Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr L/486/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021.1372 t.j z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 t.j. z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu, Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXX/331/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza (Dz. Urz. Woj. Św. 2021.544).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr L/486/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza.pdf (693,97KB)

DOCXUzasadnienie L/486/2022.docx (6,01KB)

PDFZalacznik1 L/486/2022.pdf (387,67KB)

PDFUchwała Nr L-486-2022 - głosowanie.pdf (914,89KB)