Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr L/483/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie udzielania pomocy, w tym pomocy finansowej, społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy oraz określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 10 ust. 3 cyt. ustawy oraz z art. 12 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022, poz. 583) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:

§ 1. Gmina Sandomierz udzieli pomocy, w tym pomocy finansowej, społeczności lokalnej Miasta Ostróg i rejonu ostrogskiego w obwodzie rówieńskim Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego Państwa.
§ 2. 1. Ustala się zakres pomocy udzielanej przez Gminę Sandomierz obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związaku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W zakres pomocy, o której mowa w ust. 1 wchodzi w szczególności:
1) zakwaterowanie
2) zapewnienie wyżywienia
3) zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania
4) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej, produktów żywnościowych oraz innych produktów niezbędnych do codziennego funkcjonowania
5) zapewnienie opieki psychologicznej

§ 3. Formy i tryb udzielania pomocy, o której mowa w §2 określi Zarządzenie Burmistrza Miasta Sandomierza.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr L/483/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie udzielania pomocy, w tym pomocy finansowej, społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy oraz określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypos.pdf (268,94KB)

DOCXUzasadnienie L/483/2022.docx (7,12KB)

PDFUchwała Nr L-483-2022 - głosowanie.pdf (921,52KB)