Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 20/1/2022 z dni: 11.02.2022 r., 21.02.2022 r. i 10.03.2022 r.

Protokół Nr 20/1/2022
Komisja Rewizyjna
z dnia 11 lutego 2022 roku - cz. I

Posiedzenie komisji odbyło się w formie wideokonferencji z uwagi na stan epidemiologiczny związany z rozprzestrzeniającym się wirusem COVID – 19.

Posiedzeniu przewodniczył radny Sylwester Łatka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Pani Kazimiera Bednarska, Pan Marek Chruściel, Pan Janusz Poński.

Zaproszeni goście:

Pan Janusz Stasiak - Zastępca Burmistrza,
Pani Barbara Grębowiec - Skarbnik Sandomierza,
Pani Barbara Rajkowska - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (czyt.: GN),
Pani Edyta Sobieraj - Pracownik Wydziału GN,
Pan Piotr Maria Kossak – Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu,
Pani Monika Hill - Kierownik Referatu Opłat, Podatków i Windykacji (czyt.: ROPiW),
Pan Rafał Binięda – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w  Sandomierzu (czyt.: PEC),
Pan Karol Pawlica oraz Pan Henryk Wilczek – Przedstawiciele Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w PGKiM (czyt.: ZGM),
Pan Zygmunt Hara - radca prawny Urzędu Miejskiego 

Obecni:

Radny Jacek Dybus,
Pani Z.W.*) - Mieszkanka  Sandomierza.

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Sylwester Łatka - Przewodniczący komisji stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Omówienie punktu z planu pracy komisji na 2022 rok pt. Analiza zadłużenia na zasobach komunalnych miasta wraz z poziomem ściągalności tych zadłużeń w latach 2019 - 2021.
4.Omówienie punktu z planu pracy komisji na 2022 rok pt. Przeprowadzenie analizy rentowności lokali użytkowych będących w zasobach Gminy Sandomierz z uwzględnieniem wynajętych lokali prowadzących działalność gospodarczą pod względem kosztów utrzymania obiektów, które ponosi gmina w latach 2019- 2021.
5.Sprawy różne. Wnioski komisji.
6.Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym, radny Sylwester Łatka poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Głosowano - 7„za”,0 - „przeciw”, 0 -„wstrzymujących się”.

Przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3. Omówienie punktu z planu pracy komisji na 2022 rok pt. Analiza zadłużenia na zasobach komunalnych miasta wraz z poziomem ściągalności tych zadłużeń w latach 2019- 2021.

Radny Sylwester Łatka powiadomił zgromadzonych, że mimo wysłanego zaproszenia nie ma obecnych przedstawicieli z sandomierskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w celu omówienia ww. punktu pod względem zadłużenia na zasobach komunalnych z tyt. opłaty za wodę i ścieki.

W związku z powyższym, poprosił o wypowiedź Panią Monikę Hill w celu zreferowania (Załącznik Nr 1) zadłużenia czynszowego na lokalach komunalnych, socjalnych i użytkowych w latach 2019-2021.

Radny Andrzej Lebida poddał do rozważenia pomysł, aby najemców lokali mieszkalnych posiadających znaczne zadłużenie za opłaty czynszowe przenieść do lokalu o dużo niższym standardzie.

Pani Edyta Sobieraj oznajmiła, że gmina nie posiada pomieszczeń socjalnych w bardzo złym stanie technicznym. Wymieniła ul. Podole 1, 7 oraz Struga 2 gdzie pomieszczenia komunalne mają drewniany strop, a także budynek na
ul. Kościuszki 1 gdzie lokale mają wspólną łazienkę i korytarz. Powyższe, może stanowić o niższym standardzie. Z kolei, przeniesienie do lokali na ul. Trześniowską lub Lubelską może być niedogodne i uciążliwe pod względem relacji sąsiedzkich.

Radny Andrzej Bolewski zapytał, czy stawka czynszu była podnoszona?

Pracownica Wydziału GN oznajmiła, że co roku czynsz najmu jest podnoszony o wskaźnik inflacji. Znowelizowana w 2019 roku ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  nadała gminie uprawnienia do sprawdzania nie częściej niż co 2.5 roku wysokości dochodów najemców w celu ustalenia wysokości czynszu do zawartych umów najmu po miesiącu kwietniu 2019 r.

