Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 41/4/2022 z dnia 28 marca 2022 r.

Sprawozdanie Nr 41/4/2022
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
z dnia 28 marca 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Komisja odbyła się w formie wideokonferencji z uwagi na pogarszający się stan epidemiologiczny związany z rozprzestrzeniającym się wirusem COVID – 19.

Godz. rozpoczęcia obrad: 13:00
Godz. zakończenia obrad: 16:30

Posiedzeniu przewodniczył radny Jerzy Żyła – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Obecni jak w załączonej liście obecności, stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Radny nieobecny: Andrzej Majewski.

Radny usprawiedliwiony.

Zaproszeni goście:

 1. Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza;
 2. Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 3. Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 4. Edyta Sobieraj – inspektor Wydziału Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 5. Rafał Binięda – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu;
 6. Ewa Gleń – Kierownik Targowisk Miejskich – Samorządowego zakładu Budżetowego w Sandomierzu.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli również mieszkańcy Sandomierza, jak w załączonej liście, stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 11 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych;
 4. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;
 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza; 
 6. Omówienie bieżącej sytuacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Sandomierzu w kontekście aktualnych cen za energię cieplną;
 7. Sprawy różne, wnioski komisji;
 8. Zamknięcie obrad.

Radny Mariusz Prezgot złożył wniosek o przesunięcie pkt 6 projektu porządku obrad w miejsce pkt. 3 ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców miasta sprawami związanymi z PEC-em.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji poddał wniosek radnego Mariusz Prezgota pod głosowanie.

Wynik głosowania:
„za” – 11;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził przyjęcie wniosku radnego Mariusza Prezgota.

Następnie poddał całość porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:
„za” – 11;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3. Omówienie bieżącej sytuacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Sandomierzu w kontekście aktualnych cen za energię cieplną;

Rafał Binięda – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu powiedział m.in., że największe podwyżki za energię cieplną dotyczą mieszkańców, których mieszkania są ogrzewane przez kotły gazowe. Te stan dotyczy mieszkańców Starego Miasta oraz częściowo ul. Słowackiego, Ogrodowej i Mickiewicza. Dla przedsiębiorstwa gaz od 1 stycznia 2022 roku wzrósł o blisko 500%, co przełożyło się na wzrost zaakceptowanej przez URE taryfy o 100%. Z racji obniżki podatku VAT podwyżka dla mieszkańców wyniosła 70%. Pomimo znacznej podwyżki przedsiębiorstwo dopłaci do cen gazu około 2 mln zł rocznie. Ta dopłata jest możliwa dzięki oszczędnościom wprowadzonym w funkcjonowaniu spółki. 29 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa chroniąca mieszkańców budynków wielorodzinnych przed nadmiernym wzrostem cen gazu w taki sposób, jak klientów indywidualnych. Przedsiębiorstwo złożyło dokumenty w tej sprawie, ale zostały one rozpatrzone przez PGNiG negatywnie. Niemniej jednak spółka będzie podejmować kolejne kroki prawne i organizacyjne w celu skorzystania z tej ulgi, co spowoduje zmniejszenie rachunków za ciepło mieszkańcom.

Radny Mariusz Prezgot powiedział, że jako radny złożył wniosek do Burmistrza Miasta o przekształcenie spółki PEC w oddzielny zakład wchodzący w skład spółki PGKiM. Funkcjonowanie PEC-u jako spółki z o.o. generuje dodatkowe koszty. Radny dodał, że w dniu dzisiejszym złożył pismo dot. partycypowania przez gminę w rachunkach mieszkańców. Następnie radny powiedział, że zapotrzebowanie na ciepło maleje, a zimy są coraz łagodniejsze. Przedstawił swój rachunek, w którym widoczna jest niedopłata. Radny powiedział, że za usługowy lokal o powierzchni 22 m2 rachunek za centralne ogrzewanie wynosi 360,00 zł. Radny podkreślił konieczność dokonania „decentralizacji centralnego ogrzewania” poprzez budowę kotłowni przyblokowych.

Rafał Binięda – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu powiedział, że 2 mln zł oszczędności wynikają z restrukturyzacji zatrudnienia w spółce. Spółka wraz z miastem dokłada wszelkich starań w celu dokonywania zakupu gazu za mniejsze ceny, co przełoży się na mniejsze rachunki dla odbiorców centralnego ogrzewania.

