Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 34/6/2022 z dnia 25 maja 2022 r.

Sprawozdanie Nr 34/6/2022
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Komisja Praworządności
z dnia 25 maja 2022 roku
Ratusz

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Godz. rozpoczęcia obrad: 08:00
Godz. zakończenia obrad: 08:45

Posiedzeniu wspólnemu ww. komisji przewodniczył radny Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Praworządności.

Obecni jak w za łączonej liście obecności.

Lista obecności Komisji Praworządności – Załącznik Nr 1;

Lista obecności Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Załącznik Nr 2.

Radni nieobecni: Kazimiera Bednarska, Agnieszka Frańczak-Szczepanek – Komisja Praworządności.

Radni nieobecni: Kazimiera Bednarska, Jacek Dybus, Andrzej Lebida, Krzysztof Szatan – Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Zaproszeni goście:

 1. Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 2. A.W.*) – bratanica dr Stanisława Krawczyńskiego;
 3. D.A.*) - bratanica dr Stanisława Krawczyńskiego.

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Marek Chruściel przewodniczący Komisji Praworządności stwierdził quorum Komisji Praworządności, na której obecnych jest 4 radnych. Z kolei stwierdził brak quorum na Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, gdyż obecnych jest 4 radnych.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Radny Marek Chruściel przewodniczący Komisji Praworządności przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowania wieczystego;
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej;
 5. Debata nad dokumentacją dot. upamiętnienia w przestrzeni miejskiej dr Stanisława Krawczyńskiego;
 6. Sprawy różne, wnioski komisji;
 7. Zamknięcie obrad.

Radny Marek Chruściel przewodniczący Komisji Praworządności w związku z brakiem quorum Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaproponował zamianę dotychczasowego pkt 5 jako pkt. 3.    

Więcej uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym poddał wniosek pod głosowanie.

Wynik głosowania – Komisja Praworządności:

„za” – 4;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący Komisji Praworządności stwierdził przyjęcie wniosku.

Następnie poddał całość porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania – Komisja Praworządności:

„za” – 4;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący Komisji Praworządności stwierdził przyjęcie porządku obrad przez Komisję Praworządności.

Ad. 3. Debata nad dokumentacją dotyczącą upamiętnienia w przestrzeni miejskiej dr Stanisława Krawczyńskiego.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji praworządności powiedział, że na dzisiejsze posiedzenie przybyły bratanice dr Stanisława Krawczyńskiego. Dodał, że został złożony wniosek o przyznanie Krawczyńskiemu pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza. Dodał, że zgodnie z regulaminem przyznawania tego tytułu wniosek złożony przez osoby prywatne musi być podparty podpisami co najmniej 200 mieszkańców.

A.W.*) – bratanica dr Stanisława Krawczyńskiego podziękowała członkom komisji za pochylenie się nad złożonym wnioskiem i za spotkanie. Podkreśliła fakt, że prace nad gromadzeniem informacji o życiu i działalności dr Stanisława Krawczyńskiego trwają już 4 lata. Informacje pozyskiwane są z archiwów państwowych oraz z prasy przedwojennej, wywiadów. Dodała, że stryj poświęcił swoje życie na rzecz Miasta Sandomierza. Urodził się w Zawichoście, po studiach w Krakowie przybył do Sandomierza. Był członkiem rodziny z ks. Antonim Krawczyńskim – prałatem papieskim, wikariuszem katedry oraz z dr Czernikiem, znanym teologiem, profesorem sandomierskiego seminarium.

D.A.*) - bratanica dr Stanisława Krawczyńskiego zaprosiła członków komisji na prelekcje na temat życia i działalności dr Stanisława Krawczyńskiego, która odbędzie się 27 maja 2022 roku o godz. 18:00 w Muzeum Zamkowym pod patronatem Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego.

Wyraziła wdzięczność sandomierskim historykom za odkrywanie informacji o dr Krawczyńskim i jego rodzinie.

Na koniec powiedziała, że warto, by sandomierzanie i nie tylko mogli poznać dr Krawczyńskiego, gdyż zasługuje on na pamięć i szacunek potomnych. W wyborach parlamentarnych w 1938 roku uzyskał 33.800 głosów, co świadczy o tym, że cieszył się powszechnym szacunkiem i popularnością.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji praworządności powiedział, że dokumentacja związana z dr Krawczyńskim została przekazana powołanej Kapitule Honorowej. W związku z tym czekamy na efekty jej pracy.  

