Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 36/2/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.

PROTOKÓŁ nr 36/2/2022
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu 26 stycznia 2022 r.

Protokół sporządzono na podstawie § 102 Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku

Posiedzeniu przewodniczyła: Pani Renata Kraska – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radni obecni na posiedzeniu: jak w załączonej do protokołu liście obecności.

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Pani Renata Kraska powitała członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stwierdziła prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji odczytała projekt porządku obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pana Z.P.*) na działania Burmistrza Miasta Sandomierza.
4. Sprawy różne, wnioski Komisji.
5. Zamknięcie obrad.

Pani Renata Kraska poprosiła o przyjęcie i przegłosowanie projektu porządku obrad. Wynik głosowania: 4 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pana Z.P.*) na działania Burmistrza Miasta Sandomierza.

Przewodnicząca Komisji przypomniała, iż na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2022 r. rozpatrywana była skarga Pana Z.P.*) na działania Burmistrza Sandomierza - sposobu rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Sandomierzu. Wyjaśniła, iż projekt poddany pod rozpatrzenie jest pokłosiem dyskusji przeprowadzonej w przedmiocie w/w skargi. Pani Renata Kraska odczytała treść projektu uchwały i poprosiła o jego pozytywne zaopiniowanie. Głosowanie za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały: 4 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 4. Sprawy różne, wnioski Komisji.

Pani Renata Kraska zapytała, czy ktoś z obecny zgłasza jakieś wnioski. Wobec ich brak Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad.

Ad. 5. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Renata Kraska 

Protokół sporządziła: Magdalena Żukowska, Inspektor w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.