Radny Mariusz Prezgot odniósł się do cen surowca w stosunku do wysokości rachunków. Dodał, że zimy są coraz łagodniejsze a budynki na Starym Mieście są coraz bardziej szczelne np. poprzez wymianę okien.

Rafał Binięda – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu powiedział, że w 2021 roku spółka sprzedała o 20% więcej ciepła niż w 2020 roku.

Radny Marek Strugała: Co jest przyczyną, że mieszkańcy Starego Miasta nie zostali objęci ulgą dla klientów indywidualnych wynikającą z ustawy?

Rafał Binięda – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu powiedział, że taka jest interpretacja dostawy gazu czyli PGNiG. Zdaniem PGNiG ustawa umożliwia zastosowanie ulgi dla mieszkańców Starego Miasta ale na przeszkodzie stoi samo funkcjonowanie spółki, gdyż przedsiębiorstwo wykorzystuje gaz do produkcji ciepła i sprzedaje ciepło. Spółka robi wszystko, co możliwe by skorzystać z tej ulgi. Zaapelował o cierpliwość w tej sprawie.

Radny Jacek Dybus: Kto jest wnioskodawcą dzisiejszej debaty na temat PEC-u? Dodał, że na dzisiejszym posiedzeniu komisji nie zapadną konkretne decyzje i rozstrzygnięcia. Na ten temat powinni debatować eksperci i fachowcy.

Radny Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego komisji powiedział, że wnioskodawcą debaty na temat PEC-u są mieszkańcy Starego Miasta, którzy zwrócili się w tej sprawie do przewodniczącego rady na dyżurze.

Radny Mariusz Prezgot powiedział, że spółka sprzedaje na przymus ciepło w takiej ilości i po takiej cenie jakiej chce spółka. Dodał, że mieszkańcy powinni być opomiarowani, by wiedzieć za co się płaci. Na koniec stwierdził, że złoży jako radny pismo by każdy z mieszkańców mógł zrezygnować z usług świadczonych przez PEC.

Robert Sobieraj pracownik Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu powiedział, że zadaniem spółki jest dostarczenie ciepła do budynku. Kwestia opomiarowania mieszkańców nie jest w gestii przedsiębiorstwa, a właściciela budynku. 

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że do rozwiązania jest kilka problemów:

 1. Termomodernizacja budynków na terenie Starego Miasta z uwzględnieniem wytycznych konserwatora zabytków;
 2. Wymiana źródeł ciepła na rozproszone bądź nie, na podstawie konkretnych analiz. Wstępny koszt tego przedsięwzięcia to ok 10 mln zł;
 3. Podjęcie działań mających na celu zastosowanie ulgi, którą przewiduje ustawa dla tych mieszkańców, którzy korzystają z kotłowni gazowych. W tym miejscu Zastępca Burmistrza dodał, że stosowne działania już są podejmowane i nie mają one nic wspólnego z ewentualnym łączeniem spółek komunalnych. Procedura łączenia spółek stworzonych, by realizacja zadań własnych gminy była tańsza, musi zostać dokładnie przeanalizowana pod kątem funkcjonalności, opłacalności i celowości;
 4. Zastosowanie ulgi spowoduje wzrost cen gazu dla przedsiębiorców, gdyż oni nie będą mogli korzystać z ww. ulgi.

Na koniec Zastępca Burmistrza powiedział, że intencją Burmistrza Miasta jest zastosowanie ulgi celem obniżenia rachunków mieszkańców za energię cieplną.

Radny Piotr Chojnacki: Czy spółka nie rozważała włączenia się w grupę zakupową gazu celem uniknięcia drastycznych podwyżek surowca na giełdzie?

Rafał Binięda – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu powiedział, że spółka była w grupie zakupowej 4 lata temu i kupowała gaz po cenach większych, niż indywidualnie na rynku. W obecnej sytuacji PGNiG wstrzymało podpisywanie długoterminowych umów na dostawy gazu i jego kontraktowanie. Ten stan rzeczy jest spowodowany niepewnością co do cen gazu na rynku.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że ceny paliw i energii będą rosły. O cenach surowców decyduje rynek i kierunek polityki państwa w tym zakresie. Na poziomie gminy można poszukiwać oszczędności w zakresie organizacyjnym. Substancja mieszkaniowa na terenie Starego Miasta jest specyficzna, gdyż ze względu na teren objęty nadzorem konserwatorskim wykluczona jest termomodernizacja budynków podobna jak na terenach spółdzielni mieszankowych. Gmina nie może kompensować rachunków za ciepło środkami publicznymi, które wynikają z podatków wszystkich mieszkańców.

