Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXX/332/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-01-2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/292/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 t.j. z późn. zm.) oraz art 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439 z późn. zm.), Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/292/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz.Woj. Święt. z 2020 r. poz. 3647) wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. Przy obliczaniu średniomiesięcznego zużycia wody z danej nieruchomości nie uwzględnia się ilości wody bezpowrotnie zużytej w okresie przyjętym do obliczania, ustalonej na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego na danej nieruchomości."
2) W § 2 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "5. W przypadku gdy, na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, część lokali stanowi lokale usługowe, w których prowadzona jest działalność gospodarcza - będące nieruchomościami niezamieszkałymi, na których powstają odpady - podstawę ustalenia średniomiesięcznego zużycia wody stanowi różnica pomiędzy ilością zużytej wody z nieruchomości według wskazań wodomierza głównego a ilością zużytej wody we wskazanych lokalach usługowych."
3) W § 2 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "6. Przy obliczaniu średniomiesięcznego zużycia wody z danej nieruchomości nie uwzględnia się różnicy pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych (tzw. niedoborów) wynoszącej nie więcej niż 10 %. Wystąpienie różnicy na nieruchomości należy udokumentować.„

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie XXX/332/2021.docx (6,14KB)

PDFGłosowanie Uchwała Nr XXX-332-2021.pdf (261,70KB)