Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 28/3/2022 z dnia 01 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie Nr 28/3/2022
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji
z dnia 1 kwietnia 2022 roku - posiedzenie hybrydowe

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu hybrydowemu przewodniczył Pan Janusz Poński - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Pan Andrzej Majewski.

Zaproszeni:
Pan Piotr Wójtowicz - Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI),
Pani Katarzyna Knap-Sawicka - Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki (czyt.: KPSiT),
Pani Katarzyna Radziwiłko - Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury (czyt.: SCK),
Pani Marzena Martyńska - Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (czyt.: PTTK) Oddział im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu (czyt.: PTTK),
Pan Paweł Wierzbicki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (czyt.: MOSiR),
Pani Katarzyna Batko - Dyrektor Lokalnej Organizacji Turystycznej „Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej” (czyt.: LOT PZS),
Pan Grzegorz Świtalski – Przedstawiciel Fundacji „Sandomierka”,

Obecni Mieszkańcy Sandomierza:
Pani R.K.*),
Pani Z.W.*)

Ad. 1. Pan Janusz Poński stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji.

Ad. 2
1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Omówienie punktu z planu pracy komisji „Podsumowanie informacji dot. wdrożenia Strategii marki Sandomierza”.
4.Realizacja punktu z planu pracy komisji pn. „Omówienie przygotowań do sezonu turystycznego 2022 roku: SCK, MOSIR,  Muzeum Zamkowe, PTTK, LOT oraz Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki – miejski kalendarz imprez i wydarzeń”.
5.Sprawy różne. Wnioski komisji.
6.Zamknięcie obrad.

Głosowano - 4 „za”- jednogłośnie.

Porządek obrad został przyjęty.

Ad.3. Omówienie punktu z planu pracy komisji „Podsumowanie informacji dot. wdrożenia Strategii marki Sandomierza”.

Przewodniczący komisji poprosił o omówienia ww. punktu porządku obrad Panią Katarzynę Knap-Sawicką, która oznajmiła, że odbyło się 20 spotkań osób zaangażowanych we wdrażanie marki Sandomierza w ubiegłym roku. Mówczyni przedstawiła cały przebieg i sposób realizacji wcielania „marki w  życie”, m.in. poprzez: tutorial dla branży gastronomicznej oraz hotelarskiej przy współpracy z PTTK-iem i LOT-em mający na celu spójne i skuteczne informowanie turystów o mieście oraz najbliższej okolicy, 3-dniowy jarmark optymistyczny, weekend krzemienia pasiastego, kameralne uroczystości, prozdrowotne, proekologiczne akcje, opracowanie 12-tu tematycznych, wirtualnych spacerów, stworzenia „szlaku ze szkła” z wizualizacją historycznych zabytków Sandomierza przy współpracy z firmą Pilkington.

Kierownik Referatu KPSiT wspólnie z Panem Piotrem Wójtowiczem dodali, że realizacja wszelkich innych akcji markowo- promocyjnych wymaga znacznych nakładów pieniężnych, które są ograniczone.

Z kolei, radny Janusz Poński  powiedział, że należy docenić również aspekt społeczny i produktywną współpracę zaangażowanych ludzi w powyższą inicjatywę.  

Ad.4. Realizacja punktu z planu pracy komisji pn. „Omówienie przygotowań do sezonu turystycznego 2022 roku: SCK, MOSIR,  Muzeum Zamkowe, PTTK, LOT oraz Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki – miejski kalendarz imprez i wydarzeń”.

Przewodniczący komisji na początku swej wypowiedzi w powyższym punkcie  ustalił kolejność wypowiedzi przybyłych przedstawicieli jednostek organizacyjnych.

Pani Marzena Martyńska omówiła przygotowanie PTTK do sezonu turystycznego oraz podwyżkę biletów. Zwróciła uwagę na przeprowadzenie szkoleń dla przewodników wycieczek ze względu na braki kadrowe. Zdaniem mówczyni istotnym problemem jest okrojony budżet, który nie wystarcza na materiały promocyjne, np. w formie bezpłatnych mapek. Zaapelowała do przedstawiciela MOSiR-u o bezpłatną pomoc (raz w miesiącu) w sprawie plakatowania słupów ogłoszeniowych z informacją o konkretnym wydarzeniu PTTK.

Radny Janusz Poński zwrócił się z prośbą o współpracę pomiędzy jednostkami kultury i wzajemną pomoc, a także wygospodarowanie przez SCK i Referat KPSiT materiałów podstawowych typu mapki, trasy itp. dla punktu PTTK.

Pani Z.W.*) poprosiła Panią Marzenę Martyńską o zwrócenie uwagi przewodnikom wycieczek i Melexów, aby umożliwiali mieszkańcom swobodne przejście przez płytę Rynku.

Przewodniczący komisji podziękował za wszystkie wypowiedzi i udzielił głosu Panu Pawłowi Wierzbickiemu, który opowiedział o obiektach administrowanych przez MOSiR. Dodał, że ośrodek również boryka się
z brakiem odpowiednich środków na inwestycje np. naprawy schodów i oczyszczenia cieków wodnych w Parku Piszczele. 

Pani R.K.*) zapytała o stan zatrudnienia w MOSiR, o obsługę i ceny biletów za korzystanie z parkingu przy bulwarze.  

Obrady opuścił radny Wojciech Czerwiec.

Komisja nie posiada quorum.

Pani Z.W.*) zwróciła się do Pana Pawła Wierzbickiego o namalowanie pasów wyznaczających pojedyncze miejsca parkingowe dla turystów. Dzięki temu rozwiązaniu  każdy z użytkowników parkingu będzie zdyscyplinowany i prawidłowo pozostawi samochód. Ponadto poprosiła, aby zarządzającym ww. parkingami nadać stosowne uprawnienia do wystawiania mandatów za brak biletu lub złe zaparkowanie.

Radny Janusz Poński poprosił Dyrektora LOT-u o krótkie zreferowanie przygotowań do sezonu turystycznego.

Pani Katarzyna Batko podzieliła zdanie przedmówców, że środki finansowe dla Lokalnej Organizacji Turystycznej są niewystarczające. Wymieniła zaplanowane działania na bieżący rok m.in. wdrożenie i promocję w mediach MAT – Mobilnego Asystenta Turystycznego, przygotowanie wystawy biżuterii z krzemienia pasiastego w Instytucie Polskim w Bratysławie, Pradze i Budapeszcie, wizytę studyjną dziennikarzy, wydanie przewodnika o atrakcjach Sandomierszczyzny, wyznaczenie i oznaczenie nowego szlaku pieszego w Górach Pieprzowych wraz z PTTK. 

Przewodniczący komisji podziękował za przedstawione informacje. Przywitał serdecznie Panią Katarzynę Radziwiłko po raz pierwszy na Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji i poprosił o streszczenie planów zawodowych związanych z SCK oraz przygotowania do sezonu turystycznego centrum.

Pani Katarzyna Radziwiłko omówiła harmonogram zajęć/warsztatów/imprez w bieżącym roku. Dokładnie poinformowała o stanie obiektów turystycznych tj.: Brama Opatowska (czyt.: BO), Podziemna Trasa Turystyczna (czyt.: PTT) oraz o cenach biletów za wejście na dany obiekt.

Pani Z.W.*) zapytała na jakim etapie są rozmowy z Radiem Polskim S.A. w kwestii adaptacji Kamienicy Oleśnickich na dom kultury.

Przewodniczący komisji odczytał odpowiedź burmistrza na wniosek komisji znak: KPSIT.0003.1.2022.TCH uwzględniający odpowiedź na ww. zadane pytanie.

Radny Janusz Poński udzielił głosu Pani Katarzynie Knap-Sawickiej, aby omówiła miejski kalendarz imprez  w bieżącym roku. Mówczyni dodała, że miasto stara się przenieść znaczną ilość uroczystości i imprez poza płytę Rynku Starego Miasta.

Przewodniczący komisji podziękował obecnym za wypowiedzi oraz cenne spostrzeżenia.  Zwrócił się do wszystkich przedstawicieli jednostek kultury i promocji z prośbą o współpracę i wzajemne wsparcie.

Pani R.K.*) zapytała o wpływy z biletów wejściowych na PTT i BO oraz o wysokość zaplanowanego budżetu na Festiwal Filmów Niezwykłych oraz Festiwal Krzemienia Pasiastego.

Radny Janusz Poński wobec braku pytań przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.5. Sprawy różne. Wnioski komisji.

Przewodniczący komisji poinformował, że członkowie komisji otrzymali drogą mailową wszystkie pisma skierowane do komisji w celu wcześniejszego zapoznania z ich treścią. Dokładne omówienie dokumentów odbędzie się na kolejnym posiedzeniu.

Obecny na komisji Pan Grzegorz Świtalski z Fundacji Sandomierka przedstawił pismo zaadresowane do Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji z propozycją zagospodarowania i udostępnienia terenów nadwiślańskich mieszkańcom i turystom. Każdy członek ww. komisji otrzymał wersję papierową, a ze względu na hybrydową formę obrad przewodniczący komisji poprosił pracownika biura rady o rozesłanie ww. druku także drogą elektroniczną na skrzynki mailowe.

Radny Mariusz Prezgot wyraził swoje niezadowolenie z pomysłu dzierżawy, zagospodarowania linii brzegowej wschodniej zatoczki Starego Portu  Rzeki Wisły. Poruszył temat wędkarzy i zakłócenia połowu ryb, a także pozostawienia „dzikiego” terenu bez ingerencji człowieka. 

Pani Z.W.*) poparła wypowiedź radnego. Z kolei, Pani Katarzyna Batko, Pani R.K.*) oraz Pani Katarzyna Knap-Sawicka pozytywnie wypowiedziały się na temat ww. pomysłu. 

Przewodniczący komisji docenił propozycję Pana Grzegorza Świtalskiego i oznajmił kontynuację ww. tematu na kolejnych obradach w oparciu o mapę terenu i szczegółowe informacje w tym zakresie. 

Pani Z.W.*) zwróciła się do radnego Janusza Pońskiego o ponowne zanalizowanie wniosku wypracowanego podczas spotkania w Ratuszu pn. „Strategia Ponadlokalna OSI Dolina Wisły pod kątem kierunku i obszaru rozwoju”. Dodała, że z ramienia Urzędu Miejskiego był Pan Janusz Stasiak.

Przewodniczący komisji zadeklarował, że skonsultuje się bezpośrednio z Zastępcą Burmistrza w celu udostępnienia wniosku na kolejne posiedzenie.

Ad.6. Zamknięcie obrad.

Pan Janusz Poński podziękował wszystkim zgromadzonym za udział w dyskusji. Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Janusz Poński – Przewodniczący Komisji

Protokołowała:
Marlena Lasek - Podinspektor
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.