Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 33/5/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE NR 33/5/2022

KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA

posiedzenie hybrydowe w dniu 22 kwietnia 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Malinowski - Przewodniczący Komisji.

Radni obecni jak w załączonej liście obecności.
Radny nieobecny: Pan Jacek Dybus.

Zaproszeni:
Pani Barbara Rajkowska - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
(czyt.: GN).

Ad. 1

Pan Tomasz Malinowski powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył hybrydowe posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Ad. 2

Przewodniczący komisji przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej.
4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej.
5.Sprawy bieżące, wnioski komisji.
6.Zamknięcie obrad.

Głosowano - 7 „za”- jednogłośnie.

Ad.3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej.

Przewodniczący komisji poprosił o wypowiedź Panią Barbarę Rajkowską w celu omówienia uzasadnienia do przygotowanego projektu uchwały na najbliższą sesję Rady Miasta Sandomierza.

Radny Andrzej Bolewski zasugerował, aby na parkingu przy ul. Lwowskiej koło myjni został usytuowany parkomat do poboru opłat za postój samochodów.

Wobec braku uwag radny Tomasz Malinowski przystąpił do głosowania.

Głosowano - 7 „za”- jednogłośnie.

Ad.4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej.

Do obrad komisji dołączyła radna Kazimiera Bednarska.

Przewodniczący komisji poprosił o wypowiedź Panią Barbarę Rajkowską, aby przedstawiła ww. projekt uchwały.

Radny Andrzej Bolewski poruszył temat skarpy położonej przy ul. Mickiewicza 1 w  Sandomierzu (nr ewid. działki 1097/4). Wśród radnych rozgorzała dyskusja.

Wobec braku uwag w sprawie projektu uchwały radny Tomasz Malinowski przystąpił do głosowania.

Głosowano - 5 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”

Bez udziału w głosowaniu radnej Renaty Kraski.

Ad.5. Sprawy bieżące, wnioski komisji.

Brak pism skierowanych do komisji.

Do obrad komisji dołączyła radna Renata Kraska.

Przewodniczący komisji powiadomił, że zostanie wystosowane pismo do burmistrza w sprawie wyjaśnienia powodu odstąpienia od przewidzianych działań mających na celu zabezpieczenia skarpy położonej w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 1  (nr ewid. działki 1097/4).  Z informacji przekazanej na komisji przez Panią Barbarę Rajkowską – Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wynikało, iż wywłaszczenie nastąpiło właśnie w tym celu.

Radny Andrzej Bolewski zasugerował, aby gmina rozważyła rozmieszczenie wokół Sandomierza farm fotowoltaicznych.

Ad.6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczącego komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął hybrydowe posiedzenie komisji.

Tomasz Malinowski - Przewodniczący Komisji

Protokołowała:
Marlena Lasek - Podinspektor
Wydział Organizacyjny UM Sandomierz