Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 305/2021/SK z dnia 29 grudnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE 305/2021/SK
Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 29.12.2021 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu Instrukcję gospodarowania majątkiem trwałym oraz zasady odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim Sandomierzu, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 1. Zobowiązuje Naczelników Wydziałów, Kierowników Referatów oraz osoby na samodzielnych stanowiskach pracy do zapoznania się z Instrukcją oraz zapoznania z nią podległych  pracowników.
 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu do  przestrzegania postanowień Instrukcji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Sandomierza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

PDFZarządzenie nr 305 2021 SK.pdf (1,07MB)
 

Załącznik do Zarządzenia Nr 305/2021/SK
Burmistrza
Miasta Sandomierza
z dnia
29.12.2021

Instrukcja gospodarowania majątkiem trwałym oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

§ 1. Ilekroć w instrukcji jest mowa o:

 1. jednostce - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Sandomierzu ;
 2. kierowniku jednostki - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Sandomierza;
 3. Burmistrzu, Skarbniku, Sekretarzu,  Naczelniku, Kierowniku - należy przez to rozumieć odpowiednio: Burmistrza Miasta Sandomierza, Skarbnika Miasta Sandomierza, Sekretarza Miasta Sandomierza, Naczelnika Wydziału w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, Kierownika Referatu w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu,

§ 2.

 1. Odpowiedzialność  za  właściwą   eksploatację składników  majątku gminy w czasie godzin pracy ponoszą pracownicy, którym składniki te powierzono.
 2. W jednostce powierza się poszczególne składniki majątku następującym pracownikom:
 1. środki trwałe  znajdujące  się  w  dyspozycji  referatów  - kierownikom  referatów w zajmowanych przez nich pomieszczeniach, w dyspozycji Wydziałów – Naczelnikom Wydziałów w zajmowanych przez nich pomieszczeniach;
 2. środki trwałe znajdujące się w pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego;
 3. środki trwałe znajdujące się w pokojach zajmowanych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza, Sekretariat – Naczelnikowi Wydziału  Organizacyjnego
 1. W związku z powierzeniem składników majątku określonych w ust. 2 pracownicy ponoszą odpowiedzialność  za  powierzone  mienie  polegającą  na  obowiązku  zgłaszania  potrzeb w zakresie je go naprawy, konserwacji lub likwidacji oraz zgłaszania  Sekretarzowi zauważonych braków .
 2. Za mienie powierzone bezpośrednio określonemu pracownikowi odpowiada pracownik  któremu je powierzono.
 3. Nadzór nad majątkiem znajdującym się na otwartym terenie gminy prowadzą: Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego, Naczelnik Wydziału Gospodarki  Nieruchomościami, Kierownik Referatu Inwestycji, oraz pracownicy z ww. Wydziałów i Referatu  którym bezpośrednio powierzono pieczę  nad poszczególnymi składnikami  majątku oraz  Pracownik ZKOC i Pracownik  ds. obsługi informatycznej Urzędu.      

§ 3. Ustalam zasady zabezpieczenia mienia gminy przed kradzieżą bądź zniszczeniem:

 1. pomieszczenie służbowe, w którym chwilowo nie przebywa pracownik , powinno być zamknięte na klucz, a klucze zabezpieczone;
 2. po zakończeniu pracy budynek Urzędu, a także wszystkie jego pomieszczenia powinny być zamknięte na klucz, okna pozamykane , światło i komputery wyłączone;
 3. klucze do pomieszczeń powinny być umieszczone w specjalnej gablocie (szafce), zabezpieczonej przed dostępem ze strony osób trzecich;
 4. na przebywanie w budynku Urzędu poza godzinami pracy (poza Robotnikiem  Gospodarczym) lub w dni wolne od pracy potrzebna jest zgoda przełożonego;
 5. Odpowiedzialnym za przestrzeganie powyższych zasad jest Sekretarz Miasta Sandomierza;
 6. Mienie gminy należy ubezpieczyć od zdarzeń  losowych u wybranego ubezpieczyciela według odrębnych przepisów.

§ 4

 1. Środki  trwałe stanowiące wyposażenie jednostki, winny być przypisane do każdego pomieszczenia osobno.
 2. Zmiana miejsca użytkowania majątku trwałego w obrębie Urzędu wymaga sporządzenia dokumentu MT. Dowód MT wystawia się dla udokumentowania zmiany miejsca użytkowania (przesunięcia pomiędzy użytkownikami) majątku trwałego, będącego w posiadaniu jednostki.  Odpowiedzialność  za należyte i terminowe sporządzenie dokumentu MT odpowiada użytkownik środka trwałego, który sporządza dowód MT  na podstawie wniosków/zgłoszeń zainteresowanych stron, innych przyczyn, w terminie 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną przesunięcia, po ówczesnym  uzgodnieniu z osobą materialnie odpowiedzialną za powierzenie mienie.

