Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 44/2021/OR z dnia 8 lutego 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR  44/2021/OR

Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 8 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora

Muzeum Okręgowego w Sandomierzu oraz określenia regulaminu konkursu.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art.16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.), cz. V ust. 56 załącznika do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1298) oraz § 7 i § 8 ust.2 Statutu Muzeum Okręgowego w Sandomierzu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/198/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Okręgowemu w Sandomierzu (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2020 r. poz. 502)  zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego
w Sandomierzu z siedzibą w Sandomierzu przy ul. Zamkowej 12 o treści stanowiącej załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Szczegółowe zasady przeprowadzenia konkursu określa regulamin konkursu, stanowiący załącznik
 nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Kandydata na stanowisko dyrektora wyłoni Komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Burmistrz Miasta Sandomierza

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

 1. Sandomierz, ul. Zamkowa 12, na okres pięciu lat.
 2. Kandydaci ubiegający się o stanowisko dyrektora instytucji kultury - Muzeum Okręgowe
  w Sandomierzu powinni posiadać
  :
  1. Kryteria niezbędne:
 3. wykształcenie wyższe magisterskie, w jednej z dziedzin związanych
  z działalnością podstawową muzeum (np. historia, historia sztuki, muzealnictwo, kulturoznawstwo, etnologia, konserwacja zabytków);
 4. co najmniej 5-letni staż pracy zawodowej w instytucjach kultury lub innych podmiotach prowadzących działalność w sferze kultury;
 5. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. niekaralność za przestępstwa stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 8. przedstawić programową, organizacyjną i ekonomiczną koncepcję funkcjonowania Muzeum Okręgowego w Sandomierzu (maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę).
  1. Kryteria dodatkowe:
 9. uzyskane w formie studiów licencjackich, magisterskich, studiów podyplomowych wykształcenie z zakresu zarządzania, zarządzania w kulturze, ekonomii, prawa;
 10. kreatywność, doświadczenie i umiejętności w pozyskiwaniu środków dla instytucji – zarówno z budżetu Organizatora, jak również z dodatkowych źródeł zewnętrznych,
  w tym z funduszy europejskich;
 11. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum Okręgowego
  w Sandomierzu;
 12. znajomość przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej; działalności muzeów; finansów publicznych, w tym zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury; ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; prawa pracy;
 13. umiejętności menadżerskie i organizacyjne, doświadczenie w kierowaniu zespołem;
 14. znajomość języka obcego (preferowana znajomość języka angielskiego).
 • dokumenty:
  1. Deklaracja przystąpienia do konkursu zawierająca motywację wraz z danymi kontaktowymi (adres pocztowy, telefon, e-mail).
  2. Życiorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i osiągnięć.
  3. Koncepcja programowa, organizacyjna i ekonomiczna funkcjonowania Muzeum Okręgowego w Sandomierzu (maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę oraz w wersji elektronicznej na płycie CD).
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
   w tym znajomość języka obcego.
  5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe.
  6. kandydata:
   • o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
   • że aktualnie nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie w ww. zakresie,
   • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.
  7. Do ofert mogą być dołączone dodatkowe dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe, rekomendacje, recenzje.
 • Sposób i termin złożenia dokumentów
  1. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
  2. Dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, natomiast kserokopie dokumentów poświadczone przez kandydata za zgodność
   z oryginałem.
  3. Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Miejski w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz w terminie od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 30 marca 2021 r. do godz. 15.30 z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu” (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu).
  4. Oferta musi zawierać adres kandydata, numer telefonu i adres e-mail.
  5. W przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty za złożoną w terminie uważa się ofertę nadaną w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim dniu wskazanym
   w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego).
 • Informacje dodatkowe
  1. Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Muzeum Okręgowego
   w Sandomierzu można uzyskać w siedzibie Muzeum 27 - 600 Sandomierz, ul. Zamkowa 12, tel./fax 15 832 22 65, 15 644 57 57, 15 644 68 26.

Podstawowe dokumenty organizacyjne Muzeum dostępne są na stronie https://bip.sejmik.kielce.pl/688-muzeum-okregowe-w-sandomierzu.html

 1. Dokumenty złożone przez kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 2. Dokumenty złożone przez kolejnych kandydatów, którzy nie zostali wybrani będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia postępowania konkursowego. Jeśli nie będą odebrane prze kandydata zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu po upływie określonego
  w ogłoszeniu o konkursie terminu nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata w ofercie lub telefonicznie.
 5. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się w dniu opublikowania ogłoszenia.
 6. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: 30 kwietnia 2021 r.
 7. Kandydaci zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmów kwalifikacyjnych przez Komisję.
 8. Kandydat wyłoniony w konkursie zostanie zatrudniony na stanowisku dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu na warunkach wskazanych przez Burmistrza Miasta Sandomierza.
 9. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego
  w Sandomierzuzostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.sandomierz.pl, na stronie internetowej www.sandomierz.pl, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
 10. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej bip.um.sandomierz.pl, na stronie internetowej www.sandomierz.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
 11. Administratorem danych osobowych kandydatów jest Gmina Sandomierz,
  27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3.
 12. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji pracownika na stanowisko określone w ogłoszeniu o konkursie.

Załącznik nr 2

Regulamin

konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora

Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

§ 1

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu,
27-600 Sandomierz, ul. Zamkowa 12 na okres pięciu lat, zwanego dalej „dyrektorem”, ogłasza Burmistrz Miasta Sandomierza.

§ 2

 1. Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją", powołana przez Burmistrza Miasta Sandomierza.
 2. Każdy członek Komisji przed przystąpieniem do pracy składa oświadczenie, iż nie przystępuje do konkursu, nie jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym kandydata, albo nie pozostaje wobec kandydata w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który  może budzić uzasadnione wątpliwości co do jego obiektywizmu i bezstronności. W przypadku wystąpienia tych okoliczności Przewodniczący Komisji informuje o tym Burmistrza Miasta Sandomierza, który podejmuje niezwłocznie decyzję o wyłączeniu członka Komisji z jej składu i wyznacza inną osobę z zachowaniem trybu dla powołania tego członka.
 3. Pracami Komisji konkursowej kieruje jej Przewodniczący, wyznaczony przez Burmistrza Miasta Sandomierza spośród członków Komisji, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, wybrany przez Komisję spośród jej członków
 4. Prace Komisji konkursowej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej członków.
 5. Przewodniczący Komisji ustala miejsce i termin posiedzenia Komisji, o czym zawiadamia drogą elektroniczną lub telefonicznie członków Komisji, nie później niż na 5 dni przed terminem posiedzenia.
 6. Za pracę w Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.
 7. Uchwały Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,
  w obecności Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego.
 8. Komisja przeprowadza postępowanie konkursowe w dwóch etapach.
 9. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania tajemnicy co do treści złożonych ofert, a w szczególności autorskich koncepcji programowych, organizacyjnych i ekonomicznych Muzeum Okręgowego w Sandomierzu i nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Komisji, które mogą naruszać dobra osobiste kandydatów.
 10. Kwestie sporne Komisja rozstrzyga w trybie, o którym mowa w ustawach i przepisach wykonawczych.

§ 3

 1. Rozpatrzenie wniosków pod względem formalnym nastąpi w terminie do 10 dni, licząc od pierwszego dnie po upływie terminu składania ofert.
 2. Pierwszy etap konkursu, bez udziału kandydatów obejmuje:
 3. ocenę kompletności i terminowości złożonych ofert,
 4. ocenę zgodności oferty z formalnymi kryteriami wyboru podanymi w ogłoszeniu
  o konkursie,
 5. zapoznanie się ze złożonymi przez kandydatów koncepcjami programowymi, organizacyjnymi
  i ekonomicznymi Muzeum Okręgowego w Sandomierzu,
 6. podjęcie decyzji o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydatów do drugiego etapu konkursu,
 7. poinformowanie kandydatów drogą elektroniczną lub telefoniczną o dopuszczeniu do
  drugiego etapu konkursu, z podaniem terminu i miejsca przeprowadzenie rozmowy
  z kandydatem,
 8. w przypadku odmowy dopuszczenia kandydatów do drugiego etapu konkursu Komisja zawiadamia kandydata na piśmie podając uzasadnienie nie zakwalifikowania.
 9. Komisja podejmuje uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu konkursu, jeżeli:
 10. oferta została złożona po terminie,
 11. oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu,
 12. z oferty wynika, że kandydat nie spełnia formalnych kryteriów wyboru podanych w ogłoszeniu konkursu.
 13. Rozstrzygnięcia Komisji o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu konkursu są ostateczne.
 14. Przewodniczący Komisji zawiadamia kandydatów o wynikach pierwszego etapu konkursu.

§ 4

 1. Drugi etap konkursu obejmuje:
 2. określenie kryteriów oceny przydatnościkandydatów,
 3. indywidualne rozmowy Komisji z kandydatami pod kątem stopnia spełniania kryteriów podanych w ogłoszeniu i przydatności kandydatów na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. W szczególności w zakresie znajomości problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu; znajomości przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej; działalności muzeów; finansów publicznych, w tym zasad gospodarki finansowej
  w instytucjach kultury; ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; prawa pracy oraz przedstawionej koncepcji programowej, organizacyjnej i ekonomicznej
 4. po przeprowadzonych rozmowach zamkniętą dyskusję członków Komisji na temat kandydatów,
 5.  
 6. Kandydat dopuszczony do drugiego etapu postępowania konkursowego, który nie zgłosi się we wskazanym terminie na rozmowę z Komisją, niezależnie od przyczyny, zostaje wyłączony z postępowania konkursowego.
 7. Drugi etap konkursu przeprowadza się w terminie co najmniej 5 dni po zakończeniu pierwszego etapu konkursu.
 8. Komisja dokonuje zwykłą większością głosów wyboru kandydata w głosowaniu jawnym, pisemnym na karcie do głosowania stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.
 9. Komisja rekomenduje kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów „za”.
  W przypadku, gdy taką samą największą liczbę głosów „za” otrzymało dwóch lub więcej kandydatów, Komisja przystępuje do drugiego głosowania. Do drugiej tury głosowania dopuszcza się jedynie kandydatów, którzy uzyskali w pierwszej turze głosowania taką samą największą liczbę oddanych głosów. Za wybranego uważa się tego kandydata, który
  w drugiej turze otrzymał najwięcej głosów „za”. W razie takiej samej liczby głosów, oddanych
  w drugiej turze na kandydatów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
 10. Każdej osobie wchodzącej w skład Komisji przysługuje jeden głos.
 11. W przypadku stwierdzenia, że żaden z kandydatów na stanowisko dyrektora nie spełnia wymogów konkursu, Komisja może zwrócić się do Burmistrza Miasta Sandomierza o ponowne ogłoszenie konkursu.
 12. Przewodniczący Komisji niezwłocznie zawiadamia Burmistrza Miasta Sandomierza
  o wynikach konkursu.

§ 5

 1. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokoły, które podpisują obecni członkowie Komisji.
 2. Protokoły z posiedzeń Komisji są jawne.
 3. Komisja kończy działalność i ulega rozwiązaniu po dokonaniu czynności, do których została powołana.

§ 6

Rozstrzygnięcie co do powołania kandydata na dyrektora albo co do ponownego ogłoszenia konkursu podejmuje Burmistrza Miasta Sandomierza.

§ 7

Obsługę Komisji konkursowej zapewnia Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

PDFZarzadzenie nr 44 2021 OR.pdf (1,52MB)