Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 38/4/2022 z dnia 02 marca 2022 r.

PROTOKÓŁ Nr 38/4/2022
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
w dniu 2 marca 2022 r.

(tryb telekonferencji)

Protokół sporządzono na podstawie § 102 Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku

Posiedzeniu przewodniczyła: Pani Renata Kraska – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radni obecni na posiedzeniu: jak w załączonej do protokołu liście obecności.

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Pani Renata Kraska powitała uczestników posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stwierdziła prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji odczytała projekt porządku obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pana Z. P.*  z dnia 19 stycznia 2022 r. na działania Burmistrza Miasta Sandomierza.
4. Sprawy różne, wnioski Komisji.
5. Zamknięcie obrad.

Pani Renata Kraska poprosiła o przyjęcie i przegłosowanie projektu porządku obrad. Wynik głosowania: 3 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pana  Z.P.* z dnia 19 stycznia 2022 r. na działania Burmistrza Miasta Sandomierza.

Przewodnicząca Komisji odczytała treść projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pana Z. P.* na działania Burmistrza Miasta Sandomierza, a następnie zapytała, czy któryś z członków Komisji wnosi do niego uwagi. Z uwagi na brak zastrzeżeń Pani Renata Kraska poprosiła o przegłosowanie projektu uchwały. 

Głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały: 3 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 4. Sprawy różne, wnioski Komisji.

Pani Renata Kraska zapytała, czy ktoś z obecny zgłasza jakieś wnioski. Wobec ich brak Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad.

Ad. 5. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Renata Kraska 

Protokół sporządziła: Magdalena Żukowska, Inspektor w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

* Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała Magdalena Żukowska – Inspektor Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.