Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 30/2/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.

SPRAWOZDANIE NR 30/2/2022
KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA

posiedzenie w dniu 25 lutego 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Malinowski - Przewodniczący Komisji.

Radni obecni jak w załączonej liście obecności.

Radny spóźniony: Pan Andrzej Lebida.

Zaproszeni:

Pani Barbara Rajkowska - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (czyt.: GN),
Pani Daria Mirowska-Bryła - Pracownik Wydziału Nadzoru Komunalnego,

Obecny:
Radny Piotr Chojnacki.

Ad. 1. Pan Tomasz Malinowski powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Ad. 2. Przewodniczący komisji przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierz na lata 2022-2023 z perspektywą na lata 2024-2027.
4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej.
5.Sprawy bieżące, wnioski komisji.
6.Zamknięcie obrad.

Radny Jacek Dybus zgłosił dwa dodatkowe punkty do porządku obrad:

5. Aplikowanie przez Gminę Sandomierz do rządowego Programu „Polski Ład” o budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w mieście.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie przyjęcie ww. wniosku.

Głosowano - 8 „za”- jednogłośnie.

6. Dyskusja nt. uruchomienia ujęć wody pitnej i na cele sanitarne ze studni osiedlowych.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie przyjęcie ww. wniosku.

Głosowano - 6 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”.

W związku z powyższym, radny Tomasz Malinowski poddał pod głosowanie zmodyfikowany projekt porządku obrad z uwzględnionymi wyżej propozycjami przedmówcy.

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierz na lata 2022-2023 z perspektywą na lata 2024- 2027.
4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej.
5.Aplikowanie przez Gminę Sandomierz do rządowego programu „Polski Ład” o budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w mieście.
6.Dyskusja nt. uruchomienia ujęć wody pitnej i na cele sanitarne ze studni osiedlowych.
7.Sprawy bieżące, wnioski komisji.
8.Zamknięcie obrad.

Głosowano - 8 „za” – jednogłośnie.

Ad.3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierz na lata 2022-2023 z perspektywą na lata 2024- 2027.

Radny Tomasz Malinowski poprosił o wypowiedź Panią Darię Mirowską-Bryłę w celu przedstawienia uzasadnienia do projektu uchwały przygotowanego na sesję Rady Miasta Sandomierza.

Wobec braku uwag Przewodniczący komisji przystąpił do głosowania.

Głosowano - 7 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału radnego Jerzego Żyły.

Ad.4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej.

Przewodniczący komisji poprosił o wypowiedź Panią Barbarę Rajkowską w celu omówienia ww. projektu uchwały.
Radny Tomasz Malinowski zapytał czy rząd drzew lip drobnolistnych zostanie zachowany podczas poszerzenia drogi gminnej ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu?
Naczelnik Wydziału GN oznajmiła, że drzewa pozostaną w nienaruszonym stanie.
Wobec braku uwag Przewodniczący komisji przystąpił do głosowania.

Głosowano - 8 „za”- jednogłośnie.

Ad.5. Aplikowanie przez Gminę Sandomierz do rządowego programu „Polski Ład” o budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w mieście.

Do obrad dołączył spóźniony radny Andrzej Lebida.

Przewodniczący komisji rozpoczął dyskusję w ww. punkcie.

Radna Renata Kraska oznajmiła, że termin składania wniosków do Programu „Polski Ład” II edycji mija w najbliższy poniedziałek tj. 28 lutego br.

Z kolei, radny Jacek Dybus oświadczył, że gmina powinna zabiegać o pozyskiwanie środków zewnętrznych w przyszłości na cel budowy/rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej.

Ad.6. Dyskusja na temat uruchomienia ujęć wody pitnej i na cele sanitarne ze studni osiedlowych.

Przewodniczący komisji udzielił głosu pomysłodawcy ww. punktu porządku obrad.  Radny Jacek Dybus mając na względzie toczącą się wojnę na Ukrainie z Rosją i ryzykiem niebezpieczeństwa dla Polski  poprosił o odtworzenie
w pilnym trybie studni osiedlowych, aby zaopatrzyć mieszkańców w wodę pitną i do celów sanitarnych.

Radny Piotr Chojnacki poparł wniosek przedmówcy i przypomniał, że miasto zasilane jest tylko przez jedno ujęcie wody w Romanówce. Radny zaznaczył, że woda z ujęcia studni osiedlowych zanim zostanie udostępniona do spożycia musi być zbadana przez sanepid pod kątem zdatności i wszelkich niezbędnych wymogów.

Ad.7. Sprawy bieżące, wnioski komisji.

Radny Tomasz Malinowski zapoznał członków komisji z pismami:

1.Pana J.M.*)  w sprawie ponownej prośby nabycia części działki nr ewid. 1706 o pow. 0,0490 ha przy ul. Lwowskiej. Oprócz otrzymanej odpowiedzi udzielonej przez merytoryczny Wydział Gospodarki Nieruchomościami znak: DN.6840.42021.EDU z dnia 14.12.2021r., mieszkaniec poprosił o stanowisko komisji.

2. Radnych Miasta Sandomierza w sprawie zwołania sesji w temacie wpływu i konsekwencji map zagrożenia powodziowego i polderów zalewowych na perspektywę rozwoju Sandomierza.

Członkowie komisji sformułowali następujące wnioski:

1. Pozytywne rozpatrzenie pisma Pana J.M.*) w sprawie nabycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 1706 o pow. 0,0490 ha objętej dzierżawą.

Głosowano - 5 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Bez udziału w głosowaniu radnych :Kazimiery Bednarskiej, Renaty Kraski i Jerzego Żyły.

2. Aplikowanie Gminy Sandomierz o środki finansowe z rządowego Programu „Polski Ład” na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w mieście.

Głosowano - 9 „za” – jednogłośnie.

3.Odtworzenie w trybie pilnym tzw. studni osiedlowych (znajdujących się w pobliżu np. ulicy Słowackiego 20, 22) w celu zabezpieczenia mieszkańców w wodę pitną oraz do celów sanitarnych w związku z ryzykiem ew. wojny w  przyszłości.

Głosowano - 9 „za” – jednogłośnie.

Ponadto radni zasugerowali, aby zwrócić się do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o pomoc przy wypisie dawnych koszar carskich przy ul. Zawichojskiej z rejestru zabytków oraz przemyślenie wykupu gruntów przez gminę sięgających od ul. Sucharzowskiej po obszar Rzeczycy aż do Chwałek i przekazanie ich pod inwestycje.

Ad.8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczącego komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Tomasz Malinowski - Przewodniczący Komisji

Protokołowała:
Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.