Na posiedzenie przybył radny Andrzej Bolewski. W związku z powyższym Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa uzyskała quorum. Obecnych jest 5 radnych.

W związku z powyższym radny Tomasz Malinowski przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa projekt porządku obrad pod głosowanie.

 Wynik głosowania – Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

„za” – 5;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0.

Radny Marek Chruściel stwierdził przyjęcie porządku obrad przez Komisję Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Ad. 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowania wieczystego.

Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały dot. działki o nr. ewidencyjnym 948/1 o powierzchni 65 m2 zlokalizowanej w Sandomierzu przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Suchej. Uchwała zakłada sprzedaż tej działki dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu. Użytkownik ten zwrócił się o wykup tego gruntu. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami sprzedaż może odbywać się w drodze bezprzetargowej po uprzedniej zgodzie rady gminy w tej kwestii. Wycena określona jest na podstawie cen wolnorynkowych po odliczeniu prawa wieczystego użytkowania.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym poddano pod głosowanie.

Wynik głosowania – Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

„za” – 5;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0.

Radny Marek Chruściel stwierdził, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Ad. 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej.

Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że na poprzedniej sesji Rady Miasta Sandomierza radni podjęli uchwałę o przejęciu w drodze darowizny od Skarbu Państwa, a będącej w trwałym zarządzie w ZSCKR, gruntu pod rozbudowę ul. Mokoszyńskiej. Przedstawiony projekt uchwały zakłada przejęcie działki o nr ewidencyjnej 155/58 o powierzchni 24 m2, która jest własnością Województwa Świętokrzyskiego i jest w użytkowaniu wieczystym ODR, która jest niezbędna celem rozbudowy ww. drogi.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym poddano pod głosowanie.

Wynik głosowania – Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

„za” – 5;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0.

Radny Marek Chruściel stwierdził, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Ad. 6. Sprawy różne, wnioski komisji.

W toku dyskusji radni złożyli następujące wnioski:

Radny Marcin Świerkula:

„Zmianę organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Baczyńskiego i Brzozowskiego poprzez zamontowanie znaku drogowego A-6B – skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie, w taki sposób, by ul. Brzozowskiego była ulicą podporządkowaną”.

Radny Piotr Chojnacki:

„Wystąpienie Burmistrza Miasta Sandomierza z pismem do PGW Wody Polskie o naprawę zniszczonego przepustu umieszczonego na cieku wodnym „Struga” w ciągu drogi ul. Zaleśnej oraz do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach celem naprawy ścieżki rowerowej Green Velo, która jest nieprzejezdna przez zniszczony przepust”.

Radny Andrzej Bolewski ponownie poruszył kwestie podjęcia przez Burmistrza Miasta Sandomierza działań we współudziale z Urzędem Marszałkowskim i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie zmierzających do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja cieku wodnego „Atramentówka”, gdyż jej aktualny stan zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców osiedla Baczyńskiego poprzez m.in. osuwanie się skarpy.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji praworządności powiedział, że kwestia ta była przedmiotem wniosków komisji z posiedzenia w dniu 20 kwietnia 2022 roku i komisja otrzymała stosowną odpowiedź, która zostanie przesłana wszystkim członkom. 

Ponadto radny Andrzej Bolewski złożył wnioski:

 1. „O wypowiedzenie przez Burmistrza Miasta Sandomierza umów dzierżawy zawartych z najemcami terenów zlokalizowanych na działkach o nr. ewidencyjnych: 1406/89 i 1572/64 Sandomierz Prawobrzeżny oraz o przekazanie informacji o wynikach kontroli tych nieruchomości pod względem charakteru prowadzonej działalności przez te podmioty.
 2. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta Sandomierza członkom komisji kserokopii umów dzierżawy z najemcami terenów zlokalizowanych na działkach o nr. ewidencyjnych: 1406/89 i 1572/64 Sandomierz Prawobrzeżny po wcześniejszych konsultacjach z radcą prawnym
  w kwestii przepisów RODO”.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji praworządności poddał wszystkie zgłoszone wnioski pod głosowanie.

Wynik głosowania – Komisja Praworządności:

„za” – 4;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0;

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji praworządności stwierdził przyjęcie ww. wniosków.

Ad. 7. Zamknięcie obrad.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji praworządności stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Tomasz Malinowski
przewodniczący
Komisji Gospodarki Przestrzennej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Marek Chruściel
przewodniczący
Komisji Praworządności

Sprawozdanie sporządził:

Sebastian Rutyna - Inspektor
Wydział Organizacyjny
UM Sandomierz

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.