Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 37/4/2022 z dnia 19 maja 2022 r.

SPRAWOZDANIE NR 37/4/2022
KOMISJA POLITYKI MIESZKANIOWEJ

posiedzenie w dniu 19 maja 2022 r.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Kazimiera Bednarska – Zastępca Przewodniczącej Komisji Polityki Mieszkaniowej.

Radni obecni, jak w załączonej liście obecności.
Radni nieobecni: Pani Ewa Gracz, Pan Andrzej Bolewski, Pan Marek Chruściel.
Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Sandomierzu:  Pani Barbara Rajkowska - Wydział Gospodarki Nieruchomościami (czyt.: GN).
Obecni Mieszkańcy Sandomierza: Pani K.S.*), Pani Z.W.*), Pan J.S.*).

Ad. 1.

Zastępca Przewodniczącej komisji powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu, stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2.

Zastępca Przewodniczącej komisji odczytała porządek obrad zachowując ochronę danych osobowych (bez odczytu imienia, nazwiska oraz danych adresowych wnioskodawców).  

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat.
4.Ponowne opiniowanie wniosku Pani E.K.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
5.Ponowne opiniowanie wniosku Pani A.W.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
6.Ponowne opiniowanie wniosku Pani M.S.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
7.Ponowne rozpatrzenie wniosku Pani U.K.*) w sprawie podpisania umowy najmu lokalu socjalnego przy ul.(...)*).
8.Opiniowanie wniosku Pana M.M.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
9.Opiniowanie wniosku Pani A.D.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
10.Opiniowanie wniosku Pani M.P.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
11.Opiniowanie wniosku Pana G.G.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
12.Opiniowanie wniosku Pana M.N.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
13.Opiniowanie wniosku Pani R.J.*) w sprawie zamiany obecnie zajmowanego lokalu socjalnego przy ul. (...)*)  na lokal komunalny w innej części miasta z zasobu Gminy Sandomierz.
14.Opiniowanie wniosku Pana R.J.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. (...)*).
15.Opiniowanie wniosku Pani B.Z.*) w sprawie zamiany obecnie zajmowanego lokalu socjalnego  przy ul. (...)*) z zasobu Gminy Sandomierz na lokal o większej powierzchni.
16.Opiniowanie wniosku Pana S.P.*) w sprawie zamiany obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego przy ul. (...)*) na lokal położony na niższej kondygnacji.
17.Sprawy różne. Wnioski komisji.
18.Zamknięcie obrad.

Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

W związku z obecnością na posiedzeniu Pani K.S.*) radna Kazimiera Bednarska udzieliła głosu mieszkance, która zwróciła się o pomoc w imieniu rodziców Stowarzyszenia „Dobrze, że jesteś” w kwestii zwolnienia mieszkania treningowego dla dzieci niepełnosprawnych. Ww. lokum  znajduje się pod adresem Rynek 11. Aktualnie przebywa tam rodzina z Ukrainy z niepełnosprawnym dzieckiem.

Radny Jerzy Żyła zasugerował, aby porozmawiać z zarządem stowarzyszenia w celu wypracowania rozwiązania i znalezienia ew. innego lokum zastępczego dla dzieci niepełnosprawnych z Ukrainy. Dodał, że nikt nie przewidział wojny na Ukrainie i zasadnym byłoby zaproszenie na kolejne posiedzenie komisji prezesa stowarzyszenia – Pana Ryszarda Latawca w celu wyjaśnienia sytuacji.

Radny Wojciech Czerwiec zadeklarował, że osobiście porozmawia z Panem Marcinem Marcem – Burmistrzem Sandomierza ww. temacie.

Z kolei, radna Kazimiera Bednarska powiadomiła, że złożyła do burmistrza i przewodniczącego rady interpelację w dniu 12.05.2022 r. w sprawie zwolnienia mieszkania treningowego.

Ad.3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat.

Zastępca Przewodniczącej komisji poprosiła Panią Barbarę Rajkowską o omówienie zapisów w ww. dokumencie.

Radna Kazimiera Bednarska rozpoczęła dyskusję.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oznajmiła, że na wniosek Komisji Polityki Mieszkaniowej z dnia 21 kwietnia br. w projekcie uchwały została naniesiona jedna zmiana w §1 pkt.3.

Radny Jerzy Żyła zapytał, dlaczego nie został uwzględniony drugi wniosek komisji o zmianę w §2 wysokości udzielanej bonifikaty: 20% ceny sprzedaży, w przypadku wpłaty całej należności przed zawarciem aktu notarialnego oraz 10% ceny sprzedaży,  w przypadku rozłożenia na raty roczne?

Pani Barbara Rajkowska oznajmiła, że ww. projekt uchwały został również zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów, która nie zmieniła wysokości bonifikaty. 

Radny Mariusz Prezgot zasugerował, aby przygotować uchwały imienne pod konkretną osobę starającą się o wykup mieszkania. Zdaniem mówcy niewielu zdecyduje się na zakup lokum. Wyraził swój sprzeciw wobec włączaniu do sprzedaży w przyszłości lokali na Starym Mieście.