Radny Mariusz Prezgot powiedział, że dotacja ze strony miasta do rachunków a ciepło powinna wynikać z faktu, że to samorząd jest winien zaistniałej sytuacji. Ponownie zaapelował o opomiarowanie lokali i o umożliwienie mieszkańcom rezygnacji z usług PEC-u.  

Radny Piotr Chojnacki: Kto od 1 lipca bieżącego roku będzie zajmował się rozliczaniem mieszkańców za ciepło?

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że nie zostało to jeszcze określone ani ustalone. Rozliczaniem może zajmować się zarówno PGKiM lub bezpośrednio Urząd Miejski.

Z.W.*) mieszkanka Sandomierza powiedziała, że w grupach decyzyjnych dot. przyszłości energetyki cieplnej w Sandomierzu powinni zasiadać również przedstawiciele mieszkańców. Dodała, że PEC powinno zostać połączone z PGKiM, co wygeneruje znaczne oszczędności, np. poprzez likwidacje rady nadzorczej i stanowiska prezesa. Następnie odniosła się do zarobków prezesa PEC-u, stanu zatrudnienia w spółce (60 osób) i średniej pensji na poziomie 5.200,00 zł.

Rafał Binięda – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu powiedział, że stanowiska radców prawnych zostały zlikwidowane za obecnej kadencji zarządu, a nie poprzedniego prezesa. Obecny stan zatrudnienia to 58 pracowników a było 74 pracowników. Z kolei prezes spółki prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą a nie jest na umowie o pracę, co przyczynia się do oszczędności dla przedsiębiorstwa z tytułu nie pokrywania kosztów pracy.

E.S.*) mieszkanka Sandomierza powiedziała, że w budynku przy ul. Opatowskiej 15 PEC informuje, że ogrzewa 7 lokali mieszkalnych, co jest niezgodne z prawdą, gdyż lokali mieszkalnych w całym budynku jest 8 w tym 2 lokale nie są ogrzewane przez spółkę. Dodała, że takie nieścisłości mogą występować w innych budynkach, co może negatywnie przedkładać się na wysokość rachunków.

Rafał Binięda – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu powiedział, że spółka opiera się o dane otrzymane od zarządcy budynków.

K.G.*) mieszkanka Sandomierza sformułowała pytania: Ile zostało zwolnionych pracowników ze spółki, co przyczyniło się na wygenerowanie oszczędności na poziomie 2 mln zł?, Czy można zmienić zamówioną moc ogrzewania?, Dlaczego mieszkańcy z różnych budynków otrzymują różne stawki za gigadżule?

Robert Sobieraj pracownik Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu powiedział, że moc jest zamawiana raz w roku. Jej zmniejszenie spowoduje zmniejszenie mocy na poszczególne budynki. Następnie powiedział, że na terenie Starego Miasta obowiązuje regulamin rozliczania za ciepło na podstawie którego określona jest opłata zmienna. Regulamin ten został opracowany wiele lat temu a jego głównym celem było uśrednienie kosztów ogrzewania dla wszystkich budynków.

H.J.*) mieszkanka Sandomierza powiedziała, że mieszka w budynku przy ul. Opatowskiej 5 a kotłownia jest w piwnicach więc nie powinno być strat ciepła. Mieszkanka dodała, że jako mieszkańcy tej kamienicy płacą również po części za ciepło dostarczane do przychodni, w której otwierane są okna i drzwi nawet w sezonie zimowym. Mieszkanka przedstawiła problemy z tego tytułu sugerując, że nie otrzymuje wystarczającego ciepła w stosunku do wysokości rachunków. Na koniec powiedziała, że nie będzie płacić żadnych niedopłat.

K.G.*) mieszkanka Sandomierza: Dlaczego została podniesiona opłata stała o 3,3%? Mieszkanka również przypomniała słowa prezesa, że ewentualna podwyżka za ciepło na Starym Mieście wyniesie 25% a nie 70%.

Robert Sobieraj pracownik Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu powiedział, że to wynika z ogólnych podwyżek np. podatków, kosztów remontów. Dodał, że płace, jakie zostały przyjęte do wyliczenia kosztów produkcji ciepła na Starym Mieście są na tym samym poziomie, co  w 2021 roku.

