Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIX/324/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sandomierz na lata 2021-2041, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2041, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do:
1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVIII/208/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020-2042, z późniejszymi zmianami. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

 

PDFZalacznik1 XXIX/324/2021.pdf (3,02MB)

PDFZalacznik2 XXIX/324/2021.pdf (287,67KB)

PDFZalacznik3 XXIX/324/2021.pdf (213,83KB)

PDFGłosowanie Uchwała Nr XXIX-324-2021.pdf (295,84KB)