Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit.a oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2022r. poz. 559) oraz art. 34 ust.1 pkt 3, art. 67 ust.3, art. 68 ust.1 pkt. 7, ust. 1a, ust.2, ust. 2a, ust. 2b,ust. 2c i 2d, ust. 3, art.70 ust. 2 i 3 oraz art. 218 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) oraz art. 3 ust.1 i 2, art. 7 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (j.t. Dz.U.z 2021r. poz.1048) Rada Miasta Sandomierza uchwala:

§ 1. Określa się zasady zbywania samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sandomierz. Przez lokal - należy rozumieć samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali.
1) Przeznacza się do sprzedaży lokale mieszkalne wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej z wyłączeniem:
a) lokali socjalnych,
b) lokali oddanych w najem, jako pracownie twórcze,
c) pomieszczeń tymczasowych

2) Wyłącza się ze sprzedaży lokale mieszkalne położone w budynkach komunalnych położonych w obrębie Starego Miasta Sandomierza oraz w budynku przy ul. Schinzla 7 w Sandomierzu. Obszar Starego Miasta określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3) Pierwszeństwo w nabyciu lokali mieszkalnych przysługuje najemcom, z którymi najem został nawiązany na czas nieoznaczony, jeżeli złożą wnioski o nabycie tych lokali oraz złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę lokalu ustaloną na podstawie jego wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
4) Odstępuje się od sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli najemca nie skorzysta z przysługującego mu pierwszeństwa w nabyciu.

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w tym ceny udziału w prawie własności gruntu. Wysokość bonifikaty wynosi:
1) 30% ceny sprzedaży, w przypadku wpłaty całej należności przed zawarciem aktu notarialnego, 2) 15% ceny sprzedaży, w przypadku rozłożenia na raty roczne, z tym że: a) 25% kwoty należnej płatne jest przed zawarciem aktu notarialnego sprzedaży,

b) pozostała należność płatna jest w ratach rocznych, do dnia 31 marca każdego roku, nie dłużej niż w ciągu 2 lat od dnia sprzedaży,

c) rozłożona na raty niespłacona część ceny sprzedaży podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski,

d) roszczenia Gminy Sandomierz z tytułu rozłożenia ceny sprzedaży lokalu na raty podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu.


3) Do ceny lokalu sprzedawanego w drodze przetargu nie stosuje się bonifikaty. Cena lokalu podlega w całości zapłacie przed zawarciem aktu notarialnego.

§ 3. 1) Nie stosuje się bonifikat określonych w § 2 w przypadku sprzedaży lokali w budynkach położonych przy ul. Lubelskiej 27 i Lubelskiej 29 ze względu na przeprowadzony remont i modernizację ze środków Gminy Sandomierz.
2) Cena sprzedaży lokali wymienionych w § 3 pkt. 1 może być zapłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego lub w ratach płatnych w następujący sposób:
a) 25 % kwoty należnej płatne jest przed zawarciem aktu notarialnego sprzedaży,

b) pozostała należność płatna jest w ratach rocznych, do dnia 31 marca każdego roku, nie dłużej niż przez 5 lat od dnia sprzedaży,

c) rozłożona na raty niespłacona część ceny sprzedaży podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski,

d) roszczenia Gminy Sandomierz z tytułu rozłożenia ceny sprzedaży lokalu na raty podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu

§ 4. W przypadku zbycia lokalu przed upływem 5 lat licząc od dnia nabycia lub wykorzystania lokalu na inne cele niż mieszkalne, kwota równa udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji podlega zwrotowi na rzecz Gminy Sandomierz. Zwrot następuje na żądanie Burmistrza. Przepisy art. 68 ust. 2a, ust. 2b, ust. 2c, ust. 2d ustawy o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (5,75KB)

PDFZalacznik1.pdf (442,33KB)