Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dzierżawa nieruchomości przy ul. Koćmierzów w Sandomierzu - przetarg

Załącznik do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Sandomierza
Nr 18/2022/GN z dnia 01 lutego 2022r.

Burmistrz Miasta Sandomierza  

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu obręb Prawobrzeżny przy ul. Koćmierzów, oznaczonej numerem ewid.1982/8 o pow.0,88 ha z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

 - okres dzierżawy: 5 lat

Uwagi:

Czynsz dzierżawny podlegać będzie corocznej waloryzacji o wysokość wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa GUS za dany rok ogółem.

Wywoławcza stawka rocznego czynszu za 2022r. wynosi 120,60zł. Minimalne postąpienie wynosi 1% wywoławczej stawki rocznego czynszu dzierżawnego. Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 28.02.2022r. o godzinie 10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3.

Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych dokument upoważniający do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób.

Podmioty gospodarcze przedstawiają dodatkowo dokument uprawniający do prowadzenia działalności.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wpłacenia wadium w formie pieniężnej najpóźniej do dnia 24.02.2022r. w wysokości 15 zł na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w BS Sandomierz 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028.

Dowód wpłaty wadium winien określać: dane osoby przystępującej do przetargu, określenie nieruchomości ( nr ewidencyjny i pow.) z  dopiskiem ,, wadium- dzierżawa nieruchomości pod uprawy rolne.Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. .          

       Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

       W wypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy – wadium nie podlega zwrotowi.

       Burmistrz Miasta Sandomierza zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami – Urząd Miejski w Sandomierzu

Pl. Poniatowskiego 1 pok. 109 i 106 tel. 015/815 41 21 i 15/815 41 24,

lub na stronach internetowych: www.sandomierz.pl, www.bip.um.sandomierz.pl

          Burmistrz Sandomierza

          Marcin Marzec

PDFZarządzenie Nr 17 2022 GN z dnia 01 02 2022 - komisja przetargowa.pdf (39,25KB)
PDFZarządzenie Nr 18 2022 GN z dnia 01 lutego 2022 r..pdf (38,87KB)