Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 37/3/2022 z dnia 07 lutego 2022 r.

PROTOKÓŁ Nr 37/3/2022
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
w dniu 7 luty 2022 r.

(tryb telekonferencji)

Protokół sporządzono na podstawie § 102 Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku

Posiedzeniu przewodniczyła: Pani Renata Kraska – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radni obecni na posiedzeniu: jak w załączonej do protokołu liście obecności.

W posiedzeniu uczestniczyła również:

Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Pani Renata Kraska powitała uczestników posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stwierdziła prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji odczytała projekt porządku obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie skargi Pana Z.P.* z dnia 19. 01. 2022 r. na działania Burmistrza Miasta Sandomierza.
4. Sprawy różne, wnioski Komisji.
5. Zamknięcie obrad.

Pani Renata Kraska poprosiła o przyjęcie i przegłosowanie projektu porządku obrad. Wynik głosowania: 4 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 3. Rozpatrzenie skargi Pana Z.P.* z dnia 19. 01. 2022 r. na działania Burmistrza Miasta Sandomierza.

Przewodnicząca Komisji odczytała treść skargi Pana Z.P.* dotyczącą zachowania Burmistrza Miasta Sandomierza, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w dniu 20 stycznia 2022 r. Wskazała na trzy zagadnienia, wokół których skupia się jej treść:

1. arogancja Burmistrza Sandomierza, o której zdaniem skarżącego świadczy absencja na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 14 stycznia 2022 r. (Pani Renata Kraska przypomniała, iż na posiedzeniu Komisji temat jej uprawnień do egzekwowania na osobach zaproszonych uczestnictwa w posiedzeniu był już podejmowany. Zasięgnięto w tej sprawie opinii radcy prawnego, który wyjaśnił, iż Komisja nie ma możliwości doprowadzenia osoby na takowe posiedzenie),

2. informacje o zdarzeniach z przeszłości mających wydźwięk kryminalny, których rzekomymi sprawcami byli m. in. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Sandomierzu,

3. zarzut nie przestrzegania przez Pana Jacka Kuligę przepisów dot. uprawnienia do parkowania w obszarze Rynku Starego Miasta w Sandomierzu (Przewodnicząca wskazała, iż nie jest ono podstawą do wniesienia skargi w rozumieniu KPA).

Członkowie Komisji podkreślili, iż pomimo rozbudowania treści skargi poprzez przytoczenie przez Pana Z. P.* dodatkowych informacji o zdarzeniach o charakterze kryminalnym mających miejsce w przeszłości, których domniemanymi sprawcami byli funkcjonariusze Straży Miejskiej w Sandomierzu (zagadnienie, o którym mowa w pkt. 2 powyżej), skarga ta nie wniosła żadnych nowych okoliczności świadczących o aroganckim zachowaniu Burmistrza wobec skarżącego. Komisja uznała, iż już na samej tej podstawie nie można uznać skargi za zasadną i należy pozostawić ją bez rozpoznania. Uczestnicy posiedzenia zwrócili przy tym uwagę na ton i kulturę wypowiedzi skarżącego wskazując na wręcz skandaliczną jej formę.   

Głosowanie w sprawie pozostawienia skargi Pana Z.P.* bez rozpoznania: 4 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 4. Sprawy różne, wnioski Komisji.

Pani Renata Kraska zapytała, czy ktoś z obecny zgłasza jakieś wnioski. Wobec ich brak Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad.

Ad. 5. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Renata Kraska 

 

 

Protokół sporządziła: Magdalena Żukowska, Inspektor w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

* Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała Magdalena Żukowska – Inspektor Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.