Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 285/2021/SK z dnia 06 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 285/2021/SK
Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia  6 grudnia 2021 roku.

w sprawie zmiany  Zarządzenia Nr 8 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie  zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku  ruchomego  Urzędu Miejskiego w Sandomierzu i   jednostek organizacyjnych  Gminy Sandomierz

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 31 oraz art. 33 ust. 1-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1, art. 68 ust.1 i art. 69 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (tekst jedn.  Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Paragraf 7 otrzymuje brzmienie:

Urząd oraz jednostki  organizacyjne mogą nieodpłatnie przekazać innej jednostce organizacyjnej, Urzędowi lub na rzecz  organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie określonym w  art.4 ust. 1  ustawy o działalności pożytku  publicznego  i wolontariacie, zbędne  lub zużyte składniki rzeczowe  majątku  ruchomego na czas oznaczony, nieoznaczony albo bez  zastrzeżenia  obowiązku zwrotu  z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.

Paragraf 18 otrzymuje brzmienie:

1. W Urzędzie Miejskim w Sandomierzu  powołuję stałą komisję likwidacyjną w składzie:

  1. Sylwia Żołyniak  - Przewodnicząca
  2. Edyta Sobieraj   - zastępca
  3. Paweł  Skrok - członek
  4. Monika Hill - członek
  5. Oskar  Żak - członek
  6. Grzegorz Gach – członek

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sandomierz.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

PDFZarządzenie nr 285 2021 SK.pdf (264,75KB)