Rafał Binięda – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu powiedział, że proces taryfikacji trwał 3 miesiące i rozpoczął się w październiku 2021 roku. Taryfa została zaakceptowana przez URE w styczniu 2022 roku, gdzie ceny gazu były zdecydowanie wyższe. W okresie tych 3 miesięcy ceny gazu wzrosły kilkunastokrotnie.

K.G.*) mieszkanka Sandomierza powiedziała, że prawo o spółkach handlowych zezwala na powołanie rady nadzorczej 3 osobowej. Aktualnie rada w PEC- u liczy 5 osób. Następnie powiedziała, że PEC jako spółka miejska nie powinna być nastawiona na zysk a jedynie na utrzymanie się na rynku. Ma ona świadczyć usługi na rzecz mieszkańców.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że spółki komunalne nie powstały ponad 30 lat temu w celu zwalczania bezrobocia a po to, by sprzedawanie pewnych usług komunalnych w imieniu gminy było tańsze i efektywniejsze. Dodał, że w przypadku komunalizacji spółek do rady nadzorczej muszą wchodzić przedstawiciele kolektywu pracowniczego. Dlatego rada liczy 5 osób a nie 3. Celem spółki komunalnej nie jest generowanie zysku ale taki niewielki powinien się również pojawiać chociażby w celu łatwiejszego pozyskiwania pieniędzy z kredytów bankowych.

Rafał Binięda – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu powiedział, że koszty zarządu i rady nadzorczej to 1,5% rocznych obrotów spółki.

Z.W.*) mieszkanka Sandomierza powiedziała, że spółka PEC jest monopolistą na sandomierskim rynku. Dodała, że mieszkańcy nie mają wyboru czym i jak będą ogrzewać swoje mieszkania.

A.K.*) mieszkaniec Sandomierza powiedział, że w Sandomierzu panuje przeświadczenie, że PEC musi funkcjonować. Następnie powiedział, że gmina powinna dać możliwość wyboru mieszkańcom: czy chcą indywidualnie ogrzewać swoje mieszkanie, czy wolą być opomiarowani itd. Najważniejszym obowiązkiem najemcy jest utrzymywanie mieszkania w należytym porządku.   

M.T.*) mieszkaniec Sandomierza wyraził zdziwienie faktem, że Sandomierz tak szybko wprowadził podwyżki cen gazu, gdzie władza państwowa zapewnia, że w państwowych magazynach gazu wystarczy na co najmniej rok. Następnie sformułował pytania: Czy prezes PEC-u miał umocowanie prawne do wypowiedzenia umowy o zaliczkowym płaceniu za ciepło z dniem 1 lipca bieżącego roku? oraz Czy prezes miał prawo wprowadzić 70% podwyżkę opłat za centralne ogrzewanie?

Z.W.*) mieszkanka Sandomierza: Czy przedstawiciele mieszkańców będą uczestniczyć w pracy zespołu mającego na celu przekształcenie PEC-u w zakład komunalny?

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że na zadane pytania powinien odpowiedzieć PEC. Taryfę za ciepło ustala jego dostawca na podstawie realnych ponoszonych kosztów, a organ nadzoru czyli URE akceptuje bądź nie wysokość taryfy. Następnie powiedział, że kwestia indywidualnego ogrzewania jest możliwa ale pod warunkiem przechodzenia całej kamienicy na tego typu system.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług opuścili radni: Andrzej Bolewski, Marek Chruściel, Marek Strugała, Krzysztof Szatan. Komisja obraduje w składzie 7 członków.

Ad. 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych;

Projekt uchwały omówiła Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Naczelnik powiedziała, że zakład budżetowy „Targowiska Miejskie” wygenerował zyski za 2021 rok na poziomie 270.000,00 zł. W związku z tym zakład budżetowy zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta o pozostawienie na kontach zakładu kwoty 100.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu na targowisku „Mój Rynek”.

Radny Janusz Poński: Czy tego typu obiekty jak „Mój Rynek” nie są ubezpieczone na wypadek zniszczeń spowodowanych czynnikami atmosferycznymi?

Ewa Gleń Kierownik „Targowiska Miejskiego” Samorządowego Zakładu Budżetowego w Sandomierzu powiedział, że obiekt był ubezpieczony i zakład otrzymał odszkodowanie w wysokości 5.200,00 zł. Dodała, że zakład planuje remont kompleksowy całego dachu a nie tylko zniszczonego fragmentu.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym zastępca przewodniczącego komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:
„za” – 6;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0;
1 radny nie głosował.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Ad. 5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały zakłada wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne na poziomie 2 zł za 1 m2. Dotychczasowa stawka wynosi 1 zł. Naczelnik dodał, że okres pandemii zakończył się, a nadchodzący sezon turystyczny nie jest zagrożony żadnymi obostrzeniami sanitarnymi. W 2021 roku dochody z tego tytułu do budżetu miasta wyniosły 150.000,00 zł.

Radny Mariusz Prezgot powiedział, że zaproponowana podwyżka jest zbyt drastyczna. W związku z tym zaproponował 1,20 zł netto za 1 m2.

Radny Piotr Chojnacki: Czy samorząd konsultował wysokość opłaty z restauratorami? Wyraził obawy, że podniesienie stawki spowoduje zmniejszenie ogródków gastronomicznych. Na koniec zaproponował stawkę w wysokości 1,50 zł brutto. 

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że miasto musi realizować zadania własne, zlecone ale również reagować na wskazówki radnych. Na te działania potrzebne są środki finansowe. Wspomniana opłata to dochody gminy i pieniądze na realizacje zdań. Zaproponowana stawka nie była konsultowana i nie była podnoszona od 10 lat.

Radny Janusz Poński powiedział, że podwyżki cen energii i paliw, ale także inflacja torpedują działania i plany przedsiębiorców ale również mogą spowodować odpływ potencjalnych turystów. W związku z tym zgodził się z wnioskiem radnego Piotra Chojnackiego. Dodał, że samorząd w przyszłości będzie mógł podnosić stawkę corocznie o kilka procent.

J.D.*) mieszkaniec Sandomierza przedstawił zestawienie, porównanie stawek za zajęcie pasa drogowego z kilku miejscowości wskazując, że najwyższe stawki ma Miasto Sandomierz. Mieszkaniec dodał, że na wcześniejszych spotkaniach z władzami miasta określona była stawka w wysokości 1,50 zł brutto. Dodał, że kwota ta powinna być waloryzowana co rocznie o wskaźnik inflacji.

Radna Mariola Stępień również zgodziła się z wnioskiem radnego Piotra Chojnackiego. Dodała, że stawka ta powinna być waloryzowana corocznie przez wskaźnik inflacji.

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały nie dotyczy opłat na Rynku i ul. Opatowskiej, gdyż są one drogami wewnętrznymi. W tym wypadku wysokość opłat reguluje zarządzenie Burmistrza Miasta oraz umowa cywilnoprawna, w której określona jest stawka brutto, netto. Z kolei kwota, o której mowa w projekcie uchwały nie jest kwotą netto czy brutto, zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

J.S.*) mieszkanka Sandomierza przedstawiła koszty jakie ponosi z tytułu ogródka gastronomicznego. Dodała, że drożeją produkty, koszty pracy, czynsze, koncesje itd., co przedkłada się na podwyżki dla klientów, których systematycznie ubywa. Mieszkanka zwróciła uwagę na fakt, że turyści coraz mniej są skłonni wydawać pieniądze w dobie szalejącej drożyzny. Na koniec wyraziła przekonanie, że podwyżka powinna wynosić 10-20%. Proponowana w projekcie uchwały stawka spowoduje zmniejszenie powierzchni ogródków lub skrócenie czasu ich użytkowania.

J.D.*) mieszkaniec Sandomierza powiedział, że restauratorzy muszą utrzymać się przez cały rok a najbardziej dochodowe miesiące to miesiące wakacyjne.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji poddał pod głosowanie wniosek radnego Piotra Chojnackiego określający stawkę w wysokości 1,50 zł brutto za 1 m2. Dodał, że radny Mariusz Prezgot wycofał swój wniosek.

Wynik głosowania:
„za” – 5;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0;
2 radnych nie głosowało.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji powiedział, że komisja przyjęła wniosek radnego Piotra Chojnackiego.

Radny Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego komisji powiedział, że przegłosowana stawka jest wyłącznie propozycją komisji, a ostateczny kształt uchwały zostanie przegłosowany na najbliższej sesji. Dodał, że kwestia ewentualnej waloryzacji przyjętej stawki o wskaźnik inflacji zależy od stanowiska radcy prawnego w tej sprawie, które zostanie zaprezentowane w dniu sesji.

