Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 37/1/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r.

Sprawozdanie Nr 37/1/2022

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu

w dniu 11 stycznia 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Ewa Gracz – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nauki, Oświaty Kultury i Sportu.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pan Marek Chruściel, Pan Robert Kurosz, Pan Marcin Świerkula.

Ad. 1

Radna Ewa Gracz stwierdziła quorum i otworzyła hybrydowe posiedzenie komisji.

Ad. 2

Zastępca Przewodniczącego Komisji przedstawiła projekt porządku obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2021 rok.

4.Przyjęcie planu pracy komisji na 2022 rok.

5.Sprawy różne. Wnioski komisji.

6.Zamknięcie obrad.

Głosowano-  6 „za”- jednogłośnie.

Ad. 3

Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2021 rok.

Radna Ewa Gracz odczytała treść sprawozdania z działalności komisji za 2021 rok. Wobec braku uwag przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Przyjęcie planu pracy komisji na 2022 rok.

Zastępca Przewodniczącego Komisji zapoznała członków z treścią planu pracy na 2022 rok. Wobec braku uwag przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad. 5

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Brak spraw różnych.

Brak wniosków.

Ad.6

Zamknięcie obrad.

Zastępca Przewodniczącego Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji.

                                     

Ewa Gracz – Zastępca Przewodniczącego Komisji

 

Protokołowała:

Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu