Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 37/9/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

Sprawozdanie Nr 37/9/2021
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
z dnia 16 grudnia 2021 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Komisja odbyła się w formie wideokonferencji z uwagi na pogarszający się stan epidemiologiczny związany z rozprzestrzeniającym się wirusem COVID – 19.

Godz. rozpoczęcia obrad: 12:00
Godz. zakończenia obrad: 13:30

Posiedzeniu przewodniczył radny Jerzy Żyła – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Obecni jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Andrzej Majewski, Andrzej Bolewski, Jacek Dybus i Marek Strugała

Zaproszeni goście:

 1. Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza;
 2. Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;

Obecni na posiedzeniu:

 1. Z.W.*) – mieszkanka Sandomierza;
 2. Tomasz Malinowski – Radny Miasta Sandomierza.

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 8 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.   

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2021r.);
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2022r.);
 5. Przyjęcie sprawozdania z prac komisji za 2021 rok;
 6. Przyjęcie planu pracy komisji na 2022 rok;
 7. Sprawy różne, wnioski komisji;
 8. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym poddał projekt porządku obrad pod głosowanie:

Wynik Głosowania:

„za” – 8;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2021r.);

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przedstawiła projekt uchwały, który zakłada dofinasowanie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku kwotę 770.000,00 zł z budżetu gminy. Projekt uchwały jest pokłosiem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która daje możliwość dofinansowania przez samorząd ww. system. Ponadto uchwała jest wynikiem braku samobilansowania się systemu. Z kolei kolejna uchwała zakłada dofinansowanie systemu w 2022 roku o kwotę 545.000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu w tym zakresie.

W toku dyskusji radni poruszali kwestie konieczności uszczelnienia systemu, prowadzenia kontroli oraz dokonania racjonalizacji funkcjonowania systemu.

Następnie Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie:

Wynik Głosowania:

„za” – 7;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 1.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt pozytywnie.

Ad. 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2022 r.);

Wobec powyższego Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik Głosowania:

„za” – 7;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 1.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt pozytywnie.

Ad. 5. Przyjęcie sprawozdania z prac komisji za 2021 rok;

Radny Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego komisji powiedział, że projekt sprawozdania został przekazany członkom komisji drogą elektroniczną. W związku z tym poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

Uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji poddał projekt sprawozdania pod głosowanie.

Wynik Głosowania:

„za” – 8;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji powiedział, że komisja przyjęła sprawozdanie z prac komisji za 2021 rok.

Ad. 6. Przyjęcie planu pracy komisji na 2022 rok;

Radny Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego komisji powiedział, że projekt planu pracy komisji na 2022 rok został przekazany członkom komisji drogą elektroniczną. W związku z tym poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

Radny Piotr Chojnacki poprosił o wpisanie do planu pracy następującego punktu: Informacja o stanie dróg miejskich w Sandomierzu.

Radny Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego komisji poddał wniosek radnego Piotr Chojnackiego pod glosowanie.

Wynik Głosowania:

„za” – 8;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji powiedział, że komisja przyjęła wniosek radnego Piotra Chojnackiego.

Dodał, że punkt ten zostanie wpisany do planu pracy komisji jako pkt. 6.

Następnie poddał projekt planu pracy pod głosowanie.

Wynik Głosowania:

„za” – 8;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji powiedział, że komisja przyjęła plan pracy komisji na 2022 rok.

Ad. 7. Sprawy różne, wnioski komisji;

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji przedstawił pisma, które wpłynęły do komisji, jak niżej:

 1. E.W.*) z Sandomierza jako przedstawicielka mieszkańców złożyła wniosek o urządzenie dróg wraz z infrastrukturą ulicy Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana;
 2. Mieszkańcy Sandomierza z ulicy Akacjowej złożyli wniosek o rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej.

Z.W.*) mieszkanka Sandomierza podjęła temat przygotowania regulaminu funkcjonowania Starego Miasta, który określałby m.in. warunki parkowania pojazdów na podwórkach kamienic. Ponadto mieszkanka apelowała o umieszczenie informacji na klatkach schodowych o znaku drogowym B1.

Członkowie komisji nie zajęli stanowiska w tej sprawie. Podkreślano obowiązek przestrzegania przez kierowców znaków drogowych oraz podkreślano wątpliwości prawne dot. samego regulaminu.

W toku dyskusji radni zdecydowali o zaproszeniu na kolejne posiedzenie komisji radcę prawnego oraz przedstawiciela policji.

Ad. 8. Zamknięcie obrad.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
Jerzy Żyła

Sprawozdanie sporządził:
Sebastian Rutyna
Inspektor
Wydział Organizacyjny
UM Sandomierz

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.