Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 32/4/2022 z dnia 24 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE NR 32/4/2022
KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA

posiedzenie hybrydowe w dniu 24 marca 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Malinowski- Przewodniczący Komisji.

Radni obecni jak w załączonej liście obecności.

Zaproszeni:

Pan Piotr Paszkiewicz- Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury (czyt.: UA),
Pani Angelika Kędzierska- Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego (czyt.: NK),
Pan Marek Fajfer – Kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (czyt.: ZOM).

Ad. 1. Pan Tomasz Malinowski powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył hybrydowe posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Ad. 2. Przewodniczący komisji przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Chwałki I” w Sandomierzu uchwalonego uchwałą nr XVIII/152/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015 r.
4.Omówienie punktu z planu pracy komisji dot. przyjęcia informacji w zakresie funkcjonowania systemu segregacji odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
5.Sprawy bieżące, wnioski komisji.
6.Zamknięcie obrad.

Głosowano - 9 „za”- jednogłośnie.

Radni Jacek Dybus i Andrzej Bolewski zasugerowali, aby obrady komisji oraz sesji Rady Miasta Sandomierza odbywały się stacjonarnie.

Ad.3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Chwałki I” w Sandomierzu uchwalonego uchwałą nr XVIII/152/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015 r.

Przewodniczący komisji poprosił o wypowiedź Pana Piotra Paszkiewicza w celu omówienia uzasadnienia do przygotowanego projektu uchwały na najbliższą sesję Rady Miasta Sandomierza.
Pan Piotr Paszkiewicz szczegółowo omówił genezę powstania ww. dokumentu.
Wobec braku uwag radny Tomasz Malinowski przystąpił do głosowania.

Głosowano - 9 „za”- jednogłośnie.

Ad.4. Omówienie punktu z planu pracy komisji dot. przyjęcia informacji w zakresie funkcjonowania systemu segregacji odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Przewodniczący komisji poprosił o wypowiedź Pana Marka Fajfera, aby poinformował zgromadzonych o systemie segregacji odpadów komunalnych (PSZOK).

Przedstawiciel ZOM w PGKiM   oznajmił, że 1 kwietnia br. nastąpi oficjalne otwarcie ww. obiektu. Zapoznał obecnych ze sposobem jego obsługi, poziomem dofinansowania ze środków zewnętrznych, przewidzianej liczby osób zatrudnionych  do jego obsługi, a także godzin otwarcia punktu.

Radni poruszyli temat wykorzystania terenu po starym PSZOK-u  na inne cele, ew. podwyżek cen za śmieci z powodu budowy nowego obiektu oraz czy inwestycja będzie się bilansowała. 

Radny Tomasz Malinowski podziękował Panu Markowi Fajerowi za obecności i cenne informacje.

Ad.5. Sprawy bieżące, wnioski komisji.

Radny Tomasz Malinowski  zapoznał członków komisji z odpowiedziami na wnioski komisji znak: NK.7021.20.2022.DMI z dnia 11.03.2022r. oraz odpowiedzią PGKiM znak: ZWIK/684/2022  z  dnia 9.03.2022 r.

Radni poruszyli temat przyjętej przez Wydział Urbanistyki i Architektury formy przystępowania do zmian planów zagospodarowania przestrzennego (Starówka, Szpital - Długa).

Radny Andrzej Bolewski zaapelował o większe zaangażowanie i aktywność władz samorządowych w sprawie map zagrożenia i ryzyka powodziowego.
Z kolei, radny Jacek Dybus dodał, że potencjał i położenie miasta nad rzeką Wisłą nie jest w pełni wykorzystane.

Ad.6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął hybrydowe posiedzenie komisji.

Tomasz Malinowski - Przewodniczący Komisji

Protokołowała:
Marlena Lasek - Podinspektor
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu