Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 42/5/2022 z dnia 23 maja 2022r.

Sprawozdanie Nr 42/5/2022

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług

z dnia 23 maja 2022 roku

Urząd Miejski

 

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

 

Godz. rozpoczęcia obrad: 13:00

Godz. zakończenia obrad: 15:15

 

Posiedzeniu przewodniczył radny Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

 

Obecni jak w załączonej liście obecności, stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

 

Radni nieobecni: Jerzy Żyła, Marek Chruściel, Marek Strugała oraz Krzysztof Szatan.

Radni usprawiedliwieni.

 

Zaproszeni goście:

 1. Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza;
 2. Piotr Wójtowicz – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu;
 3. Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
 4. Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 5. Ewa Gleń – Kierownik Targowisk Miejskich – Samorządowego Zakładu Budżetowego w Sandomierzu.

 

W posiedzeniu komisji uczestniczyli również mieszkańcy Sandomierza, jak niżej:

 1. Zuzanna Wychowańska;
 2. Piotr Walek.

 

Ad. 1.

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 8 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

 

Ad. 2.

Przyjęcie porządku obrad.

 

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;

3.    Omówienie punktu z planu pracy komisji pn.: „Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu Targowiska Miejskiego Samorządowego Zakładu Budżetowego, w tym informacja o remoncie Placu Targowego”;

 1. Sprawy różne, wnioski komisji;
 2. Zamknięcie obrad.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Następnie poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik Głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

 

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

 

Ad. 3.

Omówienie punktu z planu pracy komisji pn.: „Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu Targowiska Miejskiego Samorządowego Zakładu Budżetowego, w tym informacja o remoncie Placu Targowego”;

 

Ewa Gleń – Kierownik Targowisk Miejskich – Samorządowego Zakładu Budżetowego w Sandomierzu przedstawiła najważniejsze elementy sprawozdania z działalności Targowisk Miejskich Samorządowego Zakładu Budżetowego za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, jak niżej:

 • z tytułu opłaty eksploatacyjnej pobrano łącznie 2.200.989,51 zł, w tym z placu zlokalizowanego na ul. Przemysłowej 2.151.615,63 zł.
 • z tytułu wynajmu boksów na hali targowej na Placu 3 Maja pobrano łącznie 95.438,40 zł.
 • z tytułu usług rezerwacji miejsc oraz reklamowych i innych pobrano łącznie 732.564,24 zł.
 • opłata targowa zgodnie z decyzją rządu został zawieszona. Gmina Sandomierz otrzymała zwrot tej opłaty w postaci dotacji.
 • na plac targowy wjechało w 2021 roku 250.267 sztuk pojazdów. W 2020 roku było to 222.224 pojazdy a w 2019 roku 225.786 pojazdów.
 • przychody własne zakładu w 2021 roku wyniosły 3.596.833,86 zł. Z kolei koszty działalności 3.261.538,81 zł z czego: koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników wyniosło łącznie 2.020.428,69 zł, koszty wywozu śmieci 471.813,75 zł, zużycie energii – 348.662,27 zł.
 • zysk brutto zakładu za 2021 rok wyniósł 335.295,05 zł.
 • całkowita kwota nadwyżki przekazana do budżetu gminy za 2021 rok wyniósł 173.887,46 zł,
  z czego kwota 100.000,00 zł została przekazana na remont dachu na terenie placu „Mój Rynek”.

 

Radny Piotr Chojnacki poprosił o informacje dot. Rewitalizacji Placu Targowego na ul. Przemysłowej. Ponadto poprosił o szczegółowe zasady wjazdu pojazdów na teren palcu w piątki. 

 

Ewa Gleń – Kierownik Targowisk Miejskich – Samorządowego Zakładu Budżetowego w Sandomierzu powiedziała, że na sobotnią giełdę handlarze są wpuszczani już w piątki od godz. 20:00, ale tylko Ci którzy mają wykupione rezerwacje. Pozostałe osoby są wpuszczane od godz. 7:00 w sobotę.

Radny Jacek Dybus: Jaki jest stan zatrudnienia i średnia wynagrodzenia?

