Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIX/326/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75). Rada Miasta w Sandomierzu uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, prowadzącymi działalność lub sprawującymi opiekę na terenie Gminy Sandomierz, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
1) kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w żłobkach - raz w roku;
2) kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w klubach dziecięcych - raz w roku;
3) kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki u dziennych opiekunów - raz w roku.

§ 2. Niezależnie od planu nadzoru przyjętego w § 1, pierwszą kontrolę należy wykonać:
1) w żłobkach, klubach dziecięcych w okresie trzech miesięcy od dnia wpisu podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Sandomierza;
2) u dziennych opiekunów w okresie jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług.

§ 3. W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów Burmistrz Miasta Sandomierza przeprowadzi czynności nadzorcze także poza planem nadzoru, o którym mowa w § 1.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie XXIX/326/2021.docx (6,20KB)

 

PDFGłosowanie Uchwała Nr XXIX-326-2021.pdf (295,27KB)