Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXI/333/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-02-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 89 ust. 1 i ust.9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 910 z późn. zm.) uchwala się,co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę dokonania z dniem 31 sierpnia 2021 roku przekształcenia przez zmianę siedziby Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu z dotychczasowej siedziby przy ul. Adama Mickiewicza 9 w Sandomierzu na siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 39 w Sandomierzu.
§ 2. O zamiarze przekształcenia przez zmianę siedziby szkoły, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały należy zawiadomić Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, rodziców lub prawnych opiekunów uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie XXXI/333/2021.docx (8,24KB)

PDFUchwała Nr XXXI-333-2021 - Głosowanie.pdf (246,13KB)