Mówczyni dodała, że zadłużeni lokatorzy mogą odpracować dług czynszowy w grupie interwencyjnej na terenie gminy. Forma ta praktykowana jest od 2017 r.

Radny kontynuował i zasugerował przeprowadzenie audytu dot. gospodarki mieszkaniowej zasobu Gminy Sandomierz, a także zweryfikowanie osób przekazujących z pokolenia na pokolenie gminne lokale.

Radny Andrzej Lebida dodał, że powinien zostać pobierany tzw. fundusz remontowy. Dzięki niemu w przyszłości byłyby wyremontowane gminne obiekty mieszkalne.

Radni Marcin Świerkula oraz Marek Strugała przychylili się do przedmówców i dodali, że pieniądze pochodzące z opłaty czynszowej najemców powinny trafiać bezpośrednio do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w celu przeznaczenia ich na poprawę infrastruktury bądź prace remontowe budynków mieszkalnych.

Pani Edyta Sobieraj oznajmiła, że umowa zawarta z PGKiM na zarządzanie i administrowanie budynkami, lokalami będącymi własnością Gminy Sandomierz dotyczy obowiązku utrzymywania nieruchomości w stanie niepogorszonym. Wszelkie remonty dotyczące wymiany stolarki okiennej, dachu, elewacji itd. należą do właściciela budynku, czyli Gminy Sandomierz.

Radny Sylwester Łatka zapytał o roczną kwotę z tyt. czynszu lokali mieszkalnych oraz o koszty administrowania ww. obiektów?

Pracownica Wydziału GN oznajmiła, że roczna kwota, która powinna  wpłynąć do budżetu gminy wynosi 1.769.643,61zł. Z kolei, koszty administrowania za 2021 r. wyniosły 1.149.421,94 zł.

Pani Barbara Rajkowska oznajmiła, że w budżecie gminy widnieje punkt dot. pozycji funduszu remontowego. W bieżącym roku jest to kwota 300.000 zł, której większość jest przeznaczona na opłatę funduszu remontowego gminnych lokali będących we wspólnotach mieszkaniowych.

Radny Mariusz Prezgot zapytał, czy gmina wykorzystała wszystkie możliwości w celu odzyskania zadłużenia z tyt. opłaty czynszowej? Jednocześnie wyraził swój sprzeciw wobec rozważanej podwyżki czynszów, która byłaby niesprawiedliwa odnośnie rzetelnie płacących najemców.

Radca prawny Urzędu Miejskiego oznajmił, że wszystkie możliwe metody zgodne z literą prawa są regularnie wykonywane przez merytorycznych urzędników. Pan Piotr Kossak przedstawił również procedurę windykacji zadłużenia (pozew sądowy - wniosek egzekucyjny - komornik).

Radny Sylwester Łatka udzielił głosu Prezesowi PEC, który zobligował się do dostarczenia dokładnych wyliczeń na piśmie opłat za ciepło do biura rady (Załącznik nr 2).

Pan Rafał Binięda na początku swej wypowiedzi odniósł się do dłużników z obrębu Starego Miasta, którzy są niezmienni. Łączna kwota zadłużenia z odsetkami za ogrzewanie centralne 29-ciu mieszkań starówki wynosi ok. 720.000 zł. Wszczęta procedura windykacji najemców lokali jest nieskuteczna ze względu na brak wystarczających przez nich dochodów.

Przewodniczący komisji poprosił o porównanie zadłużenia do lat poprzednich jak wynika to z punktu porządku obrad.

Pan Rafał Binięda oświadczył, że wysokość zadłużenia na przestrzeni lat utrzymuje się prawie na takim samym poziomie.

Z kolei, radny Andrzej Bolewski zaproponował, aby przemyśleć kwestię sprzedaży mieszkań komunalnych będących w zasobach spółdzielni/ wspólnoty z przemyślaną wysokością bonifikaty.

Prezes PEC-u powiadomił, iż zawarta umowa w sprawie rozliczenia z indywidualnymi najemcami lokali administrowanych przez PGKiM Sp. z o. o z dnia 01.10.1999 r. zostanie wypowiedziana w stosownym czasie. Głównym zadaniem PEC-u jest wyprodukowanie i dostarczenie ciepła do lokalu, a nie prowadzenie windykacji za c.o.