 

Ewa Gleń – Kierownik Targowisk Miejskich – Samorządowego Zakładu Budżetowego w Sandomierzu powiedziała, że zakład zatrudnia 30 osób, a na wynagrodzenia przeznacza łącznie 2.020.428,69 zł.

 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że potrzebna jest większa kontrola nad wydatkami budżetowymi, dochodami i majątkiem gminy. Dodał, że samorząd musi mieć wiedzę na temat posiadanego stanu mienia komunalnego.

 

Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że w wyniku rozmów z Urzędem Marszałkowskim ustalono, że został zmieniony zakres planowanych robót w ramach Rewitalizacji Placu Targowego. W wyniku przeprowadzonego remontu zostanie wykonane: nowy system wjazdowy, nowy system monitoringu, oświetlenie, kanalizacja telefoniczna i światłowodowa, nowa sieć wodociągowa w ramach bezpieczeństwa p. poż., kanalizacja sanitarna wraz z nowym obiektem administracyjnym i nowym ogrodzeniem. Ponadto zostanie częściowo wymieniona nawierzchnia placu w tych miejscach, które są najbardziej zniszczone. Naczelnik dodał, że za ok. 1 miesiąca powinien został wyłoniony wykonawca robót, który będzie miał rok na wykonanie inwestycji. Koszt inwestycji szacuje się na ok. 16 mln zł brutto.

 

Piotr Wójtowicz – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że remont Placu targowego odbywa się w ramach szerszego programu Rewitalizacji. Środki na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego UE na lata 2014-2020.

 

Radny Jacek Dybus: Czy samorząd planuje rezygnację z części zadań w celu zbilansowania budżetu w przypadku przekroczenia kwoty przez ewentualnego wykonawcę?

 

Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że taka informacja będzie znana w chwili rozstrzygnięcia przetargu, gdyż przetarg niejako pokaże z jakich zakresów robót warto zrezygnować.

 

Radna Mariola Stępień: Jak będzie funkcjonować Plac Targowy w okresie prowadzenia robót budowlanych?

 

Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że samorząd nie planuje zamknięcia Placu Targowego na czas remontu ze względu na znaczne dochody z tytułu wjazdów. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia harmonogramu wykonywania robót.

 

Radny Andrzej Bolewski: Ile wynosi wkład własny gminy?

 

Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że wkład własny wynosi ok. 9 mln zł.

 

Radny Janusz Poński: Czy inwestor przewidział dodatkowe przyłącza energetyczne, punkty odbioru ścieków, celem ewentualnego wykorzystywania placu do innych przedsięwzięć? Ponadto Czy samorząd dokonywał analiz wpływu nowo budowanego Placu Targowego we Włostowie na funkcjonowanie sandomierskiego placu?

 

Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że inwestor przewidział dodatkowe przyłącza energetyczne. Z kolei modernizacja sieci kanalizacyjnej będzie umożliwiać wpięcie dodatkowych modułów. Zaznaczył, że sandomierski samorząd dokonuje modernizacji już istniejącego placu a nie budowy nowego. Następnie przedstawił główne założenia programu rewitalizacji i sensu modernizacji placu.

 

Zuzanna Wychowańska mieszkanka Sandomierza podjęła temat kosztów przeprojektowania inwestycji.

 

Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że przeprojektowanie inwestycji było niezbędne w związku z koniecznością zmniejszenia zakresu robót, co podyktowane było wzrostem kosztów materiałów budowlanych.   

 

Piotr Walek mieszkaniec Sandomierza odniósł się do opłat jakie muszą ponosić przedsiębiorcy handlujący na terenie Małego Rynku. Dodał, że sprzedawcy ponoszą dwie opłaty z tytułu dzierżawy oraz opłaty targowej. Stwierdził, że jest to sytuacja nieuczciwa i nie zrozumiała. Zaapelował o zmiany w tej materii by nie dublować opłat.   

 

Radny Jacek Dybus powiedział, że opłata z tytułu umowy dzierżawy wynika z faktu korzystania
z miejskiego gruntu a opłata targowa z tytułu prowadzenia handlu. Radny stwierdził, że obecny stan prawny w tej materii jest logiczny.

 

Radny Mariusz Prezgot nie zgodził się z argumentacją radnego Jacka Dybusa. Dodał, że pobieranie dwóch opłat za ten sam zajmowany teren jest niezrozumiałe.

 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że właściciel terenu ustala warunki korzystania z placu.  

 

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że gmina jest otwarta na dialog w tej materii i nad zmianą systemu poboru opłat. Dodał, że pobierana opłata targowa jest w pełni legalna i zgodna z prawem. Opłata z tytułu umowy dzierżawy gwarantuje kupcom miejsce na terenie Małego Rynku. Pobieranie wyłącznie opłaty targowej nie zagwarantuje miejsca i może spowodować proceder sztucznego zajmowania placu. Na koniec powiedział, że gmina ma również możliwość rozpisania przetargu na wynajem miejsc handlowych. Przy takim systemie kwota dzierżawy może być kilkukrotnie większa niź obecnie. Dodał, że nie ma idealnych rozwiązań, które satysfakcjonowałyby wszystkie strony.

 

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że na wszystkich podmiotach, placach, terenach, na których odbywa się handel powinien być identyczny sposób poboru opłat i podatków.

 

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu wskazała i omówiła różnice między handlem na terenie Placu Targowego a Małym Rynkiem, który formalnie jest drogą wewnętrzną, a nie drogą publiczną. Mały Rynek stanowi więc wyjątek w sposobie pobierania opłat z tytułu handlu. Stwierdziła, że błędem jest łączenie opłat z tytułu dzierżawy jak i opłaty targowej, gdyż dotyczą one zupełnie innych czynności.

 

Radny Janusz Poński powiedział, że de facto kupcy płacą podwójne stawki za to samo i z punktu widzenia społecznego jest to niesprawiedliwe i niezrozumiałe. Zaapelował do samorządu o poszukanie nowych rozwiązań w tej materii. Stwierdził, że koszty prowadzenia działalności gospodarczej w obecnej sytuacji są bardzo duże, a kupcy to w większości mieszkańcy Sandomierza, którym należy pomóc.

 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że samorząd przez 20 – 30 lat z podatków inwestował w markę Miasta Sandomierza w celu rozwoju branży turystycznej. Dodał, że mieszkańcy powinni teraz korzystać ze środków, które generuje branża turystyczna i gastronomiczna, a pozyskane pieniądze powinny być przeznaczone na modernizację ulic, placów, budowę kanalizacji i podnoszenia standardu życia. Na koniec stwierdził, że na peryferiach miasta powinny odbywać się imprezy kulturalne skierowane wyłącznie dla mieszkańców a nie tylko dla turystów. Następnie odniósł się do aktualnych potrzeb miasta.

 

Radny Jacek Dybus nie zgodził się ze słowami radnego Janusza Pońskiego mówiąc, że miasto jest jak firma, która musi zarabiać, musi mieć dochody, gdyż ma również wydatki. Dodał, że Sandomierz powinien korzystać z podatku tzw. „Janosikowego”.

 

Radny Janusz Poński powiedział, że są inne sposoby by wygenerować dochody do budżetu gminy. Dodał, że nie można radykalnie zwiększać obciążeń podatkowych lokalnym przedsiębiorcom.

 

Radny Andrzej Bolewski odniósł się do wydatków w budżecie miasta na rzecz organizacji pozarządowych i o dublowaniu zadań, które są realizowane przez te organizacje. Odniósł się również do sposobu wydzierżawiania przez miasto nieruchomości na rzecz organizacji społecznych.

 

Radny Jacek Dybus odniósł się do sytuacji związanej z koniecznością remontu i zagospodarowania Kamienicy Oleśnickich oraz o problemach w realizacji gminnej polityki mieszkaniowej. 

 

Piotr Walek mieszkaniec Sandomierza powiedział, że kupcy chcą uczciwie płacić za możliwość handlu na terenie Małego Rynku. Stwierdził jednak, że podwójne opodatkowanie za ten sam metraż jest nieuczciwe i niezrozumiałe.