Następnie zastępca przewodniczącego komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:
„za” – 6;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0;
1 radny nie głosował.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Ad. 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza;

Na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług przybył ponownie radny Marek Strugała. Komisja obraduje w składzie 8 członków.

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przedstawiła i omówiła projekt uchwały wskazując konkretne zmiany jakie zostały wprowadzone w regulaminie, a mianowicie w:

 1. Podstawie prawnej;
 2. Rozdziale I - § 1 ust. 2 dopisano pkt. 9;
 3. Rozdziale II - § 2 ust. 2 wprowadzono nowe brzmienie pkt od 7 do 14 oraz dodano pkt. 16 a także wprowadzono nowe brzmienie ust. 2 oraz ust. od 7 do 9;
 4. Rozdziale II - § 3 wprowadzono nowe brzmienie ust. 1 i 5;
 5. Rozdziale III - § 5 dotychczasowy ust. od 5 do 7 stały się ust. od 13 do 14, wprowadzono nowe brzmienie ust. od 5 do 11 oraz ust. 15;
 6. Rozdziale IV - § 9 dotychczasowy ust. 4 stał się ust. 3 oraz wprowadzono nowe brzmienie ust. od 4 do 7;
 7. Rozdziale IV - § 10 ust. 3 zmianie uległ pkt. 1 oraz ust. 5,wprowadzono nowe brzmienie ust.  6 i 9 a dotychczasowe ust. 6 i 7 stały się odpowiednio ust. 7 i 8;
 8. Rozdziale V - § 11 zmianie uległ ust. 2 i 7;
 9. Rozdziale VII - § 13 zmianie uległ ust. 3.

Ponadto naczelnik w ramach autopoprawki poprosiła o skreślenie w § 5 ust. 15 pkt. 2 dot. obowiązku zawierania umów przez organizatora imprez i zgromadzeń o charakterze publicznym na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawionym. 

Głos w dyskusji zabrali radni:

 1. Jacek Dybus, który odniósł się m.in.: do obowiązku oczyszczania przez właścicieli nieruchomości chodników z lodu i śniegu, do czyszczenia przez właścicieli pojemników na odpady komunalne oraz częstotliwości wywozu odpadów zmieszanych sugerując wywóz tych odpadów raz w miesiącu a nie dwa razy;
 2. Jerzy Żyła, który poruszył kwestię podrzucania przez mieszkańców odpadów budowalnych i rozbiórkowych pod altany śmietnikowe;
 3. Sylwester Łatka poruszył kwestie montażu monitoringu altany śmietnikowej na ul. Ogrodowej;
 4. Mariola Stępień, która odniosła się do kwestii odśnieżania chodników i dróg;
 5. Mariusz Prezgot, który poruszył kwestie terminu wywozu odpadów wielkogabarytowych sugerując ich wywóz w środy a nie w piątki oraz negatywnie wypowiedział się na temat sztywnych norm ilości produkowanych odpadów przez właścicieli w tym przedsiębiorców;
 6. Marek Strugała, który odniósł się do częstotliwości wywozu odpadów zmieszanych, zgadzając się ze słowami radnego Jacka Dybusa o konieczności ich wywozu raz w miesiącu.
 7. Janusz Poński, który pozytywnie odniósł się do częstotliwości wywozu odpadów zmieszanych zaproponowanych w projekcie uchwały.

Następnie zastępca przewodniczącego komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:
„za” – 5;
„przeciw” – 2;
„wstrzymujących się” – 0;
1 radny nie głosował.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Ad. 7. Sprawy różne, wnioski komisji;

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji przedstawił pisma, które wpłynęły do komisji, jak niżej:

 1. Radnych: Andrzeja Bolewskiego, Piotra Chojnackiego i Marka Chruściela o zwołanie sesji nadzwyczajnej w temacie aktualizacji map zagrożenia i ryzyka powodziowego. W tej sprawie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Praworządności i Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w dniu 15 marca 2022 roku z udziałem przedstawicieli samorządów i PGW Wody Polskie;
 2. Odpowiedź Burmistrza Miasta Sandomierza dot. przekształcenia spółki PEC w zakład budżetowy wchodzący w skład PGKiM.

Ad. 8. Zamknięcie obrad.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług

Jerzy Żyła

Sprawozdanie sporządził: Sebastian Rutyna, Inspektor, Wydział Organizacyjny UM Sandomierz

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.