Radny Mariusz Prezgot zapytał, czy dług z tytułu opłaty za c.o. uległ przedawnieniu?

Pan Rafał Binięda powiadomił, że na koniec 2020 r. kadra obsługi prawnej zinwentaryzowała prawie 70 spraw, których terminy nie zostały zachowane.

Radny Marek Strugała poprosił radcę prawnego o wyjaśnienie procedury przedawnienia długu.

Radny Marcin Świerkula sformułował wniosek o treści :

„Prośba o przygotowanie przez merytoryczny wydział Urzędu Miejskiego zestawienia przedawnionych spraw pod względem opłat czynszowych za ostatnie 5 lat z lokali komunalnych, socjalnych, użytkowych będących
w zasobach Gminy Sandomierz”.

Głosowano - 5 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”.

Mieszkanka Sandomierza odniosła się m.in. do wzrostu opłat za centralne ogrzewanie na Starym Mieście, sugestii radnego Andrzeja Bolewskiego odnośnie sprzedaży mieszkań komunalnych poza starówką.

Przewodniczący komisji przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4. Omówienie punktu z planu pracy komisji na 2022 rok pt. Przeprowadzenie analizy rentowności lokali użytkowych będących w zasobach Gminy Sandomierz z uwzględnieniem wynajętych lokali prowadzących działalność gospodarczą pod względem kosztów utrzymania obiektów, które ponosi gmina w latach 2019 - 2021.

Radny Sylwester Łatka poprosił o omówienie ww. punktu porządku obrad przez Panią Edytę Sobieraj (Załącznik nr 3).

Radny Andrzej Bolewski dodał, że należałoby rozszerzyć informację o wyliczenia z obiektów i nieruchomości administrowanych przez instytucje miejskie (np. MOSiR, SCK) pod względem opłat za c.o., czynsz, śmieci, wodę
i ścieki, a także z wynajmu sal.

Radny Mariusz Prezgot zapytał o stan odzyskania zadłużenia z lokalu Rynek 3?

Pan Piotr Kossak oznajmił, że sprawa nadal jest w toku.

Przewodniczący komisji ogłosił przerwę w posiedzeniu.

Zawiadomienie o terminie cz. II członkowie otrzymają drogą elektroniczną

Cz. II

Posiedzenie w dniu 21 lutego br., o godz. 10.00 w sali 103 biura rady.

Radni obecni: Pan Sylwester Łatka, Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Pani Kazimiera Bednarska.

Radni nieobecni: Pan Andrzej Bolewski, Pan Marek Chruściel, Pani Renata Kraska, Pan Andrzej Lebida, Pan Janusz Poński, Pan Mariusz Prezgot, Pan Marek Strugała, Pan Marcin Świerkula.

Przewodniczący komisji na posiedzeniu w dniu 21 lutego (poniedziałek) br., o godz. 10.00 – w formie stacjonarnej w s. 103, biura rady stwierdził brak quorum. Po konsultacji z mecenasem Zygmuntem Harą radny Sylwester Łatka

poprosił obecnych przedstawicieli Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w osobach: Pan Karol Pawlica i Pan Henryk Wilczek o złożenie pisemnego stanowiska Zakładu Gospodarki Mieszkaniowego  w kwestii ww. pkt.3 i 4 porządku obrad komisji do biura rady. Przewodniczący komisji oznajmił, że kontynuacja posiedzenia odbędzie się w innym terminie.

Protokół Nr 20/1/2022
Komisja Rewizyjna
z dnia 10 marca 2022 roku - cz. III, godz. 12.30
wideokonferencja

Radni obecni: Pan Sylwester Łatka, Pani Kazimiera Bednarska, Pan Andrzej Bolewski, Pani Renata Kraska, Pan Janusz Poński, Pan Mariusz Prezgot, Pan Marcin Świerkula.

Radni nieobecni: Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Pan Marek Chruściel, Pan Andrzej Lebida, Pan Marek Strugała.

Przewodniczący komisji wznowił obrady kontynuując niezakończone punkty porządku obrad z dnia 11 lutego br.

Przypomniał, że każdy z członków Komisji Rewizyjnej otrzymał drogą elektroniczną wyliczenia udostępnione od: spółek miejskich (PEC, PGKiM) oraz merytorycznych wydziałów Urzędu Miejskiego (Gospodarki Nieruchomościami, Finansowego, Referatu Opłat, Windykacji i Podatków) w celu przemyślenia i przeanalizowania danych.

W związku z brakiem quorum na poprzednich obradach radny Sylwester Łatka poprosił przedstawiciela PGKiM-u o krótkie streszczenie przekazanej na piśmie informacji w sprawie rozliczenia zużycia wody i odprowadzenia ścieków mieszkańców w zasobach lokalowych Gminy Sandomierz (Zał. Nr 4).

Pan Henryk Wilczek uzupełnił ww. wypowiedź o dane dotyczące porównania lat 2019-2021 lokali socjalnych, komunalnych i użytkowych.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że konsekwencją tematyki Komisji Rewizyjnej są wnioski i sugestie przekazywane do burmistrza z różnych komisji: Polityki Mieszkaniowej czy Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa mających na względzie funkcjonowanie i zarządzanie gospodarką zasobami gminy. Mówca zasugerował, aby został przeprowadzony audyt przez zewnętrzną firmę pod względem zbadania gospodarki mieszkaniowej w gminie.

Radna Kazimiera Bednarska zwróciła uwagę, aby zaangażować firmę zewnętrzną do prowadzenia windykacji w celu sprawniejszego egzekwowania długu.  Dodała, że obecnie prowadzone postępowania nie są skuteczne. Mówczyni powiedziała, że część mieszkańców stale nie uiszczający stosownych należności za wodę, ścieki, śmieci, czynsz, c.o. w dalszym ciągu nie będą regulować płatności przy wzroście obecnych cen panujących w kraju. Zasugerowała, aby wykonać rekonesans wśród ościennych gmin  w jaki sposób radzą sobie z zadłużeniem.

Pan Henryk Wilczek oznajmił, że na dzień 31 grudnia 2021 roku stan zaległości wyniósł 405.883,27 zł. Dodał, że spółka nie planuje angażu zewnętrznej firmy windykacyjnej. PGKiM czyni wszystko w ramach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, aby ściągać zadłużenie.

Radny Sylwester Łatka przypomniał, że w I. części komisji radca prawny urzędu przypomniał całą procedurę dot. windykacji długów. 

Do obrad komisji dołączył radny Marcin Świerkula. Obecnie komisja posiada siedmiu członków.

Radny Jacek Dybus powiedział, że za zadłużenie stałych dłużników płacą uczciwi mieszkańcy w różnej postaci podatków, czynszów i innych opłat.

Radny Mariusz Prezgot przypomniał, że nie została przedstawiona odpowiedź na skierowany wniosek z komisji o przygotowanie wykazu przydzielonych mieszkań obecnej kadencji pod względem uiszczania opłaty czynszowej. Jednocześnie wyraził swój sprzeciw wobec ustalania podwyżek czynszu itp. dla sumiennych i rzetelnych osób płacących w terminie. 

Pani Edyta Sobieraj oświadczyła, że ww. wniosek został przegłosowany na obradach Komisji Polityki Mieszkaniowej, na której dane zostaną odczytane.

Radny Janusz Poński powiedział, że w jego opinii zadłużenie za wodę i ścieki sięgające ok. 15% nie jest aż takie wysokie. Bazując na wyliczeniach PGKiM-u oraz merytorycznych wydziałów urzędu  uznał, że największe zaległości generują mieszkania komunalne. Dodał, że należy poczynić wszelkie działania i regulacje, aby pieniądze wpłynęły do kasy gminy.  

Przewodniczący komisji zauważył, że proporcja liczby lokali komunalnych i socjalnych jest nierówna. Ilość mieszkań komunalnych jest znacznie większa (675) niż socjalnych (90).

