Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 36/3/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE NR 36/3/2022
KOMISJA POLITYKI MIESZKANIOWEJ

posiedzenie w dniu 21 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Ewa Gracz – Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej.

Radni obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny: Pan Marek Chruściel.

Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Sandomierzu: Pani Edyta Duma - Wydział Gospodarki Nieruchomościami (czyt.: GN).

Obecny: radny Piotr Chojnacki

Ad. 1.

Przewodnicząca komisji powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu, stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2.

Przewodnicząca odczytała porządek obrad.

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat.
4.Sprawy różne. Wnioski komisji.
5.Zamknięcie obrad.

Głosowano - 6 „za”- jednogłośnie.

Do obrad komisji dołączyli radny Andrzej Bolewski oraz Piotr Chojnacki.

Ad.3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat.

Przewodnicząca komisji poprosiła Panią Edytę Dumę o omówienie zapisów w ww. dokumencie.

Radna Ewa Gracz rozpoczęła dyskusję.

Radny Piotr Chojnacki nie będący członkiem komisji przedstawił propozycję dodatkowego zapisu do uchwały poprzez ujęcie okresu karencji zamieszkania najemcy w danym lokalu.

Radna Kazimiera Bednarska rozszerzyła powyższy pomysł radnego o  okres minimum 5-letniej karencji najemcy w danym lokalu mieszkalnym bez posiadania zadłużenia w opłatach za czynsz, wodę, ścieki, odpady komunalne oraz centralne ogrzewanie.

Radny Jerzy Żyła powiedział, że przedstawiona w projekcie uchwały bonifikata w wysokości 30% wykupu mieszkania komunalnego jest zbyt wysoka.

Radny Andrzej Bolewski poruszył temat ponoszenia kosztów utrzymania gminnych lokali, procesu skutecznej windykacji, przemyślanego zatrudnienia pracowników w jednostkach podległych gminie oraz spółkach, dziedziczenia  mieszkań z pokolenia na pokolenie, wyceny mieszkań przez rzeczoznawcę.

Radny zgodził się  z przedmówcą, że bonifikata w wysokości 30% jest za wysoka.

Pani Edyta Duma wytłumaczyła zgromadzonym zasady wynikające
z treści projektu uchwały oraz wewnętrzny regulamin Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. procesu sprzedaży mieszkań z zasobu gminy. Pracownica merytorycznego wydziału odczytała negatywną odpowiedź na wniosek Komisji Budżetu i Finansów znak: GN.7125.2.2022.EDU Pana Piotra Kossaka - radcy prawnego Urzędu Miejskiego w sprawie proponowanego zapisu w ww. uchwale, aby 50% środków pochodzących ze sprzedaży lokali mieszkalnych było przekazane na remonty mieszkań.

Radny Mariusz Prezgot nie zgodził się z wypowiedzią pisemną radcy prawnego. Dodał, że pieniądze ze sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych będących we wspólnotach mieszkaniowych nie poprawią wizerunku zaniedbanych kamienic, ponieważ zostaną rozdysponowane na inne cele przez urząd. Zdaniem mówcy, Rada Miasta powinna zdecydować na co zostaną przeznaczone w przyszłości. Radny zasugerował, aby zaostrzyć kryteria przyznawania mieszkań z zasobu Gminy Sandomierz oraz rozważyć przygotowanie imiennych projektów uchwał pod konkretną osobę starającą się o wykup danego lokalu w celu przedłożenia dokumentu pod głosowanie na obradach sesji Rady Miasta Sandomierza.

Radny Jerzy Żyła zgłosił wniosek o zmianę w §2 wysokości udzielanej bonifikaty: 20% ceny sprzedaży, w przypadku wpłaty całej należności przed zawarciem aktu notarialnego oraz 10% ceny sprzedaży,  w przypadku rozłożenia na raty roczne.

Głosowano - 5 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Z kolei, radna Kazimiera Bednarska sformułowała wniosek o zawarcie zapisu dotyczącego możliwości wykupu lokalu mieszkalnego będącego w budynkach wspólnot mieszkaniowych, jeżeli okres karencji będzie nie mniejszy niż 5 lat, a najemca nie będzie posiadał zadłużenia w opłatach za czynsz, odpady komunalne, wodę, ścieki i  centralne ogrzewanie.

Głosowano - 5 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały
z powyższymi zmianami.

Głosowano - 5 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Opinia pozytywna projektu uchwały z uwzględnieniem wniosków członków komisji.

Ad.4. Sprawy różne. Wnioski komisji.

Radny  Wojciech Czerwiec poprosił Panią Edytę Dumę o przygotowanie wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży będących we wspólnotach mieszkaniowych.

Ad.5. Zamknięcie obrad.

Pani Ewa Gracz stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca Komisji – Ewa Gracz

Protokołowała:
Marlena Lasek - Podinspektor
Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu