Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 2/2022/CUW z dnia 03 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Nr 2/2022/CUW

Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 3 stycznia 2022 roku

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sandomierz, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2022.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 70a ust.1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1762 oraz § 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1653), w porozumieniu  z dyrektorami szkół i przedszkoli, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli zarządza się, co następuje:

§ 1. Środki finansowe na doskonalenia zawodowe nauczycieli, zaplanowane zostały w budżecie Gminy Sandomierz na rok 2022 w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i wynoszą 151 733,00 zł.

§ 2. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznacza się na następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli:

 1. koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli wraz z kosztami delegacji nauczycieli uczestniczących w formach doskonalenia zawodowego, stanowiące 39,54% wszystkich środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 2. koszty szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, kursach kwalifikacyjnych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia zawodowego, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, stanowiące 57,47% wszystkich środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 3. przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, w tym koszty ich druku i dystrybucji, co stanowi 2,99 % wszystkich środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

§ 3. Ze środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2022 roku dofinansowanie do opłaty pobieranej przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli przyznaje się w następujących specjalnościach:

 1. Autyzm, zespół Aspergera;
 2. Edukacja artystyczna (muzyka, plastyka);
 3. Integracja Sensoryczna;
 4. Neurologopedia;
 5. Organizacja i zarządzanie oświatą;
 6. Pedagogika Montessori;
 7. Surdopedagogika;
 8. Teatrologia;
 9. Terapia behawioralna;
 10. Terapia pedagogiczna i diagnoza;
 11. Tyflopedagogika;

§ 4. 1. Ustala się, że w 2022 roku maksymalna kwota dofinansowania opłaty pobieranej przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli za jeden semestr nauki nie może przekroczyć kwoty 1.500,00  zł dla jednego nauczyciela.

2. W całości finansuje się udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, kursach kwalifikacyjnych oraz innych formach doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie szkoły/przedszkola.

 5. 1. Ustala się przykładowy wzór wniosku, o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2022, który nauczyciel składa do Dyrektora placówki, w której jest zatrudniony. Stanowi on załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Do 31 października 2022 r. dyrektor przedkłada wniosek dotyczący planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego celem opracowania przez organ prowadzący planu na rok 2023, według przykładowego wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Do 31 marca 2023 r. dyrektor jednostki oświatowej, powinien złożyć organowi prowadzącemu sprawozdanie według przykładowego wzoru - załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. W przypadku niezrealizowania planu doskonalenia zawodowego składa również informację według przykładowego wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Z nauczycielem, który korzysta z dofinansowania opłat za studia podyplomowe i studia dające wyższe kwalifikacje, dyrektor zawiera umowę określającą szczegółowe prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika uczestniczącego w doskonaleniu według przykładowego wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

5. W przypadku nauczycieli pełniących funkcję dyrektorów szkół/przedszkoli umowa zawierana jest z Burmistrzem Miasta Sandomierza. Przykładowy wzór umowy określa załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia .

 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu oraz Dyrektorom szkół i przedszkoli.

 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marcin Marzec
Burmistrz Miasta Sandomierza

PDFZarządzenie Nr 2 2022 CUW z dnia 3 stycznia 2022.pdf (557,75KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia.pdf (145,46KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia.pdf (105,43KB)
PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia.pdf (189,46KB)
PDFZałącznik nr 4 do Zarządzenia.pdf (125,78KB)
PDFZałącznik nr 5 do Zarządzenia.pdf (94,82KB)