Pan Rafał Binięda oznajmił, że w kwestii opłat za c.o. zadłużenie mieszkań komunalnych wynosi ok.15-17% w stosunku do ogółu. Zgodził się z przedmówcami, że zaległości na przestrzeni lat mają zazwyczaj tylko te same osoby. Prezes PEC-u stwierdził, że zatrudnienie zewnętrznej firmy windykacyjnej jest nieopłacalne. Porównał lokale własnościowe będące we wspólnotach mieszkaniowych, które nie borykają się z wieloletnim zadłużeniem ze względu na możliwość zlicytowania mieszkania i skutecznego odzyskania długu. Sytuacja wygląda inaczej, jeśli właścicielem danego lokalu jest Gmina Sandomierz.

Radny Andrzej Bolewski dodał, że miejskie spółki powinny ze sobą współpracować. Zaapelował, aby „patrzeć szerzej” na wpływ zadłużenia lokali mieszkalnych na kondycję finansową gminy.

Pani Barbara Grębowiec dodała, że poziom zadłużenia gminnych lokali pod względem opłaty czynszowej wynosi 10%. Wyjaśniła, że firma zewnętrzna nie będzie mogła zrobić więcej niż wykonuje gmina w asyście radców prawnych. Przypomniała, że pandemia koronawirusa nie została odwołana co wiąże się z uniemożliwieniem eksmisji dłużnika z danego lokalu. Skarbnik Sandomierza zgodziła się z przedmówcą, że zaległości czynszowe generują zazwyczaj ci sami dłużnicy. Pani Barbara Grębowiec podkreśliła, że gmina ponosi wydatki związane z opłatami  sądowymi, komorniczymi, które są nie do odzyskania, a także czynszowe za dany lokal. Dodała, że jedyną skuteczną metodą będzie przeniesienie stałych dłużników do lokali tymczasowych.

Pani Edyta Sobieraj powiedziała, że w okresie pandemii koronawirusa nie można wykonywać eksmisji komorniczych, bo każda z nich powinna zapewnić pomieszczenie tymczasowe lub socjalne.

Radny Andrzej Bolewski zwrócił uwagę, że Sandomierza nie stać na taką ilość lokali mieszkalnych. Zdaniem radnego gmina powinna posiadać w zasobie ok. 200. Dodał, że mieszkańców ubywa, a chętnych na gminne lokale przybywa. W budżecie miasta brakuje funduszy na infrastrukturę oraz inwestycje. Zaznaczył, że należy patrzeć przez pryzmat ekonomii, opłacalności i racjonalności zarządzania zasobem mieszkaniowym. 

Salę obrad opuściła radna Kazimiera Bednarska.  Komisja Rewizyjna liczy sześciu członków.

Pani Edyta Sobieraj zwróciła uwagę na problemy młodych ludzi z zaciągnięciem wieloletniego kredytu na mieszkanie ze względu na niskie dochody.

Radny Sylwester Łatka udzielił głosu Pani Z.W.*).

Mieszkanka Sandomierza zgodziła się z wypowiedziami radnych: Janusza Pońskiego oraz Mariusza Prezgota. Dodała, że Sandomierz „nie będzie miastem prywatnym”. Dodała, że „miasto wyzbywa się mieszkań komunalnych, bo sobie nie radzi”.

Przewodniczący komisji nie zgodził się z powyższym zarzutem mieszkanki, ponieważ na chwilę obecną nie ma sprzedaży mieszkań komunalnych. Radny Sylwester Łatka odebrał głos Pani Z.W.*), gdyż jej wypowiedź nie była związana ściśle z tematem komisji.

Radny Janusz Poński oznajmił, że miasto musi pomagać jego mieszkańcom, a przy tym rzetelnie weryfikować przydziały lokali mieszalnych. W jego opinii przedłożone wyliczenia zaległości są na dopuszczalnym poziomie.

Radny Jacek Dybus zasugerował, aby zinwentaryzować stan posiadania gminnych lokali komunalnych i socjalnych oraz przeprowadzić aktualny stan zamieszkania w nich uwzględniając prawidłowości wykorzystania mieszkań przez najemców (wyjazdy za granicę, blokowanie mieszkania).  Zdaniem mówcy gospodarka mieszkaniowa nie jest prowadzona w prawidłowy sposób.

