Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 26/1/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r.

Sprawozdanie Nr 26/1/2022
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji

z dnia 11 stycznia 2022 roku - wideokonferencja

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Poński - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny: Pan Wojciech Czerwiec.

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak- Zastępca Burmistrza Sandomierza,
Pani Aneta Przyłucka- Sekretarz Sandomierza,
Pan Wojciech Dumin- Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury (czyt.: SCK),
Pani Beata Głowacka- Asystent ds. promocji i turystyki w SCK,
Pani Katarzyna Batko- Dyrektor Lokalnej Organizacji Turystycznej „Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej” (czyt.: LOT).

Obecni:

Pani Z.W.*) - Mieszkanka Sandomierza.

Ad. 1

Pan Janusz Poński stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji.

Ad. 2

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2021 rok.
4.Przyjęcie planu pracy komisji na 2022 rok.
5.Zapoznanie z planami funkcjonowania Sandomierskiego Centrum Kultury na 2022 rok.
6.Zapoznanie z planami funkcjonowania Lokalnej Organizacji Turystycznej „Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej” na 2022 rok.
7.Sprawy różne. Wnioski komisji.
8.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Porządek obrad został przyjęty.

Ad.3

Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2021 rok.

Przewodniczący komisji odczytał treść sprawozdania z działalności komisji za 2021 rok. Wobec braku uwag przystąpił do głosowania.

Głosowano- 5 „za” – jednogłośnie.

Ad.4

Przyjęcie planu pracy komisji na 2022 rok.

Radny Janusz Poński odczytał proponowany plan pracy komisji na 2022 rok. Wobec braku uwag przystąpił do głosowania.

Głosowano- 5 „za” – jednogłośnie.

Ad. 5

Zapoznanie z planami funkcjonowania Sandomierskiego Centrum Kultury na 2022 rok.

Przewodniczący komisji poprosił o wypowiedź Pana Wojciecha Dumina w celu przedstawienia planów związanych z sezonem turystycznym na 2022 rok. Dyrektor SCK rzetelnie omówił powyższy punkt porządku obrad i dołączył wersję papierową  sprawozdania stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. Pan Wojciech Dumin powiadomił zgromadzonych, że od 1 lutego br. funkcję dyrektora SCK będzie pełnić Pani Katarzyna Radziwiłko.

Radni zapytali o ew. podwyżkę cen biletów w sezonie turystycznym, o internetową sprzedaż biletów do Podziemnej Trasy Turystycznej i wprowadzenia tej usługi również w innych obiektach, o łączony bilet „3 w 1” (wejście do PTT, Bramy Opatowskiej oraz Muzeum Zamkowego), zamkniętej sceny w Domu Katolickim na ul. Mariackiej na czas trwania remontu
i potrzebie rozszerzenia zajęć teatralnych, plastycznych i tanecznych w Ośrodku Promocji Aktywności Kulturalnej  na ul. Armii Krajowej 1 oraz rozważenia zakupu systemu biletowego w formie podłączenia się do już istniejącego, ogólnopolskiego np. „Kup bilet”, aby obniżyć koszty planowanej inwestycji.

Z kolei, mieszkanka Sandomierza zaapelowała, aby „Narodowe Czytanie” odbyło się w innej lokalizacji na terenie miasta. Ponadto, zwróciła uwagę na możliwość wykorzystania pomieszczenia w SCK na „słowne zapisy wspomnień historycznych mieszkańców z regionu” (program ministerialny).

Pani Katarzyna Batko dodała, że Pan Piotr Kusal z Fundacji SGT Sandomierskiej Grupy Terenowej przeprowadzał wywiady z mieszkańcami poruszając tematy historyczne.

Przewodniczący komisji wspólnie z jej członkami podziękowali Panu Wojciechowi Duminowi za wkład pracy i zaangażowanie na przestrzeni ostatnich lat w rozwój sandomierskiej kultury i turystyki.

Ad.6

Zapoznanie z planami funkcjonowania Lokalnej Organizacji Turystycznej „Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej” na 2022 rok.

Radny Janusz Poński przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad i poprosił o wypowiedź Panią Katarzynę Batko dot. planów na bieżący rok.
Dyrektor LOT-u szczegółowo przedstawiła zrealizowane działania w 2021 roku oraz zadania na bieżący 2022 rok (załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu).

Członkowie komisji zapytali o szczegóły i specyfikę nowatorskiej aplikacji MAT (Mobilny Asystent Turystyczny).

Przewodniczący komisji zwrócił się do Pani Anety Przyłuckiej o pomoc w znalezieniu lokalu dla biura LOT-u w obrębie Starego Miasta i przychylność ze strony Pana Burmistrza.

Podziękował za udział i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.7

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Radny Janusz Poński nawiązał do poprzedniego posiedzenia komisji z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie propozycji Pani Z.W.*) w kwestii adaptacji Kamienicy Oleśnickich na dom kultury z wydzieloną kameralną salą na koncerty w formie transmisji radiowych.
W związku z dyskusją jaką miała miejsce w trakcie obrad został sformułowany wniosek do Burmistrza Sandomierza o podjęcie rozmów z Polskim Radiem S.A. w sprawie ewentualnej współpracy przy realizacji ww. pomysłu.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Przewodniczący komisji zapytał zgromadzonych o zdanie nt. koncepcji mieszkanki.

Pani Katarzyna Batko oznajmiła, że pomysł jest interesujący, ale należy znaleźć miejsce dla Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, której nie może zabraknąć na Starym Mieście.

Z kolei, Pan Wojciech Dumin podzielił zdanie przedmówczyni dodając, że temat jest trudny i ciężko jednoznacznie określić przeznaczenie budynku bez szkody dla rycerstwa, pożytku dla mieszkańców oraz wizerunku dla Sandomierza.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że zlokalizowana poczta w Kamienicy Oleśnickich nie wymaga tak dużej powierzchni. Być może udało by się pomieścić dom kultury oraz rycerstwo w jednym budynku.

Radny Mariusz Prezgot oznajmił, że nie zostały przedstawione odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji dot. przygotowania planu przekształcenia spółki prawa handlowego PEC spółka z o.o. w zakład w strukturze PGKiM Sp. z o.o  oraz prośby o wykonanie analizy pod kątem możliwości zagospodarowania terenów Gęsiej Wólki na obszar rekreacyjny m.in. pole golfowe czy stawy komercyjne oraz możliwości poszukania inwestora zainteresowanego ww. specyfiką inwestycji.

Przewodniczący komisji zadeklarował ponowne złożenie wniosków do Burmistrza Sandomierza.

 Ad.8

Zamknięcie obrad.

Pan Janusz Poński podziękował wszystkim zgromadzonym za udział w dyskusji. Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Janusz Poński – Przewodniczący Komisji

Protokołowała:

Marlena Lasek Podinspektor
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

PDFZałącznik nr 1 PLANY SCK W KONTEKŚCIE SEZONU TURYSTYCZNEGO 2022 r.pdf (793,97KB)
PDFZałącznik nr 2 PLANY LOT-U W KONTEKŚCIE SEZONU TURYSTYCZNEGO 2022 r.pdf (984,00KB)
 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.