Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 40/6/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r.

PROTOKÓŁ nr 40/6/2022

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu 19 kwietnia 2022 r.

(tryb hybrydowy)

Protokół sporządzono na podstawie § 102 Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku

Posiedzeniu przewodniczyła: Pani Renata Kraska – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radni obecni na posiedzeniu: jak w załączonej do protokołu liście obecności.

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Pani Renata Kraska powitała uczestników posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stwierdziła prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji odczytała projekt porządku obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece” oraz Cechu Zdunów Polskich i przekazania ich według właściwości. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pani Z.W.* z dnia 29.03.2022 r. i przekazania jej według właściwości.

5. Sprawy różne, wnioski Komisji.

6. Zamknięcie obrad.

Pani Renata Kraska poprosiła o przyjęcie i przegłosowanie projektu porządku obrad. Wynik głosowania: 4 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece” oraz Cechu Zdunów Polskich i przekazania ich według właściwości. 

Przewodnicząca Komisji odczytała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece” oraz Cechu Zdunów Polskich i przekazania ich według właściwości. Przypomniała, iż jest on następstwem stanowiska Komisji sformułowanego na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia, zgodnie z którym zadecydowano o przekazaniu obu petycji do załatwienia Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego. Pani Kraska zapytała, kto z obecnych członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowanie projektu: 4 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pani Z.W.* z dnia 29.03.2022 r. i przekazania jej według właściwości.

Przewodnicząca Komisji odczytała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pani Z.W.* z dnia 29.03.2022 r. i przekazania jej według właściwości i zapytała, kto z obecnych członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu: 4 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 5. Sprawy różne, wnioski Komisji.

Pani Renata Kraska zapytała, czy ktoś z obecnych zgłasza jakieś wnioski. Wobec ich braku Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad.

Ad. 6. Zamknięcie obrad.

Pani Renata Kraska zamknęła posiedzenie Komisji.  

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji                                                       
Renata Kraska 

Protokół sporządziła: Magdalena Żukowska, Inspektor w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

* Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330)i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała Magdalena Żukowska, Inspektor w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu