Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 39/5/2022 z dnia 07 kwietnia 2022 r.

PROTOKÓŁ nr 39/5/2022

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu 7 kwietnia 2022 r.

(tryb hybrydowy)

Protokół sporządzono na podstawie § 102 Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku

Posiedzeniu przewodniczyła: Pani Renata Kraska – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radni obecni na posiedzeniu: jak w załączonej do protokołu liście obecności.

W posiedzeniu uczestniczyli również:

Pani Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta,

Pan dr Piotr Maria Kossak – radca prawny. 

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Pani Renata Kraska powitała uczestników posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków     i Petycji, stwierdziła prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji odczytała projekt porządku obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece      z dnia 17.02.2022 r. w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza.

4. Rozpatrzenie petycji Cechu Zdunów Polskich z dnia 07.03.2022 r.           w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza.

5. Rozpatrzenie pisma Pani A.G.* z dnia 18.03.2022 r.

6. Rozpatrzenie skargi Pani Z.W.* z dnia 29.03.2022 r. dotyczącej obsługi technicznej posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 28.03.2022 r.

7. Sprawy różne, wnioski Komisji.

8. Zamknięcie obrad.

Pani Renata Kraska poprosiła o przyjęcie i przegłosowanie projektu porządku obrad. Wynik głosowania: 3 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 3-4. Rozpatrzenie petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece z dnia 17.02.2022 r. oraz petycji Cechu Zdunów Polskich z dnia 07.03.2022 r. w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza.

Przewodnicząca Komisji wskazała, że uchwały podjęte przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, których dotyczą petycje Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece”  oraz Cechu Zdunów Polskich zabraniają mieszkańcom palenia w piecach drewnem i węglem. Sednem petycji natomiast są postulaty „naprawienia” tych uchwał przez Radę Miasta Sandomierza. Przewodnicząca Komisji wskazała, iż zasadnicze pytanie dotyczy zatem, czy Rada Miasta Sandomierza ma instrumenty prawnej ingerencji w uchwały, których nie jest autorem. O opinię w tej sprawie zapytała mec. Kossaka. Stwierdził on, że jedyne, co może Rada Miasta Sandomierza uczynić w tej sprawie, to wystąpić ze swoją petycją do sejmiku lub ewentualnie przekazać sejmikowi petycje Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece oraz Cechu Zdunów Polskich do rozpatrzenia. Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że analizując przedmiotowe petycje stwierdzić można zasadność wielu kwestii w nich podniesionych. Pan Janusz Poński wskazał, że temat jest w tej chwili szczególnie aktualny zważywszy na istniejące problemy energetyczne. Podkreślił, iż w tej perspektywie i z punktu widzenia ekonomicznego, gdzie ceny nośników energii bardzo wzrosły, zakaz palenia w piecach tańszymi źródłami energii, jak np. drewno, jest niekorzystny. Dodał, iż obecna sytuacja jest niestabilna i mogą wiązać się z nią problemy z dostawą gazu, czy energii elektrycznej. Radny Poński nadmienił przy tym, że należałoby zasugerować sejmikowi przeanalizowanie jeszcze raz obecnej sytuacji w w/w przedmiocie. Dodał, że w ostatnich latach wskutek różnych działań promocyjnych mieszkańcy byli nakłaniani do wymiany pieców na piece gazowe, ale obecnie sytuacja jest bardziej skomplikowana. Przewodnicząca Komisji mając powyższe na uwadze sformułowała wniosek, by skierować do Komisji  Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Rady Miasta Sandomierza pismo o przeanalizowanie petycji, zwłaszcza argumentów przemawiających za zmianami wspomnianych powyżej aktów prawa miejscowego i ewentualne sformułowanie i przesłanie do sejmiku postulatów w w/w przedmiocie. Głosowania w sprawie:

1. wniosku o skierowanie w/w pisma do Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu   i Usług Rady Miasta Sandomierza - 3 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”,

2. wniosku o przekazanie wg. właściwości petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece z dnia 17.02.2022 r. oraz Cechu Zdunów Polskich z dnia 07.03.2022 r. do rozpatrzenia przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego -  3 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 5. Rozpatrzenie pisma Pani A.G.* z dnia 18.03.2022 r.

Przewodnicząca Komisji wskazała, iż pismo Pani A.G.* zostało zadekretowane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, gdyż jego autorka skarży się na sąsiedztwo zajmowanego przez siebie lokalu mieszkalnego. Dodała, że korespondencja ta została przekazana również do rozpatrzenia na posiedzeniu Komisji Polityki Mieszkaniowej. Głos zabrała Sekretarz Miasta, która wskazała, że jest to już drugie podobne pismo mające charakter skargi, które dotyczy tej samej osoby będącej pracownikiem Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Pierwsze pismo zostało skierowane na ręce burmistrza, a podpisali się pod nim mieszkańcy bloku, w którym mieszka również Pani G.*. Sekretarz Miasta dodała, iż sytuacja jest o tyle niezrozumiała, że do tej pory nie było zastrzeżeń co do pracy pracownika urzędu, w stosunku do którego podnoszone są zarzuty. Po wpłynięciu pierwszego z pism burmistrz przeprowadził rozmowę wyjaśniającą z pracownikiem i przypomniał o podstawowych obowiązkach urzędnika, w tym o obowiązku godnego zachowywania się zarówno w pracy, jak i poza nią. Sekretarz Miasta dodała, iż gmina wystąpiła do zarządcy budynku, w którym mieszkają autorzy obu „skarg”, tj. do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Sandomierzu (dalej: PGKiM) oraz do Policji o zbadanie i wyjaśnienie sprawy. Pani Przyłucka podkreśliła, iż na chwilę obecną gmina zrobiła to, co mogła w przedmiotowej sprawie, gdyż osoba, której zarzuca się niewłaściwe zachowanie jako pracownik urzędu nie wykazuje negatywnego zachowania w pracy. Dodała przy tym, iż w jej opinii sprawa ta nie powinna być przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, gdyż dotyczy ona stosunków sąsiedzkich – spraw prywatnych. Stanowisko to poparł mec. Kossak, który dodał, iż przedmiotowe zagadnienie nie kwalifikuje się do rozpatrzenia w trybie skargowym przewidzianym przez KPA, gdyż nie dotyczy ono sfery, gdzie burmistrz podejmuje pewne rozstrzygnięcia jako organ. To jest sprawa natury prywatnej. Dopiero, gdyby działanie osoby będącej pracownikiem urzędu naruszało mir domowy, wówczas postępowanie takie może być rozpatrywane w kategoriach wykroczenia i wówczas osoba poszkodowana może dochodzić swoich praw przed organami ścigania. Pan Janusz Poński zapytał Sekretarz Miasta, czy PGKiM oraz Policja udzieliły już odpowiedzi na pismo gminy? Pani Przyłucka odpowiedziała, iż na chwilę obecną takich odpowiedzi jeszcze nie ma. Pan Janusz Poński dodał, iż w jego opinii w przypadku potwierdzenia przez PGKiM oraz Policję prawdziwości podnoszonych zarzutów, burmistrz mógłby ewentualnie wyciągnąć wobec pracownika jakieś konsekwencje jako skutek zachowania godzącego w godność urzędnika.

Przewodnicząca Komisji podsumowała, iż pismo to powinno być cofnięte do Przewodniczącego Rady Miasta celem przedekretowania do Komisji Polityki Mieszkaniowej, ale ponieważ taka dekretacja jest już zrobiona, pismo powinno być cofnięte jako niewłaściwe do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Głosowanie w sprawie zwrotnego przekazania pisma Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza:  3 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 6. Rozpatrzenie skargi Pani Z.W.* z dnia 29.03.2022 r. dotyczącej obsługi technicznej posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 28.03.2022 r.

Przewodnicząca Komisji odczytała treść pisma Pani W.*, a następnie zawnioskowała o przekazanie skargi do rozpatrzenia burmistrzowi i wyjaśnienia sprawy z informatykami zatrudnionymi w urzędzie. Głosowanie w sprawie w/w  wniosku:  3 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 7. Sprawy różne, wnioski Komisji.

Pani Renata Kraska zapytała, czy ktoś z obecny zgłasza jakieś wnioski. Wobec ich braku Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad.

Ad. 8. Zamknięcie obrad.

Pani Renata Kraska zamknęła posiedzenie Komisji

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji                                                                                              
Renata Kraska 

Protokół sporządziła: Magdalena Żukowska, Inspektor w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

* Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330)i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała Magdalena Żukowska, Inspektor w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu