Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 27/2/2022 z dnia 08 lutego 2022 r.

Sprawozdanie Nr 27/2/2022
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji
z dnia 8 lutego 2022 roku - wideokonferencja

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Poński - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pan Tomasz Malinowski, Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek.

Zaproszeni:
Pan Janusz Stasiak - Zastępca Burmistrza Sandomierza,
Pan Piotr Wojtowicz - Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI),
Pani Adrianna Wójcik - Pracownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (czyt.: PŚZ),
Radni: Pan Andrzej Bolewski, Pan Piotr Chojnacki, Pan Krzysztof Szatan.

Obecni:
Pani Z.W.*) - Mieszkanka Sandomierza.

Ad. 1. Pan Janusz Poński stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji.

Ad. 2

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozmowa nt. wniosków aplikacyjnych do II etapu Rządowego Funduszu „Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych”.
4.Sprawy różne. Wnioski komisji.
5.Zamknięcie obrad.

Głosowano - 4 „za”- jednogłośnie.

Porządek obrad został przyjęty.

Ad.3. Rozmowa nt. wniosków aplikacyjnych do II etapu Rządowego Funduszu „Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych”.

Przewodniczący komisji poinformował, że obrady komisji są wynikiem złożonej interpelacji w dniu 7 lutego br. przez radnych Andrzeja Bolewskiego oraz Pana Piotra Chojnackiego w sprawie jej zwołania w trybie pilnym.

W związku z powyższym, radny Janusz Poński poprosił o wypowiedź Naczelnika Wydziału RPI, aby przybliżył zasady i wybrane wnioski do ww. programu.

Pan Piotr Wójtowicz powiadomił, że termin składania wniosków został przedłużony do 28 lutego br. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku z dużym zainteresowaniem. Ponadto, wymienił trzy wnioski, które gmina ma zamiar złożyć do II etapu Programu Polskiego Ładu. Są nimi: zadaszenie boiska wraz zapleczem szatniowym w Szkole Podstawowej Nr 1, remont Kamienicy Oleśnickich wraz z oficyną i noclegami Krępianki oraz wejściem do Podziemnej Trasy Turystycznej, a także remont i rozbudowa krytej pływalni na ul. Zielnej.

Radni Andrzej Bolewski i Piotr Chojnacki zwrócili uwagę na dobór ww. wniosków, które nie są inwestycjami strategicznymi na tyle, aby mogły przynosić znaczący dochód gminie.

Ww. radni zapoznali obecnych na komisji ze swoimi pisemnymi propozycjami do II etapu Rządowego Funduszu.

Z kolei, radny Janusz Poński zasugerował, aby przygotować listę najpotrzebniejszych inwestycji, która stanowiła by wyznacznik i plan działania pierwszeństwa aplikowania o środki zewnętrzne.  

Pani Z.W.*) odniosła się do aktualnych problemów i wyzwań w mieście.

Przewodniczący komisji wobec braku pytań i uwag przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4. Sprawy różne. Wnioski komisji.

Radny Janusz Poński odczytał odpowiedź znak: KPSIT.0003.1.2022.TCH z dnia 25 stycznia br. na wniosek komisji w sprawie propozycji Pani Z.W.*) adaptacji Kamienicy Oleśnickich na dom kultury.

Członkowie komisji w związku z doniesieniami medialnymi  dot. „rozbudowy  istniejącego zakładu przetwarzania odpadów medycznych” przez Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, zawnioskowali o wystąpienie Pana Burmistrza do organu prowadzącego i dyrekcji szpitala o zwrotne przedłożenie kompleksowej informacji nt. planowanej inwestycji, a w szczególności:

- jaką ilość odpadów medycznych spala się aktualnie w instalacji i jak duży udział w tej masie mają  odpady z SSDŚ ?
-  jaką ilość odpadów planuje się spalać docelowo po zrealizowaniu inwestycji ?
- czy planowany jest odbiór i  utylizacja odpadów medycznych  spoza systemu SSDŚ ?
- jaki wpływ na środowisko w najbliższym jej otoczeniu tj. na istniejące osiedle budynków wielorodzinnych i dynamicznie rozwijające się osiedle domów jednorodzinnych oraz sam szpital  będzie miała inwestycja po jej zrealizowaniu ?

Głosowano - 4 „za”- jednogłośnie.

Ad.5. Zamknięcie obrad.

Pan Janusz Poński podziękował wszystkim zgromadzonym za udział w dyskusji.  Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Janusz Poński – Przewodniczący Komisji

Protokołowała:
Marlena Lasek- Podinspektor
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.