Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.)

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 133.443.110,97 zł, z tego:

1) dochody bieżące 111 992 432,53 zł
2) dochody majątkowe 21 450 678,44 zł

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 143.720.327,72 zł , z tego:

1) wydatki bieżące 111 691 695,72 zł
2) wydatki majątkowe 32 028 632,00 zł

 

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10.277.216,75 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) obligacji dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 8.000.000,00 zł,
b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 270.000,00 zł,
c) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 42.883,75 zł,
d) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.964.333,00 zł.

§ 4. Ustala się:
1. łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: 12 777 216,75 zł ; 2. łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości: 2 500 000,00 zł
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę:

 

1) ogólną w wysokości 800 000,00 zł
2) celową w wysokości 300 000,00 zł

 

1 z przeznaczeniem na:

 

a) zarządzanie kryzysowe 300 000,00 zł


§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 5.405.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 5.950.000,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.). 2. Ustala się dochody w kwocie 616.116,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 650.686,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U.2021 r. poz. 1119). 3. Ustala się dochody w kwocie 134.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 134.000,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119). 4. Ustala się dochody w kwocie 110.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 110.000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). 5. Ustala się dochody w kwocie 40.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki w kwocie 100.000,00 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego – ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1371). § 8. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych:
1 przychody – 3.300.000,00 zł
2 koszty – 3.240.000,00 zł
3 zgodnie z załącznikiem nr 8.


§ 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie załącznikiem Nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie załącznikiem Nr 10.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny)
1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 6.000.000,00 zł , w tym: a) z tytułu kredytów w kwocie 6.000.000,00 zł,
2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł, w tym: a) z tytułu obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 8.000 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do:
1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związane ze:
1 zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2 zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3 zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,


4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

 

 

PDF   Uchwała Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 rok.pdf (9,25MB)

 

 

PDFZalacznik1 XLV/436/2021.pdf (329,22KB)

PDFZalacznik2 XLV/436/2021.pdf (1,35MB)

PDFZalacznik3 XLV/436/2021.pdf (255,79KB)

PDFZalacznik4 XLV/436/2021.pdf (109,31KB)

PDFZalacznik5 XLV/436/2021.pdf (146,50KB)

PDFZalacznik6 XLV/436/2021.pdf (79,91KB)

PDFZalacznik7 XLV/436/2021.pdf (117,64KB)

PDFZalacznik8 XLV/436/2021.pdf (132,69KB)

PDFZalacznik9 XLV/436/2021.pdf (100,89KB)

PDFZalacznik10 XLV/436/2021.pdf (154,47KB)