Pani Edyta Sobieraj nie zgodziła się z przedmówcą, ponieważ ewidencja gminnych lokali jest prowadzona przez merytoryczny wydział tak samo jak w przypadku zbadania faktycznie zamieszkujących osób w danym lokalu, a także czy najemcy nie posiadają prawa do posiadania innego mieszkania. Wyjaśniła, że „wspólnoty mieszkaniowe działają w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami i o własności lokali, która narzuca na każdego obowiązek ponoszenia kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Dlatego ustalana jest zaliczka eksploatacyjna i fundusz remontowy. Gmina nie może poczynić takich samych kroków”. Mówczyni dodała, że w przypadku gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy  całkowity zysk w 2021 r. z tytułu najmu lokali komunalnych, socjalnych i użytkowych wyniósł 1.480.337,99 zł.

Przewodniczący zwrócił się do mieszkanki Sandomierza uczestniczącej zdalnie w komisji ze swojego mieszkania:

„Czy Pani Z.W.*) nagrywa komisję? Nie pytała się Pani czy może nagrywać obrady”.

Mieszkanka odpowiedziała: „Co Pana obchodzi co robię we własnym domu? Piszę sobie sms-y. Niech Pan nie będzie bezczelny (…)”.

Radny Sylwester Łatka: „ Nie wyraziłem zgody na nagrywanie komisji. Proszę odłożyć telefon (…)”.

Radny Marcin Świerkula oznajmił, że największe zadłużenie bazując na przedstawionych wyliczeniach przez spółki i wydziały wykazały lokale komunalne. Gminne mieszkania powinny być przyznawane przede wszystkim osobom w trudnej sytuacji finansowej oraz życiowej. Oznajmił, że statystyka poziomu bezrobocia w mieście maleje. Prowadzona przez lata polityka mieszkaniowa w Sandomierzu polega na tym, że mieszkanie socjalne/komunalne to forma nobilitacji dla osób, których stać kupić własne lokum na wolnym rynku. Mieszkania zastępcze lub tymczasowe powinny być „straszakiem” również dla osób zamożnych egzystujących w gminnych lokalach.

Radny poprosił o przeanalizowanie stanu zadłużenia z tytułu opłat za wodę, śmieci, c.o., czynszu najmu na lokalach socjalnych/komunalnych przydzielonych przez burmistrza dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Mówca dopowiedział, że zastanawia go fakt wzrostu zadłużenia z tytułu czynszu najmu na lokalach użytkowych w latach 2020-21. Zasugerował, aby przeanalizować ewentualne wypowiedzenia umów zawartych z przedsiębiorcami. Ponadto, zdaniem radnego kamienica na ul. Mariackiej 1 nie przynosi wystarczających dochodów (roczny zysk wynosi 26.054,74 zł.)

Pani Edyta Sobieraj wymieniła wszystkie podmioty i stowarzyszenia będące pod ww. adresem.

Pani Barbara Grębowiec przychyliła się do informacji przekazanych przez Panią Edytę Sobieraj. Ponadto, oznajmiła, że wieloletniego zadłużenia gminy nie można odpisać z powodu braku jego odzyskania. Powyższe, reguluje ustawa o finansach publicznych i o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Pani Z.W.*) zwróciła się do Pani Edyty Sobieraj z pytaniem czy w przytoczonej wyżej kamienicy jest biuro posłanki Marzeny Okły-Drewnowicz?

Pracownica Wydziału GN odpowiedziała, że jest to biuro Platformy Obywatelskiej.

Ad.5. Sprawy różne. Wnioski komisji.

Radny Andrzej Bolewski sformułował „wniosek o przeprowadzenie audytu wewnętrznego przez gminę w sprawie funkcjonowania gospodarki mieszkaniowej”.

Głosowano - 5 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Radny Marcin Świerkula sformułował wniosek o treści:

„Prośba o przedstawienie uzasadnienia zwolnienia z opłaty czynszowej stowarzyszeń zlokalizowanych w kamienicy na ul. Mariackiej 1.”

Głosowano - 5 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.  

Ad.6. Zamknięcie obrad.

Radny Sylwester Łatka stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął

posiedzenie komisji.

Sylwester Łatka - Przewodniczący Komisji

Protokół sporządziła:
Marlena Lasek - Podinspektor
Wydział Organizacyjny UM Sandomierz

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.