Dowód  MT sporządzany  jest  w  3 egzemplarzach po jednym  dla:

- Pracownika przekazującego
- Pracownika przyjmującego
- Pracownika zajmującego się  ewidencją środków  trwałych

 1. Zmiany w stanie wyposażenia pomieszczeń jednostki każdorazowo powinny być odnotowane w spisie inwentarzowym.
 2. Obowiązek dopilnowania aktualizacji w spisie  inwentarzowym usytuowanym w pomieszczeniu Urzędu ciąży na osobie, której powierzono odpowiedzialność za składniki majątku.

§ 5.

 1. Obowiązek należytej troski o ochronę składników mienia przeznaczonego do użytku indywidualnego przed utratą lub zniszczeniem, spoczywa na pracowniku, któremu sprzęt taki powierzono.
 2. W przypadku stwierdzenia utraty lub zniszczenia składnika majątkowego będącego na wyposażeniu jednostki Sekretarz Miasta Sandomierza zobowiązany jest ustalić  okoliczności tego faktu, przeprowadzić postępowanie wyjaśniające celem ustalenia przyczyny lub osoby odpowiedzialnej  za  utratę  lub zniszczenie mienia  i  przedstawić kierownikowi jednostki wnioski w przedmiocie wyegzekwowania odpowiedzialności materialnej w myśl przepisów kodeksu pracy.

§ 6.

 1. Odpowiedzialność za należyte i terminowe wystawianie obowiązujących dokumentów dotyczących zmian w stanie posiadania ponosi pracownik odpowiedzialny za ewidencję środków  trwałych w  Wydziale Organizacyjnym
 2. Dokonywanie przeniesień majątkowych  składników wyposażenia między pomieszczeniami z pominięciem wymaganej procedury formalnej jest niedopuszczalne.   Skutki  prawne związane z utratą lub zniszczeniem w wyniku przesunięć obciążają pracowników, którzy przeniesień takich dokonali.

§ 7.

 1. Pracownik ponosi odpowiedzialność za zniszczenie mienia jednostki, powstałego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków.
 2. Odpowiedzialność pracownika z tego tytułu wiąże się z obowiązkiem wyrównania powstałej szkody, przy czym regres zakładu ogranicza się do trzykrotnych poborów – zgodnie z kodeksem pracy.
 3. Pracownik zobowiązany jest pokryć szkodę w pełnej wysokości, jeżeli nie przekracza ona trzykrotnych poborów w sytuacji, gdy:
 1. dopuścił się zagarnięcia mienia albo w inny sposób umyślnie wyrządził szkodę;
 2. nie dopełnił obowiązku zwrotu albo rozliczenia się z powierzonych mu  pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, narzędzi lub innego wyposażenia, a także odzieży ochronnej i roboczej lub sprzętu ochrony osobistej;
 3. spowodował szkodę w mieniu innym niż wymienione w pkt 1- 2, jeżeli było ono mu powierzone z obowiązkiem zwrotu.

§ 8.

 1. Pracownikom urzędu może być powierzony, na podstawie zgody przełożonego, sprzęt biurowy do użytku indywidualnego. Przyjmując taki sprzęt pracownik winien podpisać oświadczenie o  odpowiedzialności materialnej za powierzone mu mienie i zobowiązać się do jego zwrotu, gdy ustanie potrzeba jego używania lub zostanie rozwiązany stosunek pracy. Oświadczenie powyższe przechowuje się w teczce akt osobowych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej instrukcji.
 2. Sprzęt  biurowy powierzony do indywidualnego użytku pracownika  nie wymaga wykazania  w spisie inwentarzowym przy czym obowiązek okazania  tego sprzętu komisji inwentaryzacyjnej  spoczywa na pracowniku pod rygorem odpowiedzialności za stwierdzony brak
 3. Ewidencję sprzętu przekazanego do użytku indywidualnego  prowadzi Pracownik d.s. obsługi informatycznej Urzędu
 4. Obowiązkiem pracowników z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy jest zwrot sprzętu powierzonego do użytku indywidualnego.
 5. Obowiązek należytej troski o ochronę składników mienia, przeznaczonego do użytku indywidualnego przed utratą lub zniszczeniem, spoczywa na pracowniku, któremu sprzęt taki powierzono.

 

Załącznik do Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym
oraz zasad odpowiedzialności za mienie w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

………………………………….

(imię i nazwisko)

………………………………………………………

( stanowisko i nazwa komórki organizacyjnej Urzędu

OŚWIADCZENIE

Oświadczam niniejszym, że  znane mi są obowiązki oraz świadomy(a) jestem odpowiedzialności materialnej na podstawie art.114 kodeksu pracy z tytułu zajmowanego stanowiska.   Jednocześnie oświadczam,  iż przyjmuję odpowiedzialność  materialną  za mienie  powierzone mi  bezpośrednio, t.j.:

 1.   …………………………………………………..,
 2.   .......................................................................

Jak również  za mienie, nad którym  powierzono mi  nadzór  w związku z pełnioną  funkcją  stosownie  do treści przepisów art. 124 kodeksu pracy.

Zobowiązuje się  jednocześnie  do zwrotu ww. mienia  lub  rozliczenia  się w przypadku:

……………………………...................

(data i podpis pracownika składającego oświadczenie

...........................................................................

(podpis osoby przyjmującej  oświadczenie)