Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 29/1/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.

Sprawozdanie Nr 29/1/2022
Komisja Praworządności

z dnia 12 stycznia 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Komisja odbyła się w formie wideokonferencji z uwagi na pogarszający się stan epidemiologiczny związany z rozprzestrzeniającym się wirusem COVID – 19.

Godz. rozpoczęcia obrad: 12:00
Godz. zakończenia obrad: 12:30

Posiedzeniu przewodniczył radny Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Praworządności.

Obecni jak w za łączonej liście obecności.

Zaproszeni goście:

 1. Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 2. Katarzyna Knap-Sawicka – Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 3. Tomasz Chmiel – podinspektor Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 4. Dr Piotr Kossak – Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 6 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Praworządności.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze Gminy Sandomierz;
 4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2021 rok;
 5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 rok;
 6. Sprawy różne, wnioski komisji;
 7. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym poddał projekt porządku obrad pod głosowanie:

Wynik głosowania:

„za” – 6;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze Gminy Sandomierz;

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji przedstawił projekt uchwały dodając, że został on przesłany członkom komisji w wersji elektronicznej.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym poddał projekt uchwały pod głosowanie:

Wynik głosowania:

„za” – 6;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Ad. 4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2021 rok;

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji przedstawił projekt sprawozdania dodając, że został on przesłany członkom komisji w wersji elektronicznej.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym poddał projekt sprawozdania pod głosowanie:

Wynik głosowania:

„za” – 6;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził, że komisja przyjęła sprawozdanie z prac komisji za 2021 rok.

Ad. 5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 rok;

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji przedstawił projekt planu pracy komisji na 2022 rok dodając, że został on przesłany członkom komisji w wersji elektronicznej.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym poddał projekt planu pracy pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 6;
„przeciw” – 0;
„wstrzymujących się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził, że komisja przyjęła plan pracy komisji na 2022 rok.

Posiedzenie komisji opuściła radna Kazimiera Bednarska. Komisja obraduje w 5 – osobowym składzie.

Ad. 6. Sprawy różne, wnioski komisji;

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji przedstawił pisma skierowane do komisji, jak niżej:

1. Pani A.W.*) mieszkanka Mission Vejo CA USA złożyła pismo w sprawie upamiętnienia dr Stanisława Krawczyńskiego w formie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza, zamontowania tablicy pamiątkowej na kamienicy Rynek 28, nazwania obiektu miasta jego imieniem, nadanie jego imienia oddziałowi szpitalnemu oraz umieszczenie na rynku pomnika.

Głos w dyskusji w tej sprawie zabrali:

Pani A.W.*), radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek, radny Jerzy Żyła oraz radny Marek Chruściel.

Dyskusję podsumował przewodniczący komisji mówiąc, że sposób nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza uregulowany jest w drodze Uchwały Nr XL/393/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku. Dodał, że wnioskodawcy powinni przestrzegać ww. regulaminu. Z kolei po założeniu wymaganych dokumentów zostaną one przekazane Kapitule Honorowej, której zadaniem będzie opiniowanie wniosków o nadanie tytułu, która z kolei zostanie powołana na najbliższej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 26 stycznia 2022 roku.

2. Pani E.W.*) zam. ul. (…)*) jako przedstawicielka mieszkańców ul. Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana złożyła pismo w sprawie urządzenia ww. dróg.

Dyskusję podsumował przewodniczący komisji mówiąc, że członkowie zapoznali się z pismem, ale sprawa nie jest w gestii Komisji Praworządności.

Członkowie komisji nie złożyli żadnych wniosków.

Ad. 7. Zamknięcie obrad.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący
Komisji Praworządności
Marek Chruściel

Sprawozdanie sporządził:

Sebastian Rutyna
Inspektor
Wydział Organizacyjny
UM Sandomierz

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.