Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 21/2/2022 z dnia 11 maja 2022 r.

PROTOKÓŁ 21/2/2022
KOMISJA REWIZYJNA
posiedzenie hybrydowe w dniu 11 maja 2022 r.

Posiedzeniu przewodniczył radny Sylwester Łatka- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.
Radny spóźniony: Pan Janusz Poński
Radni nieobecni: Pani Kazimiera Bednarska, Pan Andrzej Lebida

Zaproszeni:
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Sandomierza

Obecna:
Pani Z.W.*) - Mieszkanka Sandomierza.

Ad.1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Pan Sylwester Łatka powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył hybrydowe posiedzenie  Komisji Rewizyjnej.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący mając quorum wśród Państwa radnych odczytał porządek obrad i przystąpił do głosowania.

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sandomierza za 2021 rok po stronie dochodów i wydatków.
4.Zapoznanie z treścią Uchwały III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Nr 29/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2021 rok.
5.Sprawy różne. Wnioski komisji.
6.Zamknięcie obrad.

Głosowano - 8 „za”- jednogłośnie.

Ad.3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sandomierza za 2021 rok po stronie dochodów i wydatków.

Do obrad komisji dołączył radny Janusz Poński.

Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący komisji przypomniał, że każdy członek otrzymał w dniu 01.04.2022 r. drogą mailową wersję elektroniczną ww. dokumentu w celu wcześniejszego zapoznania się z obszerną treścią.

Radny Sylwester Łatka poprosił o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec w celu omówienia ww. sprawozdania. Skarbnik Sandomierza oznajmiła, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2021 rok należy przedstawić Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do końca marca br. Dokument jest przygotowywany na podstawie ewidencji księgowej metodą kasową.

Pani Barbara Grębowiec oznajmiła, że wykonanie dochodów wyniosło kwotę 142.745.401,05 zł, tj. 95,04%, z kolei, wykonanie wydatków wyniosło kwotę 140.155.294,65, tj. 88,04 %. 

Mówczyni rzetelnie zreferowała Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepodsiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem zrealizowanych na poziomie 102,63% w wysokości 56.567.468,91 zł.

W Dz. 758 - Różne rozliczenia dochody w 2021 r. zostały osiągnięte w kwocie 19.471.695,00 zł, co stanowi 99,98% wykonania planu. Dochody pochodzą

z subwencji ogólnej z budżetu państwa  (część oświatowa) w kwocie 15.488.662,00 zł oraz środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3.983.033,00 zł. Gmina Sandomierz otrzymała dotację uzupełniającą pod koniec 2021 roku na poczet utraconych dochodów w wysokości 3.983.000,00 zł. Wymieniona kwota została wprowadzona do budżetu na 2022 r.

Z kolei, w Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Pani Barbara Grębowiec zwróciła uwagę na wysokość z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w kwocie 455.693,25 zł, wpływów z najmu i z dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.243.323,73 zł, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.119.910,57 zł.

Radny Sylwester Łatka poprosił o przedstawienie przez Panią Barbarę Grębowiec informacji z realizacji wydatków Gminy Sandomierz za 2021 rok.

Skarbnik Sandomierza oznajmiła, że największe wydatki są generowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 38.126.000,00 zł (pomoc społeczna, świadczenia alimentacyjne, dotacje celowe, ubezpieczenia) oraz Oświatę i wychowanie w wysokości 36.758.000,00 zł. Gmina Sandomierz udzieliła dotacji w wysokości 7.500.000,00 zł dla szkół i przedszkoli oraz jednostek kultury, a także w wysokości 1.500.000,00 zł dla podmiotów z ustawy o pożytku publicznym.