 

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że dwie opłaty są pobierane za dwie różne czynności a nie za ten sam metraż. Gmina nie może świadomie i dobrowolnie rezygnować z dochodów, które wynikają m.in. z podatków, a które są pobierane zgodnie z prawem.

 

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że do końca bieżącego roku nastąpi rewitalizacja fontanny znajdującej się na terenie Małego Rynku, co wymusi pewną reorganizacje handlu na tym terenie. Stwierdził, że samorząd dokona analizy istniejącej sytuacji w obrębie pobierania opłat z tytułu handlu na ww. terenie. Nowe rozwiązania będą mogły obowiązywać od przyszłego sezonu turystycznego.

Następnie Zastępca Burmistrza przedstawił sytuację związaną z cenami za postój na parkingu zlokalizowanym na terenie Bulwaru im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.  

 

Ad. 4.

Sprawy różne, wnioski komisji;

 

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji przedstawił pisma, które wpłynęły do komisji stwierdzając, że zostały one przekazane członkom komisji w wersji elektronicznej, jak niżej:

 1. Pan Ryszard Bargiel mieszkańca Sandomierza w sprawie unormowania kwestii opłat za usługę ciepłowniczą świadczoną przez PEC;
 2. Pani Bogumiły Szlęk – Gancarz mieszkanka Sandomierza w sprawie sprawdzenia i zweryfikowania kosztów ogrzewania oraz montażu indywidualnych ciepłomierzy;
 3. Radnego Miasta Sandomierza Pana Mariusza Prezgota w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla wszystkich mieszkańców dotkniętych drastycznymi podwyżkami opłat za centralne ogrzewanie;
 4. Związek Miasta Polskich w sprawie powołania nowej komisji związku ds. klimatu;
 5. Psimo Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece oraz Cechu Zdunów Polskich;
 6. Pismo Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w sprawie cen za centralne ogrzewanie.

 

W toku dyskusji głos zabrali:

 • radny Mariusz Prezgot, który odniósł się do pism mieszkańców Sandomierza w sprawie cen za centralne ogrzewanie oraz o konieczności opomiarowania indywidualnego mieszkańców. Za pomocą liczników. Odniósł się również do zjawiska przenikania ciepła. Na koniec negatywnie odniósł się do funkcjonowania PEC – u;
 • radny Jacek Dybus, który powiedział, że konieczna jest termomodernizacja kamienic na terenie Starego Miasta po wcześniejszym uzgodnieniu z konserwatorem zabytków;
 • radny Andrzej Majewski, który sformułował pytanie: Czy jest możliwość zamontowania indywidualnych liczników ciepła mieszkańcom? oraz Kto taki montaż mógłby sfinansować?
 • Zastępca Burmistrza Miasta Janusz Stasiak, który omówił kwestie montażu indywidualnych liczników ciepła. Stwierdził, że montaż indywidualnych liczników jest dobrym rozwiązaniem, przy czym części wspólne budynków jak np. klatki schodowe będą opłacane solidarnie przez wszystkich mieszkańców nieruchomości. Dodał, że koszty tego rozwiązania będą ogromne.

 

Radni wyrazili również potrzebę partycypowania przez mieszkańców w kosztach zakupu i montażu indywidualnych liczników ciepła.

 

Radny Janusz Poński odniósł się do stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie uchwał antysmogowych mówiąc, że przewodnicząca komisji oczekuje dokonania analizy przez Komisję Gospodarki Komunalnej w sprawie udzielenia wsparcia tej inicjatywie, gdyż w obecnej sytuacji zakazywanie mieszkańcom ogrzewania domów za pomocą drewna jest niezrozumiałe i nie logiczne.

Członkowie komisji stwierdzili, że propozycja Stowarzyszenia Kominki i Piece jest bardzo interesująca, która powinna uwzględniać parametry ekologiczne drewna. Stosowna odpowiedź zostanie przygotowana na kolejne posiedzenie komisji celem przedstawienia treści radnym.

 

Ad. 5.

Zamknięcie obrad.

 

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług

Andrzej Majewski

 

Sprawozdanie sporządził:

Sebastian Rutyna, Inspektor,

Wydział Organizacyjny

UM Sandomierz