, że jeśli będzie takowa potrzeba to przygotuje ww. dane.

Po wejściu w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, spółka PEC wystąpiła na początku lutego br. o osłonę. Jednak odmowna decyzja przyszła dopiero w marcu.  Przedsiębiorstwa energetyczne nie spełniają wymogów ww. ustawy. Od tamtego okresu trwają prace związane z możliwością uzyskania ulgi w zakupie paliwa gazowego od PGNiG.

Przewodniczący komisji sformułował wniosek o przeniesienie pisma radnego Mariusz Prezgota do merytorycznej Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Głosowanie - 7 „za” – jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnego Andrzeja Bolewskiego.

Radny Sylwester Łatka na koniec obrad komisji udzielił głosu Panu Rafałowi Biniędzie, który oznajmił: „bardzo przykro mi to mówić, ale muszę poruszyć jedną kwestię, ponieważ widzę coraz większą nagonkę na mnie, nie tylko chodzi o PEC, ale i moją. Dobrze, że widzimy się w tym gronie, ale poruszę to również na najbliższej sesji Rady Miasta. Proszę Państwa miała miejsce sytuacja z obecną tutaj Panią Z.W.*), 12 maja o godz. 13.00 wtargnęła na teren PEC-u. Jako klient. Mamy ok. 20.000 mieszkańców i klientów PEC-u, wiadomo, że każdy klient może przyjść i się o coś zapytać. Natomiast mówię to od razu, że jest to ostatnia moja prośba do was i do mieszkańców, ponieważ już następne rzeczy będę zgłaszał do organów ścigania. Pani Z.W.*) pytała, które są moje auta? Ja pytam was po co Pani mieszkance wiadomość które są moje auta? Może chodzi tylko o to co Pan Burmistrz miał ostatnio z szybą w aucie.

Przewodniczący zamknął dyskusję i zakończył obrady.

Ad.7. Zamknięcie obrad.

Radny Sylwester Łatka stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Sylwester Łatka  – Przewodniczący Komisji

Protokołowała:
Marlena Lasek
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.