Z kwoty 22.000.000,00 zł wydatków majątkowych na inwestycje wykonano m.in.: park miejski, przebudowę miejskiej biblioteki, modernizację oświetlenia ulicznego, miejski monitoring, dokumentację przebudowy placu targowego na ul. Przemysłowej, termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej Nr 4, zakup autobusów, budowę budynku wielorodzinnego na ul. Lubelskiej, remont ul. Żółkiewskiego, budowę drogi Iwaszkiewicza, budowę dróg bocznych Westerplatte, budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Partyzantów, Starej Prochowni, Pogodnej, Jaśminowej, Mściowskiej, plac zabaw przy ul. Baczyńskiego, wsparcie finansowe dla Powiatu Sandomierskiego oraz Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego, a także Komendy Powiatowej Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Radny Andrzej Bolewski oznajmił, że gmina powinna przeanalizować zasadność udzielanych dotacji finansowych podmiotom i stowarzyszeniom na podstawie ustawy o pożytku publicznym. 

Mówca zaapelował, aby budżet gminy był mniej „rozdawniczy” dla jednostek spoza gminy, stowarzyszeń niebędących w strukturach organizacyjnych urzędu ze względu na prowadzenie działalności na obiektach gminnych. Gmina powinna mieć odpowiednie środki finansowe na wkład własny umożliwiający pozyskanie pieniędzy z zewnątrz. Dodał, że należy myśleć o rozwoju miasta.

Skarbnik Sandomierza zwróciła uwagę na str. 131 sprawozdania i przedstawiła wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2021 roku.

Ponadto, Pani Barbara Grębowiec podkreśliła fakt, że stopy procentowe obligacji znacząco wzrosły i nie można do końca przewidzieć ich wysokości w późniejszym czasie. Mając powyższe na uwadze,  może nastąpić problem ze spłatą obligacji ze względu na okrojony budżet gminy. Dodała, że należy pamiętać o planowanym w przyszłym roku przez rząd wzroście najniższego wynagrodzenia o 400 zł. Mówczyni, sygnalizowała burmistrzowi o zminimalizowaniu dotacji dla podmiotów publicznych w kolejnym roku.

Wobec braku pytań wśród radnych, przewodniczący komisji udzielił głosu mieszkance, która zapytała o wysokość kwoty przeznaczonej z budżetu gminy na podwyżki dla urzędników w 2020 roku oraz na czyj wniosek zostały one udzielone?

Pani Barbara Grębowiec zadeklarowała przygotowanie odpowiedzi na kolejne posiedzenie komisji. Dodała, że od 1 lipca 2020 r. średnia podwyżka na jedną osobę wynosiła ok. 300 zł.

Radna Renata Kraska dodała, że podwyżka wynikała również ze wzrostu najniższej krajowego wynagrodzenia.

Radny Sylwester Łatka wobec braku pytań i uwag przystąpił do przegłosowania ww. sprawozdanie po stronie dochodów i wydatków.

Głosowano - 7 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”.

Opinia pozytywna.

Ad. 4. Zapoznanie z treścią Uchwały III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Nr 29/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2021 rok.

Przewodniczący komisji przypomniał, że ww. uchwała została przesłana w dniu 28.04.2022 r. drogą elektroniczną do każdego członka w celu wcześniejszego zapoznania się z jego treścią.

W związku z powyższym, Pani Barbara Grębowiec omówiła w skrócie dokument i zacytowała zdanie: „Zaległości podatkowe wg sprawozdania Rb-27S wyniosły 5.261.070,78 zł i zmalały w stosunku do ubiegłego o kwotę 58.472.60 zł.”

Pani Z.W.*) zapytała, dlaczego sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2021 rok opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, a nie w Sandomierzu?

Pani Barbara Grębowiec odpowiedziała, że powyższe nie należy do kompetencji urzędu. Prawdopodobnie zmiany wewnętrzne nastąpiły bezpośrednio
w placówkach regionalnych izb obrachunkowych.

Ad.5. Sprawy różne, wnioski komisji.

Brak spraw różnych.
Brak wniosków komisji.

Ad. 6. Zamknięcie obrad.

Radny Sylwester Łatka stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął hybrydowe posiedzenie komisji.

Sylwester Łatka  – Przewodniczący Komisji

Protokołowała:
Marlena Lasek - Podinspektor
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.