Obecny Pan J.S.*) oznajmił, że mieszkańców Starego Miasta traktuje się nierówno względem osób mogących wykupić mieszkania poza obrębem starówki. Na sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 27 kwietnia mówca zgłosił ustny wniosek o uwzględnienie sprzedaży mieszkań dla mieszkańców Starego Miasta.

Odmienne zdanie przedstawiła Pani Z.W.*). Zwróciła się do Naczelnika Wydziału GN z pytaniem, czy miasto jest zadowolone, że wysprzedaje mienie komunalne?

Radna Kazimiera Bednarska powiedziała, że mieszkańcy egzystujący na Starym Mieście posiadający lokal mieszkalny są wyróżnieni.

Wobec braku pytań i uwag zastępca przewodniczącej komisji przystąpiła do głosowania.

Głosowano - 4 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.

Ad.4. Ponowne opiniowanie wniosku Pani E.K.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się z odpowiedzią radcy prawnego – dr Piotra Kossaka.
Wobec braku uwag radna Kazimiera Bednarska przystąpiła do głosowania.
Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.5. Ponowne opiniowanie wniosku Pani A.W.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się z odpowiedzią radcy prawnego – dr Piotra Kossaka.
Wobec braku uwag radna Kazimiera Bednarska przystąpiła do głosowania.
Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.6. Ponowne opiniowanie wniosku Pani M.S.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się z odpowiedzią radcy prawnego – dr Piotra Kossaka.
Wobec braku uwag radna Kazimiera Bednarska przystąpiła do głosowania.
Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.7. Ponowne rozpatrzenie wniosku Pani U.K.*) w sprawie podpisania umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. (...)*).

Komisja zapoznała się z treścią Umowy Nr 9/2022 zawartą w dniu 11.05.2022 r. pomiędzy Wierzycielem - Gminą Sandomierz a Dłużnikiem – Panią U.K.*) w sprawie ustalenia wysokości rat do spłaty zaległości za czynsz najmu lokalu.

Radna Kazimiera Bednarska poddała pod głosowanie podanie mieszkanki na okres 2 lat.

Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.8. Opiniowanie wniosku Pana M.M.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.
Wobec braku uwag radna Kazimiera Bednarska przystąpiła do głosowania.
Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.9. Opiniowanie wniosku Pani A.D.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawczyni.
Wobec braku uwag radna Kazimiera Bednarska przystąpiła do głosowania.
Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.10. Opiniowanie wniosku Pani M.P.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się z dokumentacją wnioskodawczyni. Członkowie komisji uznali, że wystosują pismo do burmistrza w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego dla mieszkanki poza kolejnością ze względu na ciężką sytuację zdrowotną dziecka.
Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.11. Opiniowanie wniosku Pana G.G.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.
Wobec braku uwag radna Kazimiera Bednarska przystąpiła do głosowania.
Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.12. Opiniowanie wniosku Pana M.N.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.
Wobec braku uwag radna Kazimiera Bednarska przystąpiła do głosowania.
Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.13. Opiniowanie wniosku Pani R.J.*) w sprawie zamiany obecnie zajmowanego lokalu socjalnego przy ul. (...)*)  na lokal komunalny w innej części miasta z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawczyni.
Wobec braku uwag radna Kazimiera Bednarska przystąpiła do głosowania.
Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie

Ad.14. Opiniowanie wniosku Pana R.J.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. (...)*).

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.
Radna Kazimiera Bednarska poddała pod głosowanie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego na rok.
Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie

Ad.15. Opiniowanie wniosku Pani B.Z.*) w sprawie zamiany obecnie zajmowanego lokalu socjalnego  przy ul. (...)*) z zasobu Gminy Sandomierz na lokal o większej powierzchni.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawczyni.
Radna Kazimiera Bednarska przystąpiła do głosowania.
Głosowano - 1 „za”, 0 „wstrzymujących się”, 4 „przeciw”.

Ad.16. Opiniowanie wniosku Pana S.P.*) w sprawie zamiany obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego  przy ul. (...)*) na lokal położony na niższej kondygnacji.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.
Wobec braku uwag radna Kazimiera Bednarska przystąpiła do głosowania.
Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.17. Sprawy różne. Wnioski komisji.

Radna Kazimiera Bednarska sformułowała wniosek do Burmistrza Sandomierza o przydział lokum dla Pani M.P.*) z zasobu gminy poza kolejnością ze względu na trudną sytuację zdrowotną dziecka wnioskodawczyni.

Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.

Radny Wojciech Czerwiec zapytał o etap prac związanych z przygotowaniem projektu uchwały w sprawie ustalenia podwyżki lub obniżki czynszu za gminne lokale mieszkalne. 

Radny Mariusz Prezgot zapytał o efekt odzyskania zadłużenia po dawnej „burgerowni” pod adresem Rynek 3.

Ad.18. Zamknięcie obrad.

Radna Kazimiera Bednarska stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji.

Zastępca Przewodniczącej Komisji – Kazimiera Bednarska

Protokołowała:
Marlena Lasek - Podinspektor
Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.