Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 40/3/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.

Sprawozdanie Nr 40/3/2022
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług

z dnia 28 lutego 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Komisja odbyła się w formie wideokonferencji z uwagi na pogarszający się stan epidemiologiczny związany z rozprzestrzeniającym się wirusem COVID – 19.

Godz. rozpoczęcia obrad: 13:00
Godz. zakończenia obrad: 14:00

Posiedzeniu przewodniczył radny Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Obecni jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Andrzej Bolewski, Marek Chruściel.

Radni spóźnieni: Piotr Chojnacki.

Radni usprawiedliwieni.

Zaproszeni goście:

 1. Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza;
 2. Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza;
 3. Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;

Obecni na posiedzeniu:

 1. Z.W.*) – mieszkanka Sandomierza.

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 9 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.   

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu;
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty na terenie Gminy Sandomierz oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska „Mój Rynek” przy Placu 3 Maja w Sandomierzu;
 5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej;
 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2022;
 7. Sprawy różne, wnioski komisji;
 8. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym poddał projekt porządku obrad pod głosowanie:

Wynik Głosowania:

„za” – 9;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu;

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu omówiła projekt uchwały, który zakłada zmianę wynagrodzenia dla inkasenta na palcu targowym przy ul. Przemysłowej. Dotychczas w okresie styczeń – maj było to 20% od sumy opłat targowych pobranych w tym okresie oraz 10% w okresie czerwiec – grudzień. Z kolei projekt uchwały przewiduje analogicznie kwoty 10% i 5%.

Na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług przybył radny Piotr Chojnacki. Komisja obraduje w składzie 10 członków.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym przewodniczący komisji poddał projekt porządku obrad pod głosowanie:

Wynik Głosowania:

„za” – 10;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Ad. 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty na terenie Gminy Sandomierz oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska „Mój Rynek” przy Placu 3 Maja w Sandomierzu;

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że 29 października 2021 roku podjęta została ustawa ułatwiająca handel dla rolników i ich domowników w piątki i soboty. Ustawa zobowiązała gminy do wyznaczenia takich miejsc do handlu i zwolniła te osoby z opłaty targowej. Projekt uchwały zakłada wyznaczenie dwóch miejsc na targowisku „Mój Rynek” przy Placu 3 Maja. 

Radny Jacek Dybus stwierdził, że konieczna będzie weryfikacja, by w wyznaczonym miejscu sprzedawali prawdziwi rolnicy a nie zawodowi handlarze. Wyraził swoje obawy, co do zachowania innych sprzedających w tym miejscu oraz wyraził nadzieję, że stosika te będą odpowiednio oznakowane.

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że weryfikacja będzie odbywać się na podstawie dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności rolniczej lub na podstawie ubezpieczenia rolniczego.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym przewodniczący komisji poddał projekt porządku obrad pod głosowanie:

Wynik Głosowania:

„za” – 7;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 3.

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Ad. 5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej;

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały jest pokłosiem petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych oraz wniosku komisji z posiedzenia w dniu 10 lutego 2022 roku. Projekt zakłada zwolnienie z opłat za przejazd środkami komunikacji miejskiej tym osobom, które należały do opozycji antykomunistycznej lub byli prześladowani z pobudek politycznych.

Radny Jacek Dybus wyraził swoją dezaprobatę w stosunku do projektu uchwały, mówiąc, że nie wszyscy działacze opozycji antykomunistycznej posiadają stosowne dokumenty. Stwierdził, że projekt uchwały dzieli społeczeństwo.

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że projekt uchwały powinien zostać przyjęty, gdyż ten przywilej tym osobom się po prostu należy. Złożył wniosek formalny w sprawie zamknięcia dyskusji w tym punkcie porządku obrad.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji poddał wniosek radnego pod głosowanie.

Wynik Głosowania:

„za” – 7;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 3.

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący powiedział, że komisja przyjęła wniosek radnego Krzysztofa Szatana i zamknął dyskusje w tym punkcie porządku obrad.

Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik Głosowania:

„za” – 9;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 1.

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Ad. 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2022;

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt do 31 marca każdego roku należy zaktualizować program opieki nad zwierzętami. Dodała, że w stosunku do roku poprzedniego zmianie uległy kwoty przeznaczone na realizację programu, które określone są w § 13. Na koniec naczelnik wydziału poprosiła o dokonanie korekty w treści uzasadnienia do projektu uchwały w drugim akapicie błędna jest data (2021 r.) winno być – 2022 r.

Radny Piotr Chojnacki sformułował pytanie dot. zmian w finansowaniu programu w stosunku do roku 2021.   

Radny Jacek Dybus sformułował pytanie dot. korzystania przez stowarzyszenie ze środków pochodzących z 1%.

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że na podobny poziomie jest stan finansowania programu. Dodała, że stowarzyszenie nie korzysta ze środków pochodzących z 1%. 

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Wynik Głosowania:

„za” – 9;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 1.

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Ad. 7. Sprawy różne, wnioski komisji;

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji przedstawił pisma, które wpłynęły do komisji, a które zostały przesłane członkom drogą elektroniczną, jak niżej:

 1. Radny Andrzej Bolewski złożył pismo w sprawie inwestycji w ramach „Polskiego Ładu”;
 2. Petycja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece” w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza. Komisja nie ustosunkowała się do treści petycji.

W toku dyskusji głos zabrali:

 1. Radny Piotr Chojnacki, który odniósł się do opiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej mówiąc, że w pełni popiera projekt uchwały niezależnie jakiej liczby osób będzie ona dotyczyła. Następnie poprosił o informacje dot. zgłoszonych przez gminę inwestycji w ramach „Polskiego Ładu”.

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że projekt uchwały dot. 3 osób zamieszkujących Miasto Sandomierz. Dodała, że samorząd w ramach „Polskiego Ładu” zgłosił: remont kompleksowy basenu miejskiego, remont Kamienicy Oleśnickich oraz budowę zadaszenia na Boisku Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 1.

 1. Radny Mariusz Prezgot, który powiedział, że projekt uchwały jest właściwy i słuszny niezależnie od liczby osób, do których będzie się odnosił.
 2. Radny Jacek Dybus zaapelował o wpisanie do przyszłego naboru w ramach „Polskiego Ładu” inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz stwierdził, że miasto powinno odtwarzać studnie z wodą pitną na terenach osiedli mieszkaniowych mając na uwadze aktualną sytuację międzynarodowych.
 3. Radny Marek Strugała powiedział, że komisja składała już wniosek do Burmistrza Miasta  w sprawie odtworzenia i zinwentaryzowania studni z wodą pitną.

Z.W.*) mieszkanka Sandomierza powiedziała, że w kontekście sytuacji międzynarodowej związanej z wojną na Ukrainie właściwe jest budowanie kotłowni przyblokowych. Ponadto negatywnie odniosła się do pomysłu ogrzewania za pomocą biopaliw.

Na koniec wyraziła oburzenie treścią sprawozdania z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług z dnia 10 lutego 2022 roku stwierdzając, że jego treść odbiega od rzeczywistego przebiegu komisji.

Radny Mariusz Prezgot stwierdził, że protokoły z posiedzenia komisji są „zbyt uproszczone”.

Ad. 8. Zamknięcie obrad.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
Andrzej Majewski

Sprawozdanie sporządził:
Sebastian Rutyna
Inspektor
Wydział Organizacyjny
UM Sandomierz

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.