Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr L/481/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

§ 1. W uchwale Rady Miasta Nr XLV/435/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044 z późn. zm.:
1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr L/481/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044.pdf (4,38MB)

DOCXUzasadnienie L/481/2022.docx (5,73KB)

PDFZalacznik1 L/481/2022.pdf (3,10MB)

PDFZalacznik2 L/481/2022.pdf (294,16KB)

PDFZalacznik3 L/481/2022.pdf (171,42KB)

PDFUchwała Nr L-481-2022 - głosowanie.pdf (921,34KB)