Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 302/2021/SK z dnia 27 grudnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE  NR 302/2021/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 27 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie  art. 257 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm)
oraz § 11 pkt 1 uchwały nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r. z późn. zm.

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy:

Dz. 855 rozdz. 85502 § 0920 o kwotę 2 500,00 zł

Dz. 855 rozdz. 85502 § 0940 o kwotę 5 000,00 zł

 1. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 855 rozdz. 85502 § 2910 o kwotę 5 000,00 zł

Dz. 855 rozdz. 85502 § 4580 o kwotę 2 500,00 zł

 1. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 900 rozdz. 90019 § 4010 o kwotę 20,00 zł

 1. Zwiększa  się wydatki  w budżecie gminy:

Dz. 900 rozdz. 90019  § 4300 o kwotę 20,00 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sandomierza
Marcin Marzec

 

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany:

 1. w planie wydatków budżetowych w dziale 900 (Gospodarka komunalna
  i ochrona środowiska) w rozdziale 90019 (Wpływy i wydatki związane
  z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) poprzez:

-  zmniejszenie planu wydatków w paragrafie:

4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 20,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków w paragrafie:

4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 20,00 zł,

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na realizacje zadań w ramach Porozumienia z dnia 18.12.2020 r. oraz aneksu do porozumienia nr 1/2021 z dnia 24 maja 2021 r. zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Sandomierz dot. zasad promocji oraz realizacji Programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Sandomierz.

 1. w planie dochodów i wydatków w dziale 855 (Rodzina) w rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
  i rentowe z ubezpieczenia społecznego) poprzez:

-  zwiększenie dochodów w paragrafie:

0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę 2.500,00 zł,

0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę 5.000,00 zł

- zwiększenie wydatków w paragrafie:

 2910 (Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości)
o kwotę 5.000,00 zł,

4580 (Pozostałe odsetki) o kwotę 2.500,00 zł, w związku z koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

PDFZarządzenie nr 302 2021 SK.